Архив на конкурсите по заемане на академични длъжности

2023

ИИКТ-БАН обявява конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за секция „Информационни технологии в сигурността“.
Документи се приемат до 17 часа на 22.01.2024 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 22.12.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:
професор по:
- професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката в 3D дигитализацията и микроструктурния анализ“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“;
- професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“;
- професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“;
главен асистент по:
- професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Интелигентни системи“;
- професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – 1 място за секция „Интелигентни системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 103 от 12.12.2023).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 13.12.2023

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“
- по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика. – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
- по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 място за секция „Скалируеми алгоритми и приложения с Център за високопроизводителни пресмятания“.
Документи се приемат до 17 часа на 04.01.2024 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 4.12.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за секция „Интелигентни системи“ за академичната длъжност професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)“ – 1 място, и за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 95 от 14.11.2023).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 14.11.2023

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“
- по професионално направление 4.6. – 2 места за секция „Скалируеми алгоритми и приложения с Център за високопроизводителни пресмятания“;
- по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 2 места за секция „Комуникационни системи и услуги“.
Документи се приемат до 17 часа на 02.11.2023 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 02.10.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 78 от 12.09.2023).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 12.09.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 60 от 14.07.2023). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 17.07.2023

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
- 1 място по специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ и
- 1 място по специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 42 от 12.05.2023).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 15.05.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Интелигентни системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 90/11.11.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Татяна Радева Радева-Стоилова
Научно жури:
1. акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия, review
2. чл.-кор. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ – БАН становище, opinion
3. проф. д.т.н. Иван Стоянов Ячев – ТУ – София рецензия, review
4. проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН становище, opinion
5. проф. д-р Димо Георгиев Стоилов – ТУ – София становище, opinion
6. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
7. доц. д-р Валентин Матеев Матеев – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.03.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Информационни технологии в сигурността” на ИИКТ в ДВ бр. 81/11.10.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Георги Иванов Шарков

Научно жури:
1. проф. д-р Калинка Михайлова Калоянова, СУ „Св. Климент Охридски“ рецензия review
2. проф. д-р Тодор Димитров Тагарев, ИИКТ–БАН рецензия review
3. доц. д-р Велизар Матеев Шаламанов, ИИКТ–БАН становище opinion
4. проф. д-р Кирил Методиев Алексиев становище opinion
5. акад. Васил Стоянов Сгурев становище opinion
6. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова, СУ „Св. Климент Охридски“ становище opinion
7. доц. д-р Николай Тодоров Стоянов, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ становище opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 09.02.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 77/27.09.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елисавета Димитрова Тричкова-Кашъмова

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова рецензия, review
2. проф. д.т.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН рецензия, review
3. проф. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище, opinion
4. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion
5. проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН становище, opinion
6. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева – ТУ – София становище, opinion
7. проф. д-р Милена Кирилова Лазарова-Мицева – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 27.01.2023

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ на ИИКТ в ДВ бр. 81/11.10.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Илиян Иванов Петров

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
2. проф. д-р Коста Петров Бошнаков рецензия, review
3. доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ – БАН становище, opinion
4. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова – ИИКТ – БАН становище, opinion
5. проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР – БАН становище, opinion
6. проф. д.т.н. Петко Христов Петков становище, opinion
7. проф. д-р Ташо Ангелов Ташев – ТУ – София становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 25.01.2023

2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за нуждите на секция „Интелигентни системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 90 от 11.11.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 89

Публикувано на 15.11.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика – 1 място за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ и 1 място за секция „Информационни технологии в сигурността“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 81 от 11.10.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 11.10.2022

ИИКТ-БАН обявява конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ – 1 място. Документи се приемат до 17 часа на 31.10.2022 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2 на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 30.09.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 1 място за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 77 от 27.09.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 29.09.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Станислав Николаев Харизанов

Научно жури:
1. проф. д-р Невена Петрова Илиева-Литова – ИИКТ-БАН рецензия, review
2. проф. д.т.н. Иван Томов Димов рецензия review
3. проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ТУ-София рецензия, review
4. чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ-БАН становище, opinion
5. проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН становище, opinion
6. проф. д-р Румен Златев Янков – ИМех-БАН становище, opinion
7. доц. д-р Румен Костадинов Улучев – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, обявен за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Васил Георгиев Гуляшки

