Цели и обхват | Редколегия | Инструкции за автори | Съдържание |

e-ISSN: 1314-6351

2021

4/2021: Й. Бонева. Оптимизиране на трафик в градска среда

3/2021: С. Стефанов. Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения

2/2021: Р. Кетипов. Индивидуалност и модели при вземане на решение в Интернет

1/2021: И. Благоев. Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове

2020

4/2020: В. Йосифова. Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения

3/2020: Н. Съботинков. Изследване и управление на защитни системи в подземния транспорт

2/2020: В. Сендеров. OpenBiodiv: отворена система управление на данни за биологичното разнообразие

1/2020: Й. Колер. Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернет

2018

1/2018: Ш. Исмаили. Решаване на конфликтни ситуации с моделиране базирано на агенти

2017

8/2017: K. Капанова. Нови оптимизационни стратегии и еволюционни архитектури за обучение на невронни мрежи

7/2017: С. Димитров. Приложение на законите на теорията на управлението в програмни системи

6/2017: Т. Балабанов. Разпределена система за прогнозиране на времеви редове с еволюционни алгоритми и изкуствени невронни мрежи

5/2017: A. Александров. Интегриране на данни от интелигентни сензорни системи

4/2017: Д. Чикуртев. Изследване и управление на сервизни роботи за подпомагане на човека

3/2017: В. Тодоров. Методи Монте Карло за многомерни интеграли и интегрални уравнения и приложения

2/2017: K. Павлова. Синтез на алгоритми за оптимално управление на транспортна система

1/2017: В. Джамбов. Методи и средства за подобряване на пресмятането с висока точност на някои класове задачи

2016

4/2016: С. Гьошев. Изследване на управляеми ударни процеси

3/2016: Н. Стоименов. Изследване на движението и взаимодействието на движението на тела с променлива форма

2/2016: A. Николов. Видеостабилизация и 3D разпознаване в реално време

1/2016: С. Ташев. Многопроцесорни архитектури с изчислителни ресурси в основната памет

2015

4/2015: Д. Борисова. Едно- и многокритериални модели и алгоритми за оптимално проектиране, планиране и управление на инженерни системи

3/2015: Я. Вутов. Паралелни итерационни методи за неконформни крайни елементи

2/2015: K. Стайкова. Лингвистични и семантични ресурси при компютърно генериране и анотиране на български текстове

1/2015: Вл. Иванов. Разработване на програмни средства за моделиране на многофункционални електронни схеми

2014

7/2014: E. Бантутов. Mоделиране влиянието на температурата върху параметрите на уреди за нощно виждане

6/2014: В. Вълканова. Изследвания на виртуално образователно пространство в средното училище

5/2014: E. Тричкова. Oптимизация на процеси в информационни системи

4/2014: Св. Илчев. Модулни методи за вграждане на цифрова информация в изображения за подобряване сигурността на Интернет-базирани комуникационни платформи

3/2014: M. Шиндаров. Алгоритъм за оптимизиране по метода на мравките за построяване на безжични сензорни мрежи

2/2014: Кр. Тричков. Моделиране и управление на информационни потоци

1/2014: Д.  Бояджиева. Комбиниран подход за разпознаване на on-line подписи

2013

4/2013: M. Лимбъри. Оптимални многонивови методи за конформни квадратични, биквадратични и бикубични крайни елементи

3/2013: E. Паунова. Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услуга

2/2013: Д. Минчев. Методи и алгоритми за обработка на SAR и ISAR изображения

1/2013: И. Радева. Модели за вземане на решения при формиране на клъстерни структури

2012

4/2012: П. Халачев. Оценяване и прогнозиране на ефективността на електронното обучение във висшето образование чрез балансирана система от показатели и невронни мрежи

3/2012: И. Николова. Среда за управление на компютърно подпомагани учения по гражданска сигурност

2/2012: П. Боянова. Оптимални многонивови методи за неконформни крайни елементи

1/2012: М. Славчева. Семантични дескриптори на рефлексивни по форма глаголни структури в съвременния български, френски и унгарски език