СЕМИНАРИ

НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ
Секцията участва активно в Европейски и национални изследователски проекти:
Международни проекти
• "Разработка на интелигентни методи и средства за вземане на решения в информационни системи за управление", договор с Руската академия на науките
• "Теоретически методи за проектиране на разпределени информационни мрежи и системи", договор с Руската академия на науките
• "Интелигентна структура за генериране на отворени (адаптируеми) платформи за Web-Service базирани приложения с използване на Семантични Web технологии, разпределени средства за вземане на решения и мулти-агентни системи" EU FP6 – № IST–2003-511723 INFRAWEBS
Научноизследователски и приложни проекти
• с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
• с Европейски Социален Фонд
• с Министерство на образованието, младежта и науката
• с Фонд "Научни изследвания"

УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ
  • ред. колегия на списание "Cybernetics and Information Technologies", публикувано от Българската академия на науките
  • "International Journal of Distributed Systems and Technologies" (IJDST)