Научно жури:
проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН рецензия, review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ рецензия review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН рецензия, review
чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Анета Недева Караиванова – ИИКТ-БАН становище, opinion
доц. д-р Леонид Михайлов Кирилов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова – ИМИ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“, обявен за нуждите на секция „Кибер-физични системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Найден Недков Шиваров

Научно жури:
1. проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София рецензия, review
2. проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов рецензия, review
3. проф. Владимир Василев Монов – ИИКТ – БАН рецензия, review
4. проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище, opinion
5. проф. д-р Андон Венелинов Топалов становище, opinion
6. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елена Боянова Лилкова

Научно жури:
проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН рецензия, review
проф. д-р Анела Николова Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review
чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д.т.н. Иван Томов Димов становище, opinion
проф. д-р Емануил Йорданов Атанасов – ИИКТ-БАН становище, opinion
проф. д-р Нина Христова Пешева – ИМех-БАН становище, opinion
проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИББИ-БАН становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“, обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 21/15.03.2022 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Елена Николаева Паунова-Хубенова

Научно жури:
1. проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН рецензия, review
2. проф. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ – БАН рецензия, review
3. доц. д-р Мария Петрова Александрова-Пандиева – ТУ–София становище, opinion
4. доц. д-р Антония Тодорова Ташева – ТУ – София становище, opinion
5. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
6. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.07.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ - 1 място за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ и 1 място за нуждите на секция „Кибер-физични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 55 от 15.07.2022). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 18.07.2022

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – един, по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (високопроизводителни методи и паралелни алгоритми)“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 46 от 21.06.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 22.06.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ за нуждите на секция „Интелигентни системи“ – един, по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“, и един по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 29 от 12.04.2022 г.).
Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2, стая 305, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 18.04.2022

ИИКТ-БАН обявява конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ – 1 място и за секция "Комуникационни системи и услуги" – 1 място.
Документи се приемат до 17 часа на 04.05.2022 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 305, блок 2, ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 04.04.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: професори по: проф. напр.4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки – 1 място за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“; проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“; доценти по: проф. напр. 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“; проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“; главен асистент по проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“ (бр. 21 от 15.03.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 21.03.2022

ИИКТ-БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – 1 място за секция „Кибер-физични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 02 от 07.01.2022 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 07.01.2022

2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (във виртуалната археология)“ – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 104 от 12.12.2021 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 13.12.2021

ИИКТ-БАН обявява конкурсна процедура за заемане на академичната длъжност „асистент“ за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“ – 1 място.
Документи се приемат до 17 часа на 29.12.2021 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 215, блок 25А на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895.

Публикувано на 29.11.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, обявен за нуждите на секция „Кибер-физични системи” на ИИКТ в ДВ бр. 57/09.07.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: Денис Сафидинов Чикуртев

Научно жури:
1. проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ – София рецензия, review
2. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия, review
3. проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София становище, opinion
4. проф. д-р Андон Венелинов Топалов – ТУ – София (становище, opinion
5. доц. д-р Никола Георгиев Шакев – ТУ – София становище, opinion
6. проф. д-р Костадин Грозев Костадинов становище, opinion
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов становище, opinion
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.11.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“:

 • 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“
 • 1 място за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 94 от 12.11.2021 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 12.11.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, обявен за нуждите на секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни” на ИИКТ в ДВ бр. 57/09.07.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ:
Допуснати кандидати: доц. д-р Кирил Методиев Алексиев

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Андон Димитров Лазаров – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ рецензия review
2. проф. д-р Огнян Любенов Бумбаров рецензия review
3. проф. д-р Тошко Ганчев Ненов – ТУ – Габрово становище opinion
4. проф. д-р Елисавета Димитрова Гаджева – ТУ – София становище opinion
5. доц. д-р Татяна Владимирова Атанасова – ИИКТ – БАН становище opinion
6. проф. д-р Тодор Димитров Тагарев – ИИКТ – БАН становище opinion
7. проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия review
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 02.11.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика", обявен за нуждите на секция „Изкуствен интелект и езикови технологии“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Стоян Милков Михов

