AComIn: Научна тематика

 

Научна тематика на проекта. AComIn е фокусиран върху определени области в ИКТ:

 1. Съвременни пресмятания (обобщено название на суперкомпютинг, високо-производителни изчисления, паралелна обработка и т.н.),
 2. Езикови и семантични технологии,
 3. Обработка на сигнали и изображения и
 4. Оптимизация и интелигентен контрол.
Тематиката е избрана поради няколко причини:
 • Изброените области са фундаментални в ИКТ, в тях се очаква радикален научен прогрес и създаване на най-съвременни приложения. Върховите постижения в тези области решават изчислителни задачи с висока сложност, които са инструменти за атакуване на предизвикателствата в програмата Хоризонт 2020;
 • ИИКТ има доказана експертиза в горепосочените научни полета;
 • Темите са взаимно-обвързани и колективната работа в тези направления ще засили хоризонталните съвместни изследвания в новия ИИКТ. Съвременните пресмятания се превръщат в широко използвана технология едва през последните години, понеже се изискват съществени инфраструктурни вложения за тяхното практическо реализиране; чрез AComIn става възможно наличната в ИИКТ експертиза по съвременни пресмятания да се приложи към други области, в които институтът има традиционно добри постижения, и така голяма част от учените ще се насочат към най-модерните изчислителни среди и ще генерират иновативни резултати.
  Конкретните теми, в които започват работа учените от ИИКТ и назначените по проекта пост-докторанти, са както следва:
 • Високо-производителни пресмятания и приложения на крайни елементи при решаване на инженерни задачи и моделиране на околната среда,
 • Методи Монте Карло, алгоритми и разпределени изчисления за създаване на големи математически модели в изчислителната физика и симулиране на процеси в околната среда;
 • Подобряване на методите за обработка на реч чрез мултимодални технологии,
 • Създаване и използване на големи многоезикови терминологични колекции с цел натрупване на публично-достъпни терминологични ресурси,
 • 3D моделиране и разпознаване в биометрията,
 • Използване на устройствата от Smart Lab за дигитално съхранение на културни обекти и разработка на софтуерни приложения в научните изследвания и образованието,
 • Разработка на методи за постигане на висока резюлюция при пространствен анализ чрез локализация на близки полета,
 • Йерархична оптимизация на транспортни системи в реално време,
 • Подходи за енергийно-ефективно производство, базирани върху информационни технологии с използване на устройствата от Smart Lab,
 • ИКТ методи за управление на индустриални инсталации, опериращи в агресивни среди.