начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ – БАН

СЪДЪРЖАНИЕ
Заемане на академичните длъжности „АСИСТЕНТ“, „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, „ДОЦЕНТ“, „ПРОФЕСОР“,
Заемане на академична длъжност без конкурс и избор; Освобождаване от академична длъжност
Придобиване на образователна и научна степен "ДОКТОР", Придобиване на научна степен "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Признаване на научни стпени, придобите в чужбина,
Обучение в докторантура


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“

І. Кандидатът подава:
1) молба до директора на Института;
2) копие от диплома за „магистър“;
3) копие от заповед за отчисляване с право на защита (ако е бил докторант).

ІI. Директорът насочва молбата към ръководител на секция за становище.

ІІІ. Ръководител, който предлага кандидатът да бъде назначен в секцията му, подава доклад до директора на ИИКТ.


УСЛОВИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ““

І. Предложение до НС за обявяване на конкурс, направено чрез:
1) доклад на директора, или
2) доклад на ръководител на секция с приложен протокол от заседание на секцията.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ, на интернет страниците на ИИКТ и БАН и изпращане на информацията в НАЦИД до 7 дни от решението на НС.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления, съгласно правилниците на БАН и ИИКТ

V. Кандидатите за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ подават следните документи:
А. 1 екземпляр на хартия:

1. молба; 2. автобиография по европейски образец;
3. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”;
4. медицинско свидетелство;
5. свидетелство за съдимост;
6. удостоверение за стаж по специалността (ако кандидатът има такъв);
7. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати;
8. справка за изпълнение на минималните изисквания (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5).
Б. 1 електронен носител с:
1. молба – сканирана в pdf формат;
2. автобиография по европейски образец – в pdf формат;
3. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор” – сканирана в pdf формат;
4. медицинско свидетелство – сканирано в pdf формат;
5. свидетелство за съдимост – сканирано в pdf формат;
6. удостоверение за стаж по специалността, ако имат такъв – сканирано в pdf формат;
7. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати – в doc/pdf формат;
8. справка за изпълнение на минималните изисквания – в doc/pdf формат.

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса:
1. НС на ИИКТ утвърждава състава на научното жури по конкурса по доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ и че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ. При обсъждането в секцията за състав на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури.
2. Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса.
Журито по конкурса е петчленно. Най-малко двама от членовете му са външни за ИИКТ. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

VIІ. До 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, комисията, назначена съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 10, ал. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН проверява дали кандидатите отговарят на законовите изисквания за допускането им до конкурса и изготвя констативен протокол за проверката.

VIІІ. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи научното жури провежда първото си заседание, на което:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
3) взема решение за допускане, или недопускане на кандидатите до оценяване;
4) определя ден, час и място за провеждане на заключителното заседание на журито, което не трябва да е по-късно от един месец от изпращането на уведомлението за него.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ІХ. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа, а допуснатите кандидати се уведомяват за състава на научното жури и за датата, часа и мястото на заключителното му заседание, на което, съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗРАСРБ, те правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на въпроси на членовете на журито.

Х. Кандидатите могат да подадат искане до НС на ИИКТ по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ за замяна на един член на журито с друг от съответната квота в 7-дневен срок от уведомлението.

ХІ. Всеки член на журито оценява писмено кандидатите поотделно въз основа на представените документи. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в представените за оценяване публикации, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в писмената си оценка относно наличието или липсата на плагиатство. В тези случаи научното жури се произнася с решение, като преди това дава възможност на кандидата да представи своето становище. Решението на научното жури в случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ се приема на заключителното му заседание, с явно гласуване и обикновено мнозинство, като в протокола се посочват мотивите за приемането или неприемането на становището на кандидата. Председателят на научното жури уведомява кандидата за взетото решение, който удостоверява това с подписа си на протокола. Кандидатите могат да оспорят решението на журито в случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ пред Научния съвет на ИИКТ в срок до 6 дни след заключителното заседание на журито.

ХІІ. Провеждане на заключителното заседание на научното жури (протокол).

ХІІІ. Не по-късно от 7 дни след провеждането на заключителното заседание председателят на научното жури представя обобщен доклад-заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

ХІV. Научният съвет провежда избора за „главен асистент“ по конкурса не по-късно от 14 дни след получаване на предложението на журито.

ХV. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурса, се уведомява писмено за резултата.

ХVІ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава до един месец от съобщението за избирането му от НС.

ХVІІ. На заелия длъжността кандидат се издава удостоверение за това.


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез доклад на директора на ИИКТ.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ, на интернет страниците на ИИКТ и БАН и изпращане на информацията в НАЦИД до 7 дни от решението на НС.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления, съгласно правилниците на БАН и ИИКТ

V. Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент” подават следните документи:
А. 1 екземпляр на хартия:
1. молба;
2. автобиография по европейски образец;
3. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”;
4. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
5. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
6. удостоверение за стаж по специалността;
7. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор";
8. списък с изобретения и други научно-приложни резултати;
9. списък на цитирания;
10. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса - на български и английски;
11. копия на всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса;
12. справка за изпълнение на минималните изискванията на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
13. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси;
14. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.
Б. 8 бр. електронни носители с:
1. молба – сканирана в pdf формат;
2. автобиография по европейски образец – в pdf формат;
3. диплома за образователната и научна степен “доктор” – сканирана в pdf формат;
4. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
5. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
6. удостоверение за стаж по специалността – сканирано в pdf формат;
7. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор" – в doc формат;
8. списък с изобретения и други научно-приложни резултати – в doc формат;
9. списък на цитирания – в doc формат;
10. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса - на български и английски – в pdf формат;
11. всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса – в pdf формат;
12. справка за изпълнение на минималните изисквания на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса – в doc формат;
13. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси – в pdf формат;
14. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове – сканирана в pdf формат;

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса:
1. НС на ИИКТ утвърждава състава на научното жури по конкурса по доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ и че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ. При обсъждането в секцията за състав на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури.
2. Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса.
Журито по конкурса е седемчленно. Най-малко трима от членовете му са външни за ИИКТ и най-малко трима са професори. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

VIІ. До 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, комисията, назначена съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 11, ал. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН проверява дали кандидатите отговарят на законовите изисквания за допускането им до конкурса и изготвя констативен протокол за проверката.

VIІІ. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи научното жури провежда първото си заседание, на което:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
3) взема решение за допускане, или недопускане на кандидатите до оценяване;
4) определя рецензенти за допуснатите кандидати – двама, от които поне единият е професор.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ІХ. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа, а допуснатите кандидати се уведомяват за състава на научното жури.

Х. Кандидатите могат да подадат искане до НС на ИИКТ по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ за замяна на един член на журито с друг от съответната квота в 7-дневен срок от уведомлението.

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в представените за оценяване публикации, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от изтичането на срока по чл. 27, ал. 1 от ЗРАСРБ, като преди това дава възможност на кандидата да представи своето становище.

ХІІІ. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито, включително решението по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ. Материалите се публикуват по реда на чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.

ХІV. Едновременно с публикуването на материалите по конкурса, председателят на научното жури изпраща писмена покана по електронната поща на кандидатите за заключителното заседание на журито, което се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуването на материалите и уведомяването на кандидатите. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ председателят на научното жури уведомява кандидата по същия начин за взетото решение по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ относно наличието или липсата на плагиатство в представените за оценяване публикации. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗРАСРБ, в началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към тях въпроси от членовете на научното жури.

ХV. Решението на научното жури по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ може да се оспори пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението на страниците на ИИКТ и БАН и уведомяването на кандидата.

ХVІ. Провеждане на заключителното заседание на научното жури (протокол).

ХVІI. Не по-късно от 7 дни след провеждането на заключителното заседание председателят на научното жури представя обобщен доклад-заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

ХVІІІ. В срок до 14 дни от постъпването на доклада на научното жури Научният съвет на ИИКТ провежда избора. Научният съвет може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение въз основа на направените изказвания, като предложи план за действие.

ХІХ. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурса, се уведомява писмено за резултата.

ХХ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава до един месец от съобщението за избирането му от НС.

ХХІ. В срок до един месец след заемане на длъжността избраният доцент изнася публична академична лекция. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

ХХІІ. На заелия длъжността кандидат се издава удостоверение за това.


ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

І. Предложение до НС на ИИКТ за обявяване на конкурс, направено чрез доклад на директора на ИИКТ.

ІІ. Решение на Научния съвет и обявяване на конкурса в ДВ, на интернет страниците на ИИКТ и БАН и изпращане на информацията в НАЦИД до 7 дни от решението на НС.

ІІІ. Срокът за подаване на документи по конкурса е не по-малък от 2 месеца от обнародването в ДВ.

ІV. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления, съгласно правилниците на БАН и ИИКТ

V. Кандидатите за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“ подават следните документи:
А. 1 екземпляр на хартия:
1. молба;
1. автобиография по европейски образец;
2. копие от диплома за образователната и научна степен “доктор”;
3. копие от диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава);
4. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
5. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН);
6. удостоверение за стаж по специалността;
7. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", за придобиване на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност „доцент“;
8. списък с изобретения и други научно-приложни резултати;
9. списък на цитирания;
10. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса - на български и английски;
11. копия на всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса;
12. справка за изпълнение на минималните изисквания на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
13. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси;
14. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове.
Б. 8 бр. електронни носители с:
1. молба – сканирана в pdf формат;
2. автобиография по европейски образец – в pdf формат;
3. диплома за образователната и научна степен “доктор” – сканирана в pdf формат;
4. диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава) – сканирана в pdf формат;
5. медицинско свидетелство (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
6. свидетелство за съдимост (не се изисква за кандидати, които са служители на БАН) – сканирано в pdf формат;
7. удостоверение за стаж по специалността – сканирано в pdf формат;
8. списък на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса, които да не повтарят представените за придобиване на образователната и научна степен "доктор", за придобиване на научната степен "доктор на науките" и за заемане на академичната длъжност „доцент“ – в doc формат;
9. списък с изобретения и други научно-приложни резултати – в doc формат;
10. списък на цитирания – в doc формат;
11. резюмета на научните публикации, с които кандидатът участва в конкурса – на български и английски – в pdf формат;
12. всички научни публикации, с които кандидатът участва в конкурса – в pdf формат;
13. справка за изпълнение на минималните изисквания на ИИКТ, съставена на база на документи, представени за конкурса – в doc формат;
14. справка за оригиналните научни и научно-приложни приноси – в pdf формат;
15. декларация, че няма доказано по законоустановения ред плагиатство в научните трудове – сканирана в pdf формат;

VІ. Преди изтичане на срока за подаване на документи по конкурса:
1. НС на ИИКТ утвърждава състава на научното жури по конкурса по доклад на ръководителя на секцията с приложени протокол от заседание на секцията и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ и че са съгласни да бъдат включени в журито. Външните членове на журито декларират и че са външни за ИИКТ. При обсъждането в секцията за състав на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури.
2. Директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, утвърден от НС, и датата, часа и мястото на първото заседание на журито, което се провежда до 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса.
Журито по конкурса е седемчленно. Най-малко четирима от членовете му са професори и най-малко трима са външни за ИИКТ. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

VIІ. До 7 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, комисията, назначена съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗРАСРБ и чл. 11, ал. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН проверява дали кандидатите отговарят на законовите изисквания за допускането им до конкурса и изготвя констативен протокол за проверката.

VІII. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи научното жури провежда първото си заседание, на което:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) членовете на журито подписват декларация, че не са свързани лица с кандидатите в конкурса, както и че не са лица, които имат частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на работата им като членове на журито;
3) взема решение за допускане, или недопускане на кандидатите до оценяване;
4) определя трима рецензенти за допуснатите кандидати.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ІХ. Всички кандидати се уведомяват писмено за резултата от процедурата по допускане в срок 14 дни след определяне на журито, като на недопуснатите кандидати се съобщават мотивите за отказа, а допуснатите кандидати се уведомяват за състава на научното жури.

Х. Кандидатите могат да подадат искане до НС на ИИКТ по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ за замяна на един член на журито с друг от съответната квота в 7-дневен срок от уведомлението по ал. 5.

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до два месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата завършват с положително или отрицателно заключение за избор на кандидата, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в представените за оценяване публикации, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от изтичането на срока по чл. 27, ал. 1 от ЗРАСРБ, като преди това дава възможност на кандидата да представи своето становище.

ХІІІ. В срок до един месец преди заключителното заседание на научното жури на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват изготвените от участниците в процедурата резюмета на трудовете им, както и рецензиите и становищата на членовете на журито, включително решението по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ. Материалите се публикуват по реда на чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.

ХІV. Едновременно с публикуването на материалите по конкурса, председателят на научното жури изпраща писмена покана по електронната поща на кандидатите за заключителното заседание на журито, което се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуването на материалите и уведомяването на кандидатите. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ председателят на научното жури уведомява кандидата по същия начин за взетото решение по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ относно наличието или липсата на плагиатство в представените за оценяване публикации. Съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗРАСРБ, в началото на заключителното заседание кандидатите правят кратко представяне по избрана от тях тема, съответстваща на обявения конкурс, и отговарят на бележките, посочени в рецензиите и становищата, както и на отправените към тях въпроси от членовете на научното жури.

ХV. Решението на научното жури по чл. 26, ал. 4 от ЗРАСРБ може да се оспори пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението на страниците на ИИКТ и БАН и уведомяването на кандидата.

ХVІ. Провеждане на заключителното заседание на научното жури (протокол).

ХVІI. Не по-късно от 7 дни след провеждането на заключителното заседание председателят на научното жури представя обобщен доклад-заключение до Научния съвет за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито. При повече от един кандидат, издържал конкурса, научното жури прави мотивирано предложение в доклада си за избор на не повече от един кандидат.

ХVІІІ. В срок до 14 дни от постъпването на доклада на научното жури Научният съвет на ИИКТ провежда избора. Научният съвет може с мотивирано решение да отхвърли направеното от научното жури предложение въз основа на направените изказвания, като предложи план за действие.