Научно жури:
1. проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ – БАН рецензия review
2. проф. д-р Тинко Величков Тинчев – СУ „Св. Кл. Охрдски“ рецензия review
3. проф. д.м.н. Иван Николов Ланджев – НБУ, ИМИ – БАН рецензия review
4. акад. д.м.н. Веселин Стоянов Дренски – ИМИ – БАН становище opinion
5. чл.-кор. д.м.н. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ – БАН становище opinion
6. проф. д.т.н. Иван Томов Димов – ИИКТ – БАН становище opinion
7. проф. д-р Кирил Иванов Симов – ИИКТ – БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 01.10.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, обявен за нуждите на секция „Кибер-физични системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Станислав Димитров Гьошев

Научно жури:
проф. д-р Любомир Ванков Димитров – ТУ – София становище opinion
проф. д-р Тодор Димитров Нешков рецензия review
проф. д-р Панчо Кръстев Томов – ТУ – София становище opinion
проф. д.н. Иво Кръстев Малаков – ТУ – София становище opinion
доц. д-р Найден Недков Шиваров – ИИКТ – БАН становище opinion
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов рецензия review
проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова становище opinion

резюмета-1, резюмета-2 на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 20.09.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи", обявен за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Екатерина Ангелова Оцетова-Дудин

Научно жури:
1. доц. д-р Румен Димов Андреев – ИИКТ – БАН становище opinion
2. доц. д-р Светозар Валериев Илчев – ИИКТ – БАН становище opinion
3. проф. д-р Иван Крумов Куртев становище opinion
4. проф. д.н. Сеферин Тодоров Мирчев – ТУ – София рецензия review
5. доц. д-р Татяна Иванова Иванова – ТУ – София становище opinion
6. акад. Васил Стоянов Сгурев рецензия review
7. доц. д-р Георги Валентинов Христов – РУ становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 17.09.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи", обявен за нуждите на секция „Разпределени информационни и управляващи системи“ на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Владимир Николаев Иванов

Научно жури:
1. доц. д-р Николай Иванов Стоименов – ИИКТ – БАН становище opinion
2. проф. д-р Коста Петров Бошнаков – ХТМУ рецензия review
3. проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище opinion
4. проф. д-р Гриша Валентинов Спасов – ТУ – София, филиал Пловдив становище opinion
5. проф. д-р Радослав Даков Йошинов – Лаборатория по телематика – БАН становище opinion
6. проф. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ – БАН рецензия review
7. проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 13.09.2021

Научното жури по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, спец. „Изчислителна математика (високопроизводителни методи и алгоритми)“, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ” на ИИКТ в ДВ бр. 45/28.05.2021 г., обявява информацията по чл. 4, ал. 13 от ЗРАСРБ.
Допуснати кандидати: доц. д-р Иван Димов Лирков

Научно жури:
1. чл.-кор. д.м.н. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ – БАН рецензия review
2. проф. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ – БАН рецензия review
3. проф. д.т.н. Иван Томов Димов – ИИКТ – БАН становище opinion
4. доц. д-р Станислав Николаев Харизанов – ИИКТ – БАН становище opinion
5. проф. д-р Наталия Тодорова Кольковска – ИМИ – БАН становище opinion
6. проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ТУ – София рецензия review
7. доц. д.н. Миглена Николаева Колева – РУ „А. Кънчев“ становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 08.09.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:
 • професор по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – 1 място за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“;
 • доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
 • главен асистент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 57 от 09.07.2021). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.“

Публикувано на 13.07.2021

ИИКТ-БАН обявява две конкурсни процедури за заемане на академичната длъжност „асистент“
Документи се приемат до 17 часа на 23.07.2021 г. в Деловодството на ИИКТ-БАН (стая 215, блок 25А на ул. „Акад. Г. Бончев“), тел. 0879 665 895. Допуснатите до участие в процедурата кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане на събеседване. пълен текст на обявата

