начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

секции

административни и специализирани звена

структура на ИИКТ-БАН


Директор:
проф. дмн Галя Ангелова
зам. Директор:
проф. д-р Геннадий Агре
зам. Директор:
проф. д-р Тодор Гюров
зам. Директор:
доц. д-р Велизар Шаламанов
Председател на научния съвет:
чл.-кор. д.м.н. Светозар Маргенов
Hаучен секретар:
проф. д-р Анета Караиванова
Председател на ОС на учените:
доц. д-р Иван Георгиев

НАУЧЕН СЪВЕТ на ИИКТ-БАНдокументи


Правилник за дейността на ИИКТ-БАН


Стратегия за развитие на ИИКТ-БАН 2018-2030
Отчет за извършените дейности и постигнати резултати в периода юли 2019 – декември 2020


Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки


Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности


Протоколи от заседения на Научния съвет на ИИКТ-БАН


Извлечения от годишните отчети на ИИКТ-БАН за: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011


Публикации ИИКТ-БАН за: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013


Цитирания ИИКТ-БАН за: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013


Атестация на учените от ИИКТ-БАН 2020 г.
(1) Атестационна карта 2020, (2) Методически указания 2020,
(3) Указания за попълване на данни в Sonix 2020, (4) Списък на реномирани издателства
Въпроси и отговори


Атестация на учените от ИИКТ-БАН за периода 2014-2016 г.
Важна информация, Издателства, Методически указания, Въпроси и отговори за атестацията
Атестационна карта за учен: Excel формат, pdf формат


Атестация на учените от ИИКТ-БАН за периода 2011-2013 г.
(1) Методически указания; (2) Критерии; (3) Атестационна карта