начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

секции

Адрес за кореспонденция:

ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A
1113 - София, БЪЛГАРИЯ
e-mail: iictbas.bg


карта


контакти


ДИРЕКТОР: проф. дмн Галя Младенова Ангелова

Телефон: (02) 979 6611, (02) 870 8494
Факс: (02) 870 72 73
e-mail: galia@lml.bas.bg

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР: Силвия Теодосиева

Телефон: (02) 979 6611, (02) 870 8494
Факс: (02) 870 72 73
e-mail: iict@bas.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР: проф. д-р Геннадий Агре

Телефон: (02) 979 2913
e-mail: agre@iinf.bas.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР: проф. д-р Тодор Гюров

Телефон: (02) 979 6343
e-mail: gurov@parallel.bas.bg

ЗАМ. ДИРЕКТОР: доц. д-р Велизар Шаламанов

Телефон: (02) 979 6747
e-mail: shalamanov@acad.bg

председател на Научния съвет: чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов

Телефон: (02) 979 6641
е-mail: margenov@parallel.bas.bg

НАУЧЕН СЕКРЕТАР: проф. д-р Анета Караиванова

e-mail: anet@parallel.bas.bg

Председател на ОС на учените: доц. д-р Иван Георгиев

e-mail: ivan.georgiev@parallel.bas.bg

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Калушка Стамова

Телефон: (02) 979 66 02; (02) 873 74 86
e-mail: stamova@bas.bg