начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

КОНКУРС за избор на участници
в Национална научна програма „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“, модул „МЛАДИ УЧЕНИ“


ИИКТ обявява конкурс за избор на бенефициенти-млади учени по програмата (младите учени са специалисти, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й.)
Пълен текст на обявата.....

Публикувано на 08.10.2020


Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ

Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на акадимични длъжности в ИИКТ-БАН

При реализирането на конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН се прилагат следните новмативни документи:

 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ
  и Протокол от 48-то заседание на Седмото ОС на БАН (20.05.2019)
 3. Устав на Българската академия на науките
 4. Закон за Българската академия на науките
 5. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.)
  Постановление № 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ, касаещо Област 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направления 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
 6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. в ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп. ДВ бр. 17 от 25.02.2020 г.)
 7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


конкурси
за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ за нуждите на секция „Изкуствен интелект и езикови технологии“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 90/20.10.2020 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 29.10.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (обработка на изображения) – 1 място за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“, и по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 68/31.07.2020 г.). Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 03.08.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място за секция „Йерархични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 6/21.01.2020 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 21.01.2020