НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ С ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

 1. Моделиране и оптимизация на градски трафик в мрежа от кръстовища. Договор: КП-06-Н37/6 от 6.12.2019, ФНИ (2019 – 2023). Р-л проф. дтн Красимира Стоилова.
 2. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПРЕСМЯТАНИЯ - обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура финансиран по програма НПКНИ 2017-2023 с възложител МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА (http://nchdc.acad.bg/)
 3. Български суперкомпютърен център; високопроизводителна инфраструктура за компютърно моделиране, симулации и изследвания с приложение в промишлеността, медицината, фармацевтика, енергетика, транспорт, финансии и околна среда - ДО 1-03, МОМН (2011 – 2012)
 4. Methodology and Planning War-time Potential of the Defense Industry Based on Scenarios. Д 210212 с Министерство на отбраната (2011 - 2012)
 5. Разработване и изследване на нови методи Монте Карло за моделиране на сложни системи - ДМУ 03/61 (2011 – 2013)
 6. Изследване на информационните заплахи и поведенческа динамика на потребителите в социални мрежи от Интернет пространството - DMUo3/22 (2011 – 2013)
 7. Оптимизация и управление на натоварването на енергоблоковете в ТЕЦ според дяла на възобновяеми енергиини източници включени в енергосистемата - ДКОФ7РП02/1 (2011 – 2012)
 8. УЕБ-базирана интерактивна система, подпомагаща построяването на модели и решаването на задачи за оптимизация и вземане на решения - ДТК 02/71 (2010 – 2013)
 9. Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска - ДВУ-10-0267, (2010 – 2013)
 10. Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения" - ДЦВП-02/1 (2010 – 2014)
 11. BG-CLARIN National Infrastructural Agreement - с МОН (2012 - 2016)
 12. Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие - ДИД 02/29 (2009 – 2013)
 13. Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия - Д 002-13 с (2009 – 2013)
 14. Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение - ИД 002-14 (2009 – 2013)
 15. Ефективни Монте Карло методи за големи научно-изследователски задачи - ДТК 02/44 с (2009– 2013)
 16. Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на Компютърните науки, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, BG051PO001-3.3.04/13 (2009 - 2012)
 17. Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали и подобряване на ефективността на системата чрез потискане на радиочестотните смущения и намаляване на навигационната грешка - ДТК02-28 (2009 – 2012)
 18. Консолидиране и обработване на параметри за пожари в горски масиви натериоторията на България чрез прилагане на модела WEATHER RESEARCH AND FOREECASTING MODEL – FIRE - МУ 02-63 (2009 – 2012)
 19. Семантични технологии за Интернет-услуги и технологично поддържано обучение - с фонд „Научни изследвания”, D-002-189 (2009 - 2012)
 20. Интелигентна диагностика и вземане на решения в технологичните процеси - с фонд „Научни изследвания”, ТК-01-485 / 09 (2009 - 2012)
 21. Modelling the Process of Visual Information Perception in Elder People - с фонд „Научни изследвания”, D002-240/18.12.2008 (2008 - 2012)
 22. Разработване на програмни и интернет базирани приложения за обучение по инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация (ИНПОРТ) Nо. DVU01/0031, договор No. Д002–140/15.12.2008 (2008 – 2012)
 23. Иновативни квази-Монте Карло грид пресмятания – среда, библиотеки, пилотни грид приложения - ДО 02-146/08 (2008 – 2012)
 24. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чувствителността на големи математически модели - ДО 02-215/08 (2008 – 2012)
 25. Семантични технологии за Интернет услуги и технологично поддържано обучение - Д-002-189 (2008 – 2012)
 26. Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси - Д002-306 с (2008 – 2012)
 27. Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина за услуги - ДО 02-182 (2008 – 2012)
 28. Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложения в медицинската информатика (ЕВТИМА) - ДО 02-292 с (2008 – 2012)
 29. Компютърно моделиране на хематопоеза с приложения при патологични заболявания на кръвта - ДО 02-214/08, (2008 – 2012)
 30. Методи, алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютърни модели - ДО 02-147/08 (2008 – 2012)
 31. Астроинформатика: Обработка и анализ на дигитализирани данни и web-базирано приложение - ДО-02-275 (2008 – 2012)
 32. Мулти-сигнална обработка в реално време за глобални навигационни и радарни приложения програмируем хардуерен дизайн - Д002-344 с (2008 – 2012)
 33. Към българската национална система за информация и прогноза на химическото време - ДО 02-161/08 (2008 – 2012)
 34. Разработка на GPS системи от второ поколение - избор, паралелизация и изпълнение в съвременни високо производителни изчислителни архитектури на алгоритми, предназначени за пространствено времево адаптивно откриване и съпровождане на GPS сигнали от различни спътници при условията на интензивни градски смущения или закрити помещения - МУ-ФС-05/2007, Фонд „Научни изследвания” (2008 - 2012)