Публикувано на 23.06.2021

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 • професор по професионално направление 4.5. Математика, специалност Изчислителна математика (високопроизводителни методи и алгоритми) – 1 място за секция „Научни пресмятания с Лаборатория по 3D дигитализация и микроструктурен анализ“;
 • професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика – 1 място за секция „Изкуствен интелект и езикови технологии“;
 • доцент по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – 1 място за секция „Кибер-физични системи“;
 • доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Компютърни системи, комплекси и мрежи – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“;
 • доцент по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност Комуникационни мрежи и системи – 1 място за секция „Разпределени информационни и управляващи системи“;
 • главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност Информатика – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 45 от 28.05.2021 г.). Документи – ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 0879 665 895.

Публикувано на 31.05.2021

2020

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (обработка на изображения), обявен за нуждите на секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни” в ДВ бр. 68/31.07.2020 г.
Допуснати кандидати: д-р Димитър Петков Проданов

Научно жури:
1. проф. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ-БАН рецензия review
2. доц. д-р Данаил Стефанов Брезов – УАСГ рецензия review
3. проф. д-р Мария Михайлова Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
4. проф. д-р Олга Илиева Георгиева – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
5. проф. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова – ИИКТ-БАН становище opinion
6. доц. д-р Георги Василев Ангелов – ТУ – София становище opinion
7. доц. д-р Димо Тодоров Димов – ИИКТ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 15.12.2020

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, обявен за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги” в ДВ бр. 68/31.07.2020 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Светозар Валериев Илчев

Научно жури:
1. акад. д.т.н. Иван Петков Попчев – БАН рецензия review
2. акад. д.т.н. Васил Стоянов Сгурев – БАН рецензия review
3. чл.-кор. д.м.н. д.т.н. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище opinion
4. проф. д-р Пламенка Иванова Боровска – ТУ-София становище opinion
5. проф. д.т.н. Елена Дикова Шойкова – УниБИТ становище opinion
6. доц. д-р Татяна Иванова Иванова – ТУ-София становище opinion
7. доц. д-р Румен Димов Андреев – ИИКТ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 10.11.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН – София обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (обработка на изображения) – 1 място за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“
и по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“.
Срок за подаване на документи: 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 68/31.07.2020 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215,
тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 03.08.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място за секция „Йерархични системи“.
Срок за подаване на документи: 2 месеца от публикуване на обявата в “Държавен вестник” (бр. 6/21.01.2020 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 21.01.2020

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в “Държавен вестник” (ДВ бр. 85/29.10.2019 г.).
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Николай Иванов Стоименов

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев – БАН становище opinion
2. акад. Иван Попчев – БАН рецензия review
3. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София рецензия review
4. проф. д-р Любомир Димитров – ТУ – София становище opinion
5. проф. д.т.н. Иван Ячев – ТУ – София становище opinion
6. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН становище opinion
7. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 22.01.2020

2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката”, обявен за нуждите на секция „Паралелни алгоритми“ в ДВ бр. 59/26.07.2019 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Пенчо Генов Маринов

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН рецензия review
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН рецензия review
проф. д-р Тодор Гюров – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д.м.н. Недю Попиванов – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ-София становище opinion
проф. д.м.н. Евгения Стоименова – ИМИ-БАНстановище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса БГ EN

Публикувано на 29.11.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по: професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 място за секция „Вградени интелигентни технологии“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 85/29.10.2019 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 29.10.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ в ДВ бр. 49/21.06.2019 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Кирил Иванов Симов

Научно жури:
проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review
проф. д-р Кольо Онков – Аграрен университет – Пловдив становище opinion
проф. д-р Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
доц. д-р Петя Копринкова – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Петя Осенова – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Светла Бойчева – ИИКТ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 23.10.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (в екологията)”, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания“ в ДВ бр. 49/21.06.2019 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев

Научно жури:
чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН рецензия review
чл.-кор. Костадин Ганев – БАН рецензия review
доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Станислав Харизанов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Светослав Марков – ИМИ-БАН становище opinion
проф. д-р Емил Маноах – ИМ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса БГ EN

Публикувано на 23.10.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“ в ДВ бр. 41/21.06.2019 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Петя Дойчева Копринкова-Христова