ХІХ. В срок до 14 дни след провеждането на избора всеки от кандидатите, явили се на конкурса, се уведомява писмено за резултата.

ХХ. Спечелилият конкурса кандидат се назначава до един месец от съобщението за избирането му от НС.

ХХІ. В срок до два месеца след заемане на длъжността избраният професор изнася публична академична лекция. Темата на лекцията трябва да бъде близка до тази на конкурса.

ХХІ. На заелия длъжността кандидат се издава удостоверение за това.


ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ БЕЗ КОНКУРС И ИЗБОР

І. Преминаването от академична длъжност от друга научна организация, или от висше училище, включително и от чужбина, на същата или на съответна академична длъжност в ИИКТ по същото научно направление, може да се извършва и с решение на НС на ИИКТ без провеждане на конкурс и избор.
ІІ. Лицето, желаещо да премине на академична длъжност в ИИКТ подава молба до директора, към която прилага следните документи:

1. автобиография; 
2. нотариално заверено копие от дипломата за висше образование;
3. нотариално заверено копие от диплома за образователната и научна степен “доктор” (ако има такава); 
4. нотариално заверено копие от диплома за научната степен “доктор на науките” (ако има такава);  
5. удостоверение, или друг документ, доказващ заемането на академична длъжност;	 
6. списъци на научни публикации, научно–приложни разработки, патенти и други разработки, имащи отношение 
към научната дейност на лицето.
ІІІ. Директорът внася писмено становище в НС, който обсъжда въпроса по същество и взема решение с мнозинство повече от половината от списъчния състав.
ІV. Лицето се уведомява писмено за решението на НС в 7-дневен срок след заседанието.


ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

І. Освобождава се от академична длъжност лице, което е получило отрицателна оценка при две последователни атестации, показваща липса на качества за ефективно изпълнение на научна и научноизследователска работа. Освобождаването се извършва въз основа на решение на Научния съвет, което се взема в присъствието на поне 2/3 от редуцирания списъчен състав, с тайно гласуване и с мнозинство повече от половината от редуцирания списъчен състав. Списъчният състав на Научния съвет не може да се редуцира с повече от една шеста, като се редуцират само членове, които се намират в чужбина, отсъстват поради болест, или им е разрешен продължителен отпуск. Научният съвет може да взема решение за освобождаване от академичната длъжност "професор" само ако поне една трета от членовете на Съвета, които заемат академичната длъжност "професор" или притежават научната степен "доктор на науките" присъстват на заседанието.


ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

Образователната и научна степен "доктор" се присъжда на лица, които притежават образователно-квалификационната степен "магистър" и отговарят на минималните национални изисквания, след обучение в докторантура и успешна защита на дисертационен труд.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Докторантът представя дисертацията си на научния си ръководител със следните документи:
Ако обучението в докторантура е на български език:
1 екземпляр на хартия:
1. заявление на български до научния ръководител с входящ номер;
2. дисертация на български или английски с подписана декларация за оригиналност на български или английски;
3. автореферат на български;
4. автореферат на английски;
5. копие от заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл);
6. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията;
7. копия на отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията;
8. справка за изпълнението на минималните изисквания (по проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
9. мнение на хабилитирани лица (не е задължително);
10. други материали по прeценка на докторанта.
Ако обучението в докторантура е на английски език:
1 екземпляр на хартия:
1. заявление на английски до научния ръководител с входящ номер;
2. дисертация на английски с подписана декларация за оригиналност на английски;
3. автореферат на английски;
4. копие от заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл);
5. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията;
6. копия на отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията;
7. справка за изпълнението на минималните изисквания (по проф. напр. 4 или проф. напр. 5);
8. мнение на хабилитирани лица (не е задължително);
9. други материали по прeценка на докторанта.

Минимален брой точки по показатели за професионални направления

ІІ. Научният ръководител преценява готовността за защита, като е длъжен да се произнесе в едномесечен срок от представянето на дисертацията.

ІІІ. При положителна оценка за готовността за защита научният ръководител представя доклад до ръководителя на секцията за обсъждане от събранието на секцията на предложението му за откриване на процедура за предварително обсъждане. Ръководителят на секцията организира обсъждането в 7-дневен срок от датата на доклада на научния ръководител.

ІV. В случай, че научният ръководител е и ръководител на секцията, такъв доклад не е необходим, а той организира обсъждането не по-късно от 1 месец от представянето на дисертацията.

V. При отрицателна оценка на научния ръководител, както и при непроизнасяне в едномесечен срок, докторантът може, чрез доклад до ръководителя на секцията, регистриран с входящ номер в деловодството, да отнесе въпроса за разглеждане от събранието на секцията, което се произнася окончателно за готовността за защита. Ръководителят на секцията свиква събрание в 15-дневен срок от датата на доклада на докторанта.

VІ. При положително решение за откриване на процедура за предварително обсъждане, събранието на секцията взема решение и кои външни хабилитирани учени да бъдат поканени на предварителното обсъждане, с цел на него да присъстват поне 5 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 3-ма са професори или доктори на науките, както и за датата на провеждането му. Ръководителят на секцията представя с доклад до директора на ИИКТ взетите решения, към който прилага копие на протокола от обсъждането. Директорът издава заповед за насрочване на предварителното обсъждане, което не може да е по-рано от 10 дни след датата на издаване на заповедта.

VІІ. При предварителното обсъждане на дисертацията събранието на секцията взема решение за готовността за защита пред научно жури. При положително решение събранието на секцията обсъжда и прави предложение за състава на научното жури и дата на защитата. При обсъждането на състава на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури. Научният ръководител и докторантът задължително участват в обсъждането на състава на научното жури и могат да дават свои предложения за членове. При отрицателно решение за готовността за защита пред научно жури, събранието на секцията предлага доработване или преработване на дисертацията в рамките на 6 месеца.

