ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ В ИИКТ-БАН

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom:
Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD - Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09
Meeting ID: 967 0622 1748, Passcode: 83CDQd

Научно жури:
проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ – София рецензия review
проф. д-р Идилия Александрова Бачкова – ХТМУ – София становище opinion
проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София становище opinion
проф. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия review
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН становище opinion

автореферат abstract дисертация

Публикувано на 25.02.2021