Научно жури:
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН рецензия review
проф. д-р Мария Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review
проф. д-р Михаил Петров – ТУ – София, филиал Пловдив становище opinion
проф. д-р Александра Грънчарова – ХТМУ – София становище opinion
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Геннадий Агре – ИИКТ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 23.10.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика (Изкуствен интелект)”, обявен за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Геннадий Павлович Агре

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Томов Димов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д.м.н. Галя Младенова Ангелова – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН становище opinion
акад. Иван Петков Попчев – БАН рецензия review
проф. д-р Иван Колев Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ рецензия review
проф. д-р Красен Стефанов Стефанов – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса BG EN

Публикувано на 25.09.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Монте Карло и квази-Монте Карло алгоритми и приложения)”, обявен за нуждите на секция „Грид технологии и приложения“ (сега „Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми“) в ДВ бр. 41/21.05.2019 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Тодор Василев Гюров

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Томов Димов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Анета Недева Караиванова – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д-р Стефка Стоянова Фиданова – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р София Ламброва Ивановска – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д.м.н. Марусия Никифорова Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д.м.н. Стефан Кънчев Стефанов – ИМех-БАН становище opinion
проф. д-р Николай Лазаров Манев – ИМИ-БАН рецензия review

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса BG EN

Публикувано на 25.09.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (Високопроизводителни изчисления)”, обявен за нуждите на секция „Грид технологии и приложения“ (сега „Високопроизводителни системи, мрежи и алгоритми“) в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Емануил Йорданов Атанасов

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Томов Димов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д-р Анета Недева Караиванова – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Пенчо Генов Маринов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д.м.н. Марусия Никифорова Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище opinion
проф. д-р Николай Лазаров Манев – ИМИ-БАН рецензия review
проф. д-р Антон Илиев Илиев – ПУ „Св. П. Хилендарски становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса BG EN

Публикувано на 25.09.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)”, обявен за нуждите на секция „Научни пресмятания“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Невена Петрова Илиева-Литова

Научно жури:
чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Красимир Тодоров Георгиев – ИИКТ-БАН рецензия review
доц. д-р Иван Димов Лирков – ИИКТ-БАН становище opinion
акад. Иван Георгиев Иванов – ИМБ-БАН рецензия review
проф. д-р Нели Стоянова Димитрова – ИМИ-БАН становище opinion
проф. д-р Михаил Димов Тодоров – ТУ – София становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 25.09.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на секция „Моделиране и оптимизация“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Владимир Василев Монов

Научно жури:
акад. Иван Петков Попчев – БАН рецензия review
чл.-кор. Петко Христов Петков – ТУ-София рецензия review
проф. д.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ-Пловдив становище opinion
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище opinion
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН рецензия review
проф. д.н. Красимира Петрова Стоилова – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Татяна Владимировна Атанасова – ИИКТ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса BG EN

Публикувано на 25.09.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика”, обявен за нуждите на секция „Йерархични системи“ в ДВ бр. 41/21.05.2019 г.
Допуснати кандидати: д-р Боряна Емилова Вачова

Научно жури:
чл.-кор. Петко Христов Петков – ТУ-София рецензия review
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ становище opinion
проф. д.н. Велислава Норева Любенова – ИР-БАН рецензия review
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ-БАН становище opinion
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Васил Георгиев Гуляшки – ИИКТ-БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 18.09.2019

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Роботи и манипулатори”, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в ДВ бр. 41/21.05.2019. Допуснати кандидати: д-р Найден Недков Шиваров

Научно жури:
проф. д-р Тодор Димитров Нешков – ТУ-София рецензия review
проф. д-р Димчо Стоилков Чакърски – ТУ-София рецензия review
проф. д-р Иво Кръстев Малаков – ТУ-София становище opinion
проф. д-р Костадин Грозев Костадинов – ИМех-БАН становище opinion
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Владимир Василев Монов – ИИКТ-БАН становище opinion
доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев – ИИКТ – БАН становище opinion

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 05.09.2019

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор по проф. направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един, за секция „Паралелни алгоритми“; главни асистенти по: проф. направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – един, за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“; проф. направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ – един, за секция „Вградени интелигентни технологии“; проф. направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – един, за секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“.