VІІІ. В 14-дневен срок след положителното решение на събранието на секцията за готовността за защита пред научно жури докторантът представя на ръководителя на секцията:
Ако обучението в докторантура е на български език:
А. На хартия:
1. заявление на български до ръководителя на секцията;
2. 2 екземпляра дисертация на български или английски с подписана декларация за оригиналност на български или английски;
3. 5 екземпляра автореферат на български език;
4. 2 екземпляра автореферат на английски език;
5. документ за платена такса (ако защитата е срещу заплащане).
Б. 1 електронен носител със:
1. заявление на български до ръководителя на секцията – сканирано в pdf формат;
2. дисертация на български или английски – в pdf формат;
3. подписана декларация за оригиналност на български или английски – сканирана в pdf формат;
4. автореферат на български – в pdf формат;
5. автореферат на английски – в pdf формат;
6. заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл) – сканирани в pdf формат;
7. списък на отпечатани научни публ. по темата на дисертацията – в doc формат;
8. отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията – в pdf формат;
9. справка за изпълнението на минималните изисквания – в doc формат;
10. мнение на хабилитирани лица (не е задължително) – сканирани в pdf формат;
11. други материали по прeценка на докторанта – сканирани в pdf формат;
12. автореферат на български без номериране на страниците – в pdf формат;
13. автореферат на английски без номериране на страниците – в pdf формат.
В. 5 електронни носители като т. Б, без т. 12 и т. 13.
Ако обучението в докторантура е на английски език: І. На хартия: 1. заявление на английски до ръководителя на секцията;
2. 2 екземляра дисертация на английски с подписана декл. за ориг. на английски;
3. 5 екземпляра автореферат на английски език;
4. документ за платена такса (ако защитата е срещу заплащане).
ІІ. 1 електронен носител със:
1. заявление на английски до ръководителя на секцията – сканирано в pdf формат;
2. дисертация на английски – в pdf формат;
3. подписана декларация за оригиналност на английски – сканирана в pdf формат;
4. автореферат на английски – в pdf формат;
5. заповед за отчисляване с право на защита, или справка (атестация) за взети изпити и получени кредити (ако срокът на докторантурата не е изтекъл) – сканирани в pdf формат;
6. списък на отпечатани научни публ. по темата на дисертацията – в doc формат;
7. отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията – в pdf формат;
8. справка за изпълнението на минималните изисквания – в doc формат;
9. мнение на хабилитирани лица (не е задължително) – сканирани в pdf формат;
10. други материали по прeценка на докторанта – сканирани в pdf формат;
11. автореферат на английски без номериране на страниците – в pdf формат.
ІІІ. 5 електронни носители като т. ІІ, без т. 11.
В същия срок докторантът може да представи и искането по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ до Научния съвет за замяна на един член на журито с друг от съответната квота.

ІХ. Ръководителят на секцията представя доклад до директора на ИИКТ за взетите решения от предварителното обсъждане, към който прилага копие на протокола от обсъждането. При положително решение към доклада се прилагат и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ, а външните членове и за това, че са външни членове по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ППЗРАСРБ. При предложение за състав на научно жури директорът насочва доклада за разглеждане от Научния съвет след представяне от докторанта на необходимите екзепляри от дисертацията и автореферата.
Журито е петчленно. Най-малко един от членовете му е професор и най-малко трима са външни за ИИКТ. Научният ръководител не може да бъде член на журито. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

Х. Въз основа на решението на събранието на секцията, Научният съвет в срок не по-късно от един месец след предложението утвърждава научното жури и прави предложение до директора на ИИКТ да определи състава му и датата на защита. В 7-дневен срок от предложението на Научния съвет директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, датата на защита и насрочва първото заседание на журито.
ХІ. На първото си заседание научното жури:
1. избира свой председател – вътрешен член на журито;
2. взема решение за допускане, или недопускане на кандидата до защита;
3. определя двама рецензенти за допуснатия кандидат.
Научното жури съставя протокол за взетите решения.

ХІІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до три месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в дисертационния труд, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство в оценяваната дисертация. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от 7 дни след изтичането на срока по чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ. Когато научното жури е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд, кандидатът за придобиване на образователната и научна степен "доктор" не се допуска до защита на дисертационния труд.

ХІV. Не по-късно от 7 дни след изтичането на срока по чл. 10, ал. 3 от ЗРАСРБ на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват: авторефератът на дисертацията и рецензиите и становищата от членовете на журито – на български и английски език, дисертацията – на български език (на английски – ако е оригиналният език на дисертацията), като част от съобщение за деня, часа и мястото на откритото заседание на журито за защита на дисертацията. Откритото заседание на журито се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуване на съобщението за него. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ се публикува и решението на научното жури относно наличието или липсата на плагиатство в дисертацията. Едновременно с публикуването на решението председателят на журито уведомява за него кандидата и писмено по електронната поща.

ХV. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ кандидатът може да оспори решението на научното жури пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението.

ХVІ. Провеждане на откритото заседание на журито за защита на дисертацията (протокол).
За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко три положителни оценки.

ХVІІ. Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

ХVІІІ. Образователната и научна степен "доктор" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и е безсрочна и важи на територията на цялата страна.


ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНАТА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

Научната степен "доктор на науките" се присъжда на лица, които притежават образователната и научна степен "доктор", отговарят на съответните минимални национални изисквания, след успешна защита на дисертационен труд.

ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ

І. Кандидатът за придобиване на научната степен „доктор на науките“ представя дисертацията си на ръководителя на съответната секция със следните документи:
Ако дисертацията е на български език:
1 екземпляр на хартия:
1. заявление до ръководителя на секцията с входящ номер;
2. копие от диплома за образователната и научна степен „доктор“;
3. дисертация на български или английски с подписана декларация за оригиналност на български или английски;
4. автореферат на български език;
5. автореферат на английски език;
6. списък на отпечатани научни публикации по темата на дисертацията;
7. копия на отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията;
8. справка за изпълнението на минималните изисквания на ИИКТ (за проф. напр. 4 или проф. напр. 5.), съгласно правилниците на БАН и ИИКТ;

ІІ. Изисквания към кандидатите
Минимален брой точки по показатели за професионални направления
Кандидатите за придобиване на научната степен „доктор на науките“ трябва да имат поне 15 публикации с IF/SJR и 50 цитирания в WoS/Scopus. Една монография, индексирана в WoS/Scopus се приравнява на 5 публикации с IF/SJR.

ІІІ. В едномесечен срок от датата на заявлението ръководителят на секцията свиква събрание за обсъждане на дисертацията и автореферата, което се извършва в присъствието на кандидата.

ІV. При положително решение за откриване на процедура за предварително обсъждане, събранието на секцията взема решение и кои външни хабилитирани учени да бъдат поканени на предварителното обсъждане, с цел на него да присъстват поне 7 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията и/или в свързана с нея област, от които поне 4-ма са професори или доктори на науките, както и за датата на провеждането му. Ръководителят на секцията представя с доклад до Научния съвет на ИИКТ взетите решения.

V. Научният съвет взема решение по същество. Ако решението на Научния съвет е положително, директорът на ИИКТ издава заповед за насрочване на предварително обсъждане, което не може да е по-рано от 10 дни след датата на издаване на заповедта.

VІ. При предварителното обсъждане на дисертацията събранието на секцията взема решение за готовността за защита пред научно жури. При положително решение събранието на секцията обсъжда и прави предложение за състава на научното жури и дата на защитата. При обсъждането на състава на журито се извършва проверка в регистъра на НАЦИД по чл. 2а от ЗРАСРБ и в публичния регистър на ИИКТ за утвърдените от Научния съвет научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ, с която се удостоверява, че предлаганите учени отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 3 и чл. 4, ал. 5, т. 5 от ЗРАСРБ към членовете на научното жури. Кандидатът задължително участва в обсъждането на състава на научното жури и може да дава свои предложения за членове. При отрицателно решение за готовността за защита пред научно жури, събранието на секцията предлага доработване или преработване на дисертацията в рамките на 6 месеца.

