Oбласти на изследвания

Тематични направления и области на изследователска дейност
  • Моделиране на процеси и оптимизация в информационни и комуникационни системи. Изследване на мрежови модели и алгоритми за управление на трафика в комуникационни мрежи
  • Методи за събиране, обработване и анализ на данни и придобиване на знания от тях. Разработване и валидиране на модели за машинно самообучение в облачни среди. Проектиране и внедряване на IoT системи за работа с големи данни в реално време
  • Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованието. Проектиране на образователно съдържание и системи за персонализирано онлайн обучение.
  • Моделиране и оптимизиране на задачи, свързани с бедствени ситуации чрез събиране, обработка и анализ на данни от разнородни източници, насочени към осигуряване на енергия ефективност и опазване на околната среда.
  • Разработване на алгоритми и приложен софтуер.
  • Научноизследователска и приложна дейност
    Секцията участва активно в Европейски и национални изследователски проекти и представя резултатите си в международни и национални списания и на конференции.