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 59/26.07.2019).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 26.07.2019

ИИКТ-БАН, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност професор по: проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (в екологията)“ – един за секция „Научни пресмятания“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един за секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“ и един за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 49/21.06.2019).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 24.06.2019

ИИКТ-БАН, обявява конкурси за заемане на академични длъжности:
професори по: проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)“ – 1, за секция „Научни пресмятания“; проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Монте Карло и квази – Монте Карло алгоритми и приложения)“ – 1, за секция „Грид технологии и приложения“; проф. напр. 4.5. Математика, специалност „Изчислителна математика (високопроизводителни изчисления)“ – 1, за секция „Грид технологии и приложения“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика (Изкуствен интелект)“ – 1, за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1, за секция „Моделиранеи оптимизация“;
доценти по: проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1, за секция „Йерархични системи“; проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Роботи и манипулатори“ – 1, за секция „Вградени интелигентни технологии“;
главни асистенти по: проф. напр. 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1, за секция „Вградени интелигентни технологии“ и 1 за секция „Йерархични системи“; проф. напр. 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – 1, за секция „Математически методи за обработка на сензорна информация“ и 1 за секция „Моделиране и оптимизация“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 41/21.05.2019).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 21.05.2019

2018

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Любка Атанасова Дуковска

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев рецензия
2. акад. Васил Сгурев рецензия
3. акад. Януш Кацпржик – ИСИ-ПАН рецензия
4. акад. Кирил Боянов становище
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище
6. проф. д.т.н. Стоян Стоянов – ХТМУ-София становище
7. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ становище

Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 12.06.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни системи и процеси за вземане на решения” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Даниела Иванова Борисова

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев рецензия
2. акад. Васил Сгурев рецензия
3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН рецензия
4. проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ становище
5. проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище
6. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ становище
7. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ становище

Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 12.06.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за обработка на изображения), професионално направление 4.5. Математика, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.
Допуснати кандидати: д-р Станислав Николаев Харизанов

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН становище
2. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН рецензия
3. доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН становище
4. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН становище
5. проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ-БАН становище
6. проф. д-р Румен Янков – ИМех-БАН становище
7. доц. д-р Румен Улучев – СУ “Св. Кл. Охридски” рецензия

Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 04.05.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.
Допуснати кандидати: д-р Ирина Александровна Радева

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев рецензия
2. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище
3. проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „Св. П. Хилендарски“ рецензия
4. проф. д-р Сотир Сотиров – БУ „Асен Златаров“ становище
5. проф. д-р Даниела Орозова – БСУ становище
6. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН становище
7. доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН становище

Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 02.05.2018 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – един за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ и един за секция „Интелигентни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 26/23.03.2018 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 23.03.2018 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „доцент“ по: професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за обработка на изображения)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Интелигентни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 9/26.01.2018 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 26.01.2018 г.

2017

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Интелигентни системи“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика”, и в секция „Йерархични системи“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/15.12.2017 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 15.12.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 87/31.10.2017 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 31.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 80/06.10.2017 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 57/14.07.2017 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Вградени интелигентни технологии“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 място, и специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/16.12.2016 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 09.01.2017 г.

2016

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)“, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Райна Спасенкова Георгиева

Научно жури:
1. проф. Стефка Димова – пенсионер, гост-професор в СУ „Св. Кл. Охридски“ становище
2. проф. Снежана Гочева–Илиева – ПУ „Св. П. Хилендарски“ рецензия
3. проф. Марусия Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище
4. проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН становище
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ–БАН рецензия
6. проф. Стефка Фиданова – ИИКТ–БАН становище
7. доц. Михаил Недялков – ИИКТ–БАН становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 07.12.2016 г.