VІІ. В 14-дневен срок след положителното решение на събранието на секцията за готовността за защита пред научно жури кандидатът представя на ръководителя на секцията:
А. На хартия:
1. заявление до ръководителя на секцията;
2. 2 екземпляра дисертация с подписана декларация за оригиналност;
3. 5 екземпляра автореферат на български език;
4. 2 екземпляра автореферат на английски език;
5. документ за платена такса (ако защитата е срещу заплащане).
Б. 1 електронен носител със:
1. заявление до ръководителя на секцията – сканирано в pdf формат;
2. диплома за образователната и научна степен „доктор“ – сканирана в pdf формат;
3. дисертация – в pdf формат;
4. подписана декларация за оригиналност – сканирана в pdf формат;
5. автореферат на български – в pdf формат;
6. автореферат на английски – в pdf формат;
7. списък на отпечатани научни публ. по темата на дисертацията – в doc формат;
8. отпечатаните научни публикации по темата на дисертацията – в pdf формат;
9. справка за изпълнението на минималните изисквания на ИИКТ – в doc формат;
10. автореферат на български без номериране на страниците – в pdf формат;
11. автореферат на английски без номериране на страниците – в pdf формат.
В. 7 електронни носители като т. Б, без т. 10 и т. 11.
В същия срок кандидатът може да представи и искането по чл. 4, ал. 7 от ЗРАСРБ до Научния съвет за замяна на един член на журито с друг от съответната квота.

VІІІ. Ръководителят на секцията представя доклад до директора на ИИКТ за взетите решения от предварителното обсъждане, към който прилага копие на протокола от обсъждането. При положително решение към доклада се прилагат и декларации от предложените членове на журито за обстоятелствата по чл. 4, ал. 5, т. 1 – 4 от ЗРАСРБ, а външните членове и за това, че са външни членове по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ППЗРАСРБ. При предложение за състав на научно жури директорът насочва доклада за разглеждане от Научния съвет след представяне от кандидата на необходимите екзепляри от дисертацията и автореферата.
Журито е седемчленно. Най-малко трима от членовете му са професори. Най-малко четирима от членовете му са външни за ИИКТ. Определят се и по един външен и един вътрешен резервен член.

ІХ. Въз основа на решението на събранието на секцията, Научният съвет в срок не по-късно от един месец след предложението утвърждава научното жури и прави предложение до директора на ИИКТ да определи състава му и датата на защита. В 7-дневен срок от предложението на Научния съвет директорът на ИИКТ определя със заповед състава на научното жури, датата на защита и насрочва първото заседание на журито.

Х. На първото си заседание научното жури:
1) избира свой председател – вътрешен член на журито;
2) взема решение за допускане, или недопускане на кандидата до защита;
3) определя трима рецензенти – най-малко двама от тях трябва да са професори и един – външен за ИИКТ.
Научното жури съставя протокол за взетите решения

ХІ. Членовете на научното жури представят рецензиите и становищата си на български и английски език в срок до три месеца от определянето им в състава на научното жури. Рецензиите и становищата задължително завършват с положителна или отрицателна оценка, представят се на хартия, в 1 екз., подписани със син химикал и запечатани в плик, лично или по пощата, като се регистрират с входящ номер в деловодството на ИИКТ.

ХІІ. В случай, че по време на оценяването член на научното жури установи наличие на плагиатство в дисертационния труд, той е длъжен да уведоми за това останалите членове на журито и те задължително дават становище в рецензиите и становищата си относно наличието или липсата на плагиатство в оценяваната дисертация. Научното жури се произнася с решение, прието с обикновено мнозинство, не по-късно от 7 дни след изтичането на срока за представяне на рецензиите и становищата. Когато научното жури е приело решение за наличие на плагиатство в оценявания труд, кандидатът за придобиване на научната степен "доктор на науките" не се допуска до защита на дисертационния труд.

ХІІІ. Не по-късно от 7 дни след изтичането на срока за представяне на рецензиите и становищата на интернет страниците на ИИКТ и БАН се публикуват: авторефератът на дисертацията и рецензиите и становищата от членовете на журито – на български и английски език, дисертацията – на български език (на английски – ако е оригиналният език на дисертацията), като част от съобщение за деня, часа и мястото на откритото заседание на журито за защита на дисертацията. Откритото заседание на журито се провежда не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец от публикуване на съобщението за него. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ се публикува и решението на научното жури относно наличието или липсата на плагиатство в дисертацията. Едновременно с публикуването на решението председателят на журито уведомява за него кандидата и писмено по електронната поща.

ХІV. В случаите по чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ кандидатът може да оспори решението на научното жури пред Научния съвет на ИИКТ в 14-дневен срок от публикуването на решението.

ХV. Провеждане на откритото заседание на журито за защита на дисертацията (протокол).
За успешно защитена се смята дисертация, получила на защитата най-малко четири положителни оценки.

ХVІ. Неуспешно защитената дисертация се връща за преработване. Ако кандидатът желае, не по-късно от една година след връщането се обявява нова процедура за защита, която е окончателна.

ХVІІ. Научната степен "доктор на нуките" се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно и е безсрочна и важи на територията на цялата страна.


ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА

Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища:

Право на признаване на придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и на образователна и научна степен "доктор" имат български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила, които са се обучавали във висши училища и научни организации, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование.

Признаването на образователно-квалификационната степен "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", придобити в чуждестранни висши училища и научни организации, се извършва с цел:
1. достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура;
2. улесняване на достъпа до пазара на труда, до докторантура в научна организация, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

Процедурата по признаване на образователно-квалификационната степен "магистър" и на образователната и научна степен "доктор", придобити в чуждестранни висши училища и научни организации, се организира от висшето училище в случаите по т. 1 и от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД) в случаите по т. 2.
Процедурите се провеждат при условия и по ред, определени със съответните правилници на висшите училища и с устройствения правилник на Националния център за информация и документация.

ЗРАСРБ:

Придобитите в чужбина научни степени се признават от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация или от висшите училища или научните организации в Република България при условия и по ред, определени с този закон и правилниците им, в съответствие с нормативните актове и международните договори, по които Република България е страна.
Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен "доктор", се извършва за:
1. улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес;
2. достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договори с постдокторанти и за заемане на академични длъжности в съответните висши училища и научни организации.
В случаите по т. 1 процедурата по признаването се организира от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация, а в случаите по т. 2 и при признаване на придобита в чужбина научна степен "доктор на науките" - и от съответните висши училища и научни организации.
За извършеното признаване от висшите училища и научни организации се издава удостоверение, което се изпраща за вписване на лицата в регистъра по чл. 2а от ЗРАСРБ.

Правилника на БАН:

В БАН удостоверение за признаване на придобита в чужбина научна степен се издава въз основа на заявление по образец до директора на Центъра за обучение при БАН, към което се прилагат:
А) За страни от Европейския съюз или страни, с които има изрично сключено за това междудържавно споразумение:
Дипломата за научна степен легализирана, преведена и заверена в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени и документ за внесена такса – 610 лв.

