Oбласти на изследвания

Научни и приложни проблеми, по които се работи в секцията
• Моделиране, оптимизация и подпомагане вземането на решения • Локални и уеб-базирани системи за оптимизация и подпомагане вземането на решения • Изследвания върху теоретични проблеми от линейната алгебра и теория на матриците • Глобални евристични стратегии и подходи. Невронни мрежи • Проучване и избор на базисни математични модели за съставяне на производствени разписания и управление на запаси в малки и средни предприятия • Разработване на съответни изчислителни алгоритми и програмиране на съответни софтуерни модули
Научноизследователска и приложна дейност
Секцията участва активно в Европейски и национални изследователски проекти и представя резултатите си в международни и национални списания и на конференции.