начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

конкурси за прием на докторанти в ИИКТ-БАН


ИИКТ-БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021
Държавен вестник бр. 68/31.07.2020

Условия за участие в конкурс за докторанти в ИИКТ-БАН

Професионално направление Форма на обучение
Редовно Задочно
4.5. Математика (Изчислителна математика) 1 --
4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) 1 --
4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) 1 --
5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) 1 --
5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката) 1 --
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи) 1 --
5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) 1 --

В срок 14.08.2020 до 14.10.2020 кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИИКТ-БАН
За справки - в ИИКТ-БАН: тел. 02 979 32 18, 0889 27 67 43

Дата на обявяване на конкурса: 31.06.2020

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Молба до директора на ИИКТ - БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление и докторската програма, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит (молба за редовно обучение)
 2. Автобиография
 3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея*
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област
 8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите)

 9. * Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


  Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.


  Изпитите ще се проведат: 
  по специалността от 7 до 11 декември 2020 г.
  по чужди езици	 от 14 до 18 декември 2020 г.

  Изисквания:
  Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.


  Актуализация: 03.08.2020