Б) Други страни:
1. Диплома за завършено висше образование;
2. Дипломата за научна степен;
3. Дисертацията в 1 екземпляр и копие на електронен носител;
4. Автореферат на български език в 3 екземпляра;
5. Списък и публикации на автора, на които се основава дисертацията;
6. Документ за внесена такса – 1220 лв.

Издадените в чужбина документи по точка Б, подт. 1 и 2 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. Директорът на ЦО проверява редовността на подадените документи и при установяване на нередности дава срок за отстраняването им.
Подадените заявления заедно с приложенията към тях се изпращат на научното звено, определено след съгласуване със съответния научен секретар на БАН.
Директорът на постоянното научно звено може да назначи веднага лицето на длъжност “асистент” и да открие процедура за издаване на удостоверение за признаване на научната степен.

Разходите за признаване на дипломите за служители на БАН се поемат по реда на финансиране на процедурите за придобиване на научни степени в БАН.
За случаите по точка Б директорът на научното звено при БАН назначава определената от НС комисия от 3 души, които разглеждат подадените документи и в двумесечен срок – чрез избрания от тях докладчик – представят резултатите пред НС на съответното научно звено на БАН, което взема решение за издаване на удостоверение.
Издаването на удостоверението става по утвърдената от УС на БАН процедура за издаване на дипломи и цялостната документация се съхранява в Научния архив на БАН.
За извършване на цялостната процедура по издаване на удостоверение за признаване на придобитата в чужбина научна степен по точки A/Б заявителят внася такса от една/две минимални работни заплати в ЦО при БАН.
Срокът за приключване на процедурата за признаване на придобита в чужбина научна степен е не повече от три месеца.


ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

Приемането и обучението на докторанти в ИИКТ се осъществява в следните форми: редовна и задочна докторантура по държавна поръчка, редовна и задочна докторантура срещу заплащане, докторантура на самостоятелна подготовка.
Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната – до 4 години.

РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА

ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА – за кандидати, които:

1. са български граждани;
2. са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
4. имат статут на бежанци;
5. не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, но са от българска народност.

І. Приемът в редовна и задочна докторантура по държавна поръчка се извършва с конкурс, който се обявява в Държавен вестник и на интернет страницата на БАН и на ИИКТ. Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от обявяването му в Държавен вестник.

ІІ. Кандидатите подават в ИИКТ следните документи:

1. молба за допускане до конкурса;
2. автобиография по европейски образец;
3. диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея (кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа, или от положения държавен изпит) – общ успех от дипломата най-малко Много добър – 4,50;
4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България;
5. медицинско свидетелство;
6. свидетелство за съдимост;
7. кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. фактура (или копие) за платена такса в Центъра за обучение при БАН (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
Такса за кандидатстване – 30 лв. – заплаща се в ЦО-БАН – бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж, или по банков път:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG12 UNCR 9660 3120 7151 16

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ (съгласно чл. 95, ал. 8 от ЗВО) – за всички кандидати

І. Приемът в редовна и задочна докторантура срещу заплащане може да бъде на български или английски език и става с изпити без конкурс през цялата година.

ІІ. Кандидатите подават в ИИКТ следните документи:
1. молба (на български или английски език);
2. автобиография по европейски образец (на автобиография или английски език);
3. диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея (кандидатите без диплома представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа, или от положения държавен изпит) – общ успех от дипломата най-малко Много добър – 4,50;
4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България с преведена и заверена диплома в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадена, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
5. медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и за чуждите граждани заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства (легализирано, преведено и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадено, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
6. свидетелство за съдимост (за българските граждани);
7. кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област;
8. фактура за платена такса.
Такса за кандидатстване – 30 лв. – заплаща се в ЦО-БАН – бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж, или по банков път:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG12 UNCR 9660 3120 7151 16.

Документите могат да се подават:
• в Деловодството на ИИКТ – София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, ст. 215;
• с препоръчана пратка на адрес: София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, ИИКТ-БАН.

ІІІ. До една седмица след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, или от подаването на документите за платено обучение, редовността на документите на кандидатите се проверява от назначената за това комисия в ИИКТ, която съставя констативен протокол.

ІV. До 14 дни след изтичане на срока за подаване на документи по конкурса, или от подаването на документите за платено обучение, кандидатите се уведомяват с писмо на директора на ИИКТ за допускането им до участие в конкурса, или до приемните изпити, като за недопуснатите кандидати се посочват мотивите за недопускането им. В уведомлението се посочват също датата, часът и мястото на провеждане на първия конкурсен изпит (по специалността) – не по-рано от един месец от уведомлението. Към уведомлението се прилага и конспектът за провеждане на конкурсния изпит.

V. Недопуснатите до участие в конкурса кандидати могат в 7-дневен срок от датата на уведомяването да направят възражение до директора на ИИКТ.

VІ. Директорът на ИИКТ възлага на нова комисия от трима души – хабилитирани лица, да се произнесе по възражението. Въз основа на доклада на комисията директорът взема окончателно решение в 10-дневен срок от получаване на възражението.

VІІ. Приемните изпити са:
1. по специалността – изпитът е писмен и устен и се провежда в ИИКТ; до устен изпит се допускат получилите на писмения изпит не по-малко от Много добър (4,50); до изпит по чужд език се допускат получилите средна оценка от писмения и устния не по-малко от Много добър (4,50); изпитът за обучение по държавна поръчка е на български език, а изпитът за обучение срещу заплащане може да е на български или английски език (протокол);
2. по чужд език, избран от кандидата – изпитът се провежда в ЦО на БАН; успешно издържан е с най-малко Добър (4.00);

VІІІ. Председателят на комисията, провела изпита по специалността, изготвя доклад до Научния съвет на ИИКТ за резултатите и предложение за зачисляване на кандидатите в докторантура и определяне на научните им ръководители, които са хабилитирани лица – професор или доцент.

Х. Научният съвет взема решение за зачисляване в докторантура.

ХІ. Директорът на ИИКТ, научният ръководител и докторантът подписват договор за обучение, след което директорът на ИИКТ издава заповед за зачисляване на докторанта. При отказ на докторанта да подпише договора и при наличие на успешно преминал изпитите втори кандидат за същото място, директорът на ИИКТ прави ново предложение пред Научния съвет за зачисляване на втория кандидат.
1. договор за обучение в редовна докторантура по държавна поръчка;
2. договор за обучение в задочна докторантура по държавна поръчка;
3. двустранен договор за обучение в редовна или задочна докторантура срещу заплащане (на български или английски език);
4. тристранен договор за обучение в редовна или задочна докторантура срещу заплащане (на български или английски език).

ДОКТОРАНТУРА НА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", се извършва без изпит през цялата година. Обучението може да бъде на български или английски език.

