ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

Нормативна база

 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник за обучение в докторантура и защита на дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор” срещу заплащане в ИИКТ-БАН
 3. Правилник за дейността на Центъра за обучение и Академичния съвет при БАН
 4. Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ
  и Протокол от 48-то заседание на Седмото ОС на БАН (20.05.2019)
 5. Устав на Българската академия на науките
 6. Закон за Българската академия на науките
 7. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.)
  Постановление № 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ, касаещо Област 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направления 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
 8. Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. в ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г..)
 9. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН