AComIn: Обява за кандидатстване за работа по проекта

 

ИИКТ-БАН обявява 1 позиция за назначаване на работа на пристигащи от чужбина пост-докторанти в следните области:

 1. Съвременни пресмятания (обобщено название на суперкомпютинг, високо-производителни изчисления, паралелна обработка и т.н.),
 2. Езикови и семантични технологии,
 3. Обработка на сигнали и изображения и
 4. Оптимизация и интелигентен контрол.

В контекста на AComIn, „пристигащ от чужбина изследовател” е учен, който е работил извън България за повече от 2 години през последните 3 години. Одобренят кандидат ще бъдат назначени на работа за 12 месеца, с възможност за удължаване до края на проекта AComIn. Заплатата съответства на часовите ставки, предвидени за програма „Мария Кюри” по 7РП. За лицата от страни, които не са членки на ЕС, ще са необходими работни визи за назначаване на работа в България (документите за виза се подават към Българските посолства в страните на местожителство на кандидатите).

Комплектът документи за кандидатстване включва:

 1. Диплома, доказваща математическа подготовка и задълбочено познание на основните технологии;
 2. Относително скоро присъдена докторска степен в една от следните четири области: (а) Съвременни пресмятания, (б) Езикови и семантични технологии, (в) Обработка на сигнали и изображения или (г) Оптимизация и контрол;
 3. Резюме на постиженията