І. Кандидатите подават в ИИКТ следните документи:
1. молба (на български или английски език);
2. автобиография по европейски образец (на български или английски език);
3. диплома за образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България с преведена и заверена диплома в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадена, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа;
5. медицинско свидетелство (за чуждите граждани), издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства (легализирано, преведено и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадено, а при липса на такива - по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
6. две снимки и копия от документите за самоличност и гражданство (за чуждите граждани);
7. списък на публикациите, ако има такива;
8. документ за платена такса за кандидатстване (ако обучението е срещу заплащане);
9. проект на дисертационния труд, разработен в основната му част и библиография (на български или английски език).
Такса за кандидатстване за обучение срещу заплащане – 305 лв. – плаща се в лева по банковата сметка на ИИКТ:
Общинска банка, клон “Слатина”
IBAN: BG98SOMB91303140738701

ІІ. Кандидатът за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка докладва резултатите си пред събранието на секцията. При липса на поне 5 хабилитирани лица, специалисти в областта на дисертацията, събранието на секцията се разширява със заповед на директора на ИИКТ. Присъстващите изслушват изложението на кандидата за докторант и при положителна оценка след дискусия предлагат на Научния съвет зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка и приемане на индивидуален план за работа на докторанта, за което се съставя протокол.

ІІІ. Ръководителят на секцията представя доклад в Научния съвет за зачисляване в докторантура, към който прилага индивидуалния план за работа на докторанта и протокола от събранието на секцията.

ІV. Научният съвет взема решение по доклада за зачисляване в докторантура, като утвърждава работното наименование на темата на бъдещата дисертация, индивидуалния план за работа на докторанта и научния му ръководител.

V. Ако зачисленият докторант не е служител на ИИКТ и с организацията, в която работи, няма сключено споразумение, е необходимо да се сключи договор за обучението.

1. двустранен договор (на български или английски език);
2. тристранен договор (на български или английски език).

VІ. Въз основа на решението на Научния съвет, директорът издава заповед за зачисляване.

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА
на кандидати, които не са български граждани и не са граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

1. в изпълнение на междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен;
2. съгласно актове на Министерския съвет;
Кандидатите се приемат при условията и по реда, определени в съответната спогодба или в акта на Министерския съвет, съгласувано със съответните висши училища или научни организации.
Кандидатите подават в Министерството на образованието и науката следните документи:
1. формуляр или молба, съдържаща кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и висшето училище или научната организация, в която желаят да се обучават;
2. копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен (легализиран, преведен и заверен в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издаден, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
3. медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства (легализирано, преведено и заверено в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която е издадено, а при липса на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа);
4. списък на публикациите, ако има такива;
5. копие от документите за гражданство;
6. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, или документ за започнала процедура по легализация на чуждестранна диплома за висше образование в България;
7. две снимки.

За кандидатите, за които се изисква издаване на виза за дългосрочно пребиваване в Република България, ИИКТ изпраща в Министерството на образованието и науката документите на одобрените от тях кандидати, както и информация относно:
1. лични данни на кандидата - имената по паспорт на латиница, дата на раждане, място на раждане, гражданство;
2. наименование на научната специалност, образователна и научна степен, форма и срок на обучение;
3. информация за езиковата и специализираната подготовка - степен на владеене на български език, наименование на основното звено, в което ще се проведе подготовката, продължителност на обучението;
4. годишна такса за обучение и за езиковата и специализираната подготовка;
5. номер на банковата сметка на ИИКТ, по която следва да бъде преведена таксата за обучение или за езиковата и специализираната подготовка.

Министерството на образованието и науката издава Удостоверение за приемане на кандидатите за обучение в Република България и писмено уведомява за това Министерството на външните работи и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи. Удостоверението е валидно само за учебната година, за която е издадено.
Кандидатите заплащат таксите за обучение, след като са получили виза вид "D" и са пристигнали в Република България.

СЪВМЕСТНО РЪКОВОДСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ
ЗРАСРБ:

Чл. 5а. (1) Образователната и научна степен "доктор" може да се придобива и в условия на съвместно ръководство от български ръководител във висше училище или научна организация, получили акредитация за обучение в образователната и научна степен "доктор" от НАОА, и чуждестранен ръководител от акредитирано в съответната държава висше училище или научна организация за обучение в образователната и научна степен "доктор" или съответстващата й степен.

Чл. 5а. (2) Образователната и научна степен "доктор" по реда на ал. 1 се придобива в български и в чуждестранни висши училища и научни организации при сключен между тях договор за съвместно ръководство за обучение по ал. 1 и спазване на нормативните уредби на съответните държави и на правилниците на съответните висши училища и научни организации.

Чл. 5а. (3) Условията за прием, съвместно ръководство, разпределение на периодите на мобилност на докторанта, защитата на дисертациите и издаването на диплома се определят в правилниците на висшите училища и научните организации, които подготвят и сключват рамкови договори за съвместно ръководство за обучение по ал. 1.

Чл. 5а. (4) За извършеното обучение по реда на ал. 1 българските и чуждестранните висши училища или научни организации, които провеждат съвместното обучение, издават обща диплома за образователната и научна степен "доктор" или отделни дипломи с отбелязване в тях на съвместното ръководство.

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА
ППЗРАСРБ:

Чл. 21. (1) Министерството на образованието и науката ежегодно обявява и провежда конкурси за изпращане на докторанти - български граждани, за обучение в докторантура в чужбина при условия, посочени в междуправителствените спогодби за образователен, културен и научен обмен, и при определени от него допълнителни изисквания.

Чл. 21. (2) За обучение по ал. 1 могат да кандидатстват лица, зачислени в редовна докторантура в български висши училища или научни организации.

Чл. 21. (3) Министерството на образованието и науката уведомява съответното висше училище или научна организация за докторантите, които продължават обучението си по реда на ал. 1.

ОБУЧЕНИЕ

І. Обучението на докторантите включва следните дейности:
1. научноизследователска дейност;
2. посещение и участие в работата на курсове (семинари, тюториали от докторско ниво);
3. преподавателска и/или експертна дейност, участие в научни форуми (национални и/или международни);
4. изпити за докторски минимум;
5. разработване на докторска дисертация.

ІІ. Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план. Той се изготвя от докторантите и научните им ръководители и се обсъжда и утвърждава от Научния съвет. Индивидуалният учебен план определя насочеността на докторантурата и се състои от общ учебен план за целия период на обучение и работен план по години. Индивидуалният учебен план съдържа:
1. темата на дисертационния труд;
2. разпределението на всички дейности по години;
3. изпитите и сроковете за полагането им;
4. посещението на определен цикъл лекции и упражнения, участието в курсове, семинари, конференции и други публични научни изяви;
5. етапите и сроковете за подготовка на дисертационния труд.

ІІІ. Образователната програма обхваща следните типове обучение:
1) индивидуално специализирано обучение в ИИКТ;
2) общо специализирано обучение по научни направления – съвместно от ИИКТ и от Докторантското училище към ЦО при БАН;
3) общоакадемично обучение за придобиване на езикови и компютърни умения – от Докторантското училище към ЦО при БАН.

ІV. Индивидуалното специализирано обучение се включва в годишните индивидуални планове на докторанта. Обучението завършва с изпит по конспект, приет от НС, за което докторантът получава съответен брой кредити (доклад, протокол). Изпитът се провежда от назначена от директора на ИИКТ комисия в състав от най-малко 3 хабилитирани лица и с участието на научния ръководител на докторанта. Отчитането на това обучение става в НС при приемане на ежегодните отчети на докторанта.