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 44/10.06.2016 г. Допуснати кандидати: д-р Светла Николова Бойчева

Научно жури:
1. проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски” - рецензия
2. проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” - рецензия
3. проф. Людмила Димитрова – ИМИ-БАН - становище
4. проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН - становище
5. доц. Геннадий Агре – ИИКТ-БАН - становище
6. доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН - рецензия
7. доц. Петя Осенова – ИИКТ-БАН и СУ „Св. Кл. Охридски” - становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 26.10.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 64/16.08.2016 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 17.08.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 44/10.06.2016 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215.
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 13.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.12. „Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Стефка Стоянова Фиданова

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев рецензия
2. акад. Иван Попчев рецензия
3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище
4. проф. Владимир Димитров – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище
5. проф. д.т.н. Иван Димов – МОН рецензия
6. проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ-БАН становище
7. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 08.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (Приложения в динамика на конструкциите)”, професионално направление 4.5. „Математика“, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Станислав Димитров Стойков

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН становище
2. проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ – София рецензия
3. проф. д.м.н. Стефка Димова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище
4. проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ-БАН становище
5. проф. д-р Емил Маноах – ИМех-БАН становище
6. доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН рецензия
7. доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ-БАН становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 03.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги” по спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и услуги)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Нина Христова Добринкова

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН рецензия
2. проф. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ-БАН становище
3. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН становище
4. доц. д-р Румен Андреев – ИИКТ-БАН становище
5. проф. д.м.н. Петър Бойваленков - ИМИ-БАН рецензия
6. доц. д-р Милена Лазарова - ТУ-София становище
7. проф. д-р Румен Николов – УНИБИТ-София становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 26.05.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 28/08.04.2016 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 08.04.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за:
- академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец. 01.01.12. “Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“;
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.
- академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (Приложения в динамика на конструкцииите) – 1 място за секция „Научни пресмятания“
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.
- академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и услуги)“ – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“,
със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 9/02.02.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 02.02.2016 г.

2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Йерархични системи“ по специалност 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ – един и по специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 49/30.06.2015 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 30.06.2015 г.


Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. Информатика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 26/07.04.2015 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 08.04.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Гергана Иванова Бенчева

Научно жури:
1. проф. Светослав Марков – ИМИ-БАН рецензия
2. проф. Михаил Тодоров – ТУ-София становище
3. доц. Татяна Черногорова – ФМИ становище
4. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ–БАН рецензия
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ–БАН становище
6. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН - председател становище
7. доц. Пенчо Маринов – ИИКТ–БАН становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 18.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (научни пресмятания)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Иван Георгиев Георгиев

Научно жури:
1. проф. Стефка Димова – ФМИ становище
2. чл.-кор. Стефан Радев – ИМех–БАН становище
3. проф. Михаил Тодоров – ТУ-София рецензия
4. проф. Иван Димов – ИИКТ-БАН становище
5. доц. Иван Лирков – ИИКТ-БАН становище
6. доц. Цветан Остромски – ИИКТ-БАН становище
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН – председател рецензия

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: д-р Жан Мишел Селие

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ–БАН – председател становище
2. доц. д.м.н. Михаил Недялков – ИИКТ-БАН рецензия
3. доц. д-р Цветан Остромски – ИИКТ-БАН становище
4. доц. д-р Емануил Атанасов – ИИКТ-БАН становище
5. проф. д.м.н. Андрей Андреев – ТУ-Габрово становище
6. проф. д.ф.н. Анна Пройкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ становище
7. проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех-БАН рецензия

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция “Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. “Информатика (Грид технологии и приложения)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.

Допуснати кандидати: гл. асистент д-р София Ламброва Ивановска

Научно жури:
1. проф. Евгения Стоименова – ИМИ–БАН становище
2. проф. Марусия Божкова – ФМИ–БАН рецензия
3. проф. Николай Манев – ИМИ–БАН рецензия
4. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ–БАН становище
5. проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН становище
6. доц. Тодор Гюров – ИИКТ–БАН – председател становище
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”: спец. 01.01.12. “Информатика (грид технологии и приложения)” – 1 място за секция „Грид технологии и приложения”; по спец. 01.01.09. “Изчислителна математика (научни пресмятания)” – 1 място за секция „Научни пресмятания”; по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)” – 1 място за секция „Научни пресмятания”; по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми”, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 86/17.10.2014 г.). Документи се подават в ИИКТ – БАН на адрес: София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 17.10.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в секция „Комуникационни мрежи и услуги“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 60/22.07.2014 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 23.07.2014 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 31/04.04.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д-р Иван Цонев Мустакеров

