НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020 Г. С УЧАСТИЕТО НА ИИКТ-БАН

По процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ) http://ict.acad.bg/
Ръководител на проекта: чл.-кор. д.м.н. Светозар Димитров Маргенов
Начало на проекта: 3 август 2018 г.
Край на проекта: 31 декември 2023 г.

По процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)
Ръководител на проекта: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев
Начало на проекта: 30.03.2018 г.
Край на проекта: 11.2023 г.