V. Общото специализирано обучение включва най-малко два курса по 30 часа, с общ базов характер за областта на темата на дисертацията на докторанта или даващи познания в интердисциплинарна област, близка до областта на темата. Курсовете завършват със зачитаща се оценка или с друга форма приета от НС. По преценка на научния ръководител докторантът може да прослуша и допълнителни курсове от одобрените, както и някои курсове, които се четат във ВУ. Курсовете се провеждат лекционно при минимален брой от 5 слушатели. При по-малък брой те се провеждат чрез консултации с лектора.

VІ. Общоакадемичното езиково обучение на докторантите се осъществява от Сектора за чуждоезиково обучение към Докторантското училище на ЦО при БАН. Езиковото обучение на докторантите от 120 часа е безплатно. Докторантите могат да прослушат и допълнителни курсове, платени на преференциални цени. Обучението завършва с изпит. Посещението на курсовете не е задължително за докторанти, които владеят добре езика. Те имат право да се явят директно на изпит в ЦО. За докторантите в БАН се признава само сертификат за успешно положен изпит, издаден от ЦО при БАН.

VІІ. Общоакадемичната подготовка на докторантите по компютърни умения се осигурява от Докторантското училище към ЦО при БАН. На докторантите се предлага списък от курсове и те, заедно с научните си ръководители, избират съответния курс от 30 часа. Този курс е безплатен за докторантите. Докторантите могат да прослушат и други курсове платени на преференциални цени. Курсът завършва с изпит със зачитаща се оценка. Докторант, който има необходимите познания, може да се яви директно на изпит в ЦО и да получи съответен сертификат. За докторантите в БАН се признава само сертификат, издаден от ЦО.

VІІІ. Научната програма на докторантурата се планира в годишните индивидуални планове. Отчитането на изпълнението й става ежегодно пред НС при приемане на ежегодните отчети на докторанта (атестация).

ІХ. Ежегодните отчети на докторанта (атестация) се обсъждат от събранието на секцията, при което се приема:
1. становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта;
2. предложение за атестация на докторанта;
3. предложение за конкретизация на индивидуалния учебен план за следващата година;
4. препоръки за по-нататъшното развитие на докторантурата, като при необходимост се предлага конкретизация на темата или смяна на научния ръководител.
Научният ръководител дава писмено мнение за работата на докторанта пред събранието на секцията.
Ежегодните отчети на докторанта се утвърждават от Научния съвет.

Х. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ППЗРАСРБ редовните докторанти отчитат своята работа и в края на всяко тримесечие, като представят пред ръководителя на секцията доклад за изпълнението на индивидуалния им учебен план, към който се прилагат:
1. отчет за работата, извършена по дисертационния труд или докторския минимум, заверен от научния ръководител и потвърден с доказателствен материал;
2. отчет за преподавателската работа, заверен от ръководителя на катедрата.

ХІ. Промяна на темата на дисертационния труд и на научния ръководител се допуска по изключение, но не по-късно от 3 месеца преди датата на заседанието на първичното звено за предварителното обсъждане. Промяната се извършва със заповед на директора въз основа на решение на Научния съвет по предложение на съвета на първичното звено.

ХІІ. По изключение, регламентирано в правилниците на съответното висше училище или научна организация, срокът може да бъде удължаван, но не повече от една година.

ХІІІ. Докторантите имат право да прекъсват обучението си по уважителни причини в срок до една година, по майчинство – до две години. Прекъсването на докторантурата се извършва след подаване на мотивирана молба от докторанта до директора на ИИКТ с приложен документ за причината (причините). Молбата се разглежда от Научния съвет на ИИКТ и след положително решение директорът издава заповед за периода на прекъсване. За срока на прекъсването редовните докторанти запазват своите права, но не получават стипендия. НС на ИИКТ може да разреши прекъсване на една докторантура и след доклад на научния ръководител на докторанта, в случай на продължително боледуване, майчинство, сериозни семейни или други причини, вкл. и в случай на работа в чужбина по темата на дисертацията. НС взема конкретно решение относно продължителността на срока на прекъсване, но не повече от 1 година, а при майчинство до 2 години.

ХІV. При системно неизпълнение на образователната и научна програма, в т.ч. на годишните индивидуални планове и ненабиране на минималния брой кредити, НС може да прекрати докторантурата. Директорът издава заповед за отстраняване. Отстранените или самоволно напуснали редовни докторанти, приети по държавна поръчка, са длъжни да върнат получените от тях стипендии. Докторант може да бъде отстранен, ако през време на докторантурата му влезе в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

ХV. Преди изтичане на срока на докторантурата докторантът представя доклад за постигнатите от него резултати пред събранието на секцията, към която е зачислен. На събранието се приема едно от следните предложения за решение от НС:
а) докторантът да бъде отчислен с право на защита, ако е изпълнил образователната си програма от индивидуалния учебен план в съответствие с изискванията на ЦО на БАН и е провел съществена част от включените в индивидуалния план научни изследвания. В случай, че дисертацията е представена в завършен вид в рамките на срока на докторантурата, успешното разкриване на процедура за насочване към защита се приема за отчисляване с право на защита;
б) срокът на подготовка на докторанта да бъде удължен еднократно до 1 година без право на стипендия;
в) докторантът да бъде отчислен без право на защита, ако не е изпълнил изискванията на ЦО при БАН по отношение на образователната му програма, заложена в индивидуалния учебен план и/или докладваните научни резултати са неудовлетворителни.

ХVІ. В срок от един месец след изтичането на срока на докторантурата, събранието на секцията предлага на Научния съвет докторантът да бъде отчислен с право или без право на защита.

ХVІІ. Научният съвет се произнася с решение по предложението на секцията на първото си заседание след събранието на секцията. Въз основа на решението на Научния съвет директорът издава заповед за отчисляване. Докторант, който не представи в срок доклад за постигнатите от него резултати пред събранието на секцията, към която е зачислен, се отчислява без право на защита със заповед на директора.

ХVІІІ. Правото на защита може да бъде упражнено в срок, определен в правилника на съответното висше училище или на научната организация, но не по-късно от 5 години от решението на Научния съвет.

ТАКСИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ ДОКТОРАНТИТЕ

такси за обучението в докторантура

При удължаване на срока на докторантурата срещу заплащане, докторантът заплаща такса в размер пропорционален на срока на удължението.

Докторантите на самостоятелна докторантура, които са служители на БАН или има сключено споразумение на БАН или ИИКТ с организацията, в която докторантът работи, не плащат такса за обучение.

От заплащане на такси за обучение се освобождават:
1. лица, които са кръгли сираци;
2. лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. военноинвалиди и военнопострадали;
4. лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;
5. курсантите във висшите военни училища;
6. докторантите през последните две години на докторантурата; 7. студенти и докторанти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване;
8. студенти, обучаващи се в професионални направления и защитени специалности с най-висок очакван бъдещ недостиг на пазара на труда, по списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката.

Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

Българи, живеещи извън Република България, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.