Цели и обхват | Редколегия | Инструкции за автори | Съдържание |

e-ISSN: 1314-6351

Настоящето електронно издание се публикува едновременно на два езика - български и английски. Затова всеки автор трябва да представи кратко резюме (абстракт) на своята дисертация, написано на английски език, и автореферат, написан на български език.

Авторските права върху съдържанието на публикуваните материали са собственост на съответните автори. Те носят пълната отговорност за тяхната оригиналност и достоверност.

Подготвените текстове на абстракта и на автореферата се изпращат като PDF файлове (без номериране на страници) на адрес agre@iinf.bas.bg във вид, готов за публикуване.


Структура на абстракта на дисертация

Абстрактът трябва накратко да представи основните параметри на изследването – неговия обхват и дълбочина, съдържание и научни приноси. Желателно е абстрактът да е с размер 10-15 страници. Предполага се, че читателите са добре запознати с областта на изследванията, така че не е необходимо в абстракта да бъдат включени дефиниции на базовите понятия.

Абстрактът на дисертация трябва да съдържа:
  • Ключови думи
  • Основната цел на дисертацията
  • Мотивация за изследването на поставения проблем
  • Методология на изследването
  • Резюме на получените резултати и основните научни приноси на дисертацията
  • Библиография (само на заглавията, цитирани в абстракта на дисертацията)

Примерният шаблон на абстракта на английски език на дисертацията се намира на следния адрес: http://www.iict.bas.bg/dissertations/Abstract_template_EN.pdf.


Структура на автореферата на дисертация

Авторефератът на дисертацията трябва да отговаря на изискванията за подготовка на автореферати при защита на дисертации (и за двете научни степени - "Доктор" и "Доктор на науките") в Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.

Задължителна е и информацията за състава на научното жури, оценявало дисертацията, както и датата и мястото на проведената публична защита.

Примерният шаблон на автореферата се намира на този адрес: http://www.iict.bas.bg/dissertations/Abstract_template_BG.pdf.