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев рецензия
2. акад. Иван Попчев рецензия
3. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател)рецензия
4. доц. д-р Георги Глухчев становище
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН становище
6. проф. Иванка Павлова – УниБИТ становище
7. доц. Славка Славова – УниБИТ становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 23.06.2014

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Йерархични системи” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявен в ДВ бр. 7/24.01.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев рецензия
2. акад. Иван Попчев рецензия
3. чл.-кор. Минчо Хаджийски – ХТМУ рецензия
4. чл.-кор. Петко Петков – ТУ-София становище
5. проф. д.т.н. Емил Николов – ТУ-София становище
6. проф. д.т.н. Стоян Стоянов – ХТМУ становище
7. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател) становище

резюмета на трудовете на кандидатката, представени за конкурса

Публикувано на 19.05.2014 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни технологии в сигурността” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявен в ДВ бр. 7/24.01.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д-р Тодор Димитров Тагарев

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев рецензия
2. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН становище
3. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН становище
4. проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров – БАН рецензия
5. проф. д.т.н. Цветан Семерджиев – УниБИТ становище
6. проф. д.в.н. Боян Медникаров – ВВМУ „Н.Вапцаров” – Варна рецензия
7. проф. д.т.н. Владимир Заславский – Киевски национален университет „Тарас Шевченко” становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.05.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. Информатика – един за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 31/04.04.2014 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 07.04.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичните длъжности
- професори по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 02.21.10 Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – един за секция „Информационни технологии в сигурността“ и един за секция „Йерархични системи“;
- главни асистенти в секция „Научни пресмятания“ по професионално направление 4.5. Математика – един по специалност 01.01.09 Изчислителна математика и един по специалност 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 8/24.01.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 24.01.2014 г.

2013

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Интелигентни системи “ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 58/02.07.2013 г. Документи се подават в ИИКТ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, ст. 215, тел. 02/979 32 18.

Документи необходими за участие в конкурса.

Публикувано на 11.07.2013 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Вградени интелигентни технологии” по спец. 02.01.52. “Роботи и манипулатори (Управление на роботи и на други мехатронни системи)”, професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”, обявен в ДВ бр. 86/07.11.2012 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев рецензия
2. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ–БАН (председател) становище
3. доц. Михаил Михов – ИИКТ-БАН становище
4. проф. д.т.н. Иван Ячев – ТУ–София становище
5. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ–София рецензия
6. проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех–БАН рецензия
7. доц. д-р Любен Клочков – ТУ-София становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 07.02.2013 г.

2012

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Комуникационни системи и услуги“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 51/06.07.2012 г.
Документи се подават в ИИКТ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, ст. 215, тел. 02/979 32 18.

Документи необходими за участие в конкурса

Публикувано на 12.07.2012

2011

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Лингвистично моделиране” по спец. 01.01.12. “Информатика (Езикови и семантични технологии)” професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2011 г.
допуснати кандидати: доц. д.м.н. Галя Младенова Ангелова

Научно жури:
Вътрешни членове:
1. проф. д.т.н. Иван Димов становище
2. проф. д.т.н. Тодор Стоилов становище
3. доц. д.т.н. Красимира Стоилова становище
4. доц. д-р Кирил Симов рецензия
5. акад. Иван Попчев рецензия
6. проф. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов рецензия
7. проф. д.м.н. Георги Тотков становище

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.12.2011 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. “Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми)” професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2011 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Анета Недева Караиванова

Научно жури:
1. проф. д.м.н. Светозар Маргенов рецензия
2. проф. д.т.н. Иван Димов рецензия
3. доц. д-р Красимир Георгиев становище
4. доц. д-р Емануил Атанасов становище
5. проф. Андрей Андреев становище
6. проф. Димитър Сираков становище
7. доц. д-р Марусия Божкова рецензия

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.12.2011 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност професор:
- за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика (Езикови и семантични технологии) – един;
- за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (19 юли 2011 г.)

Документи – на ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 20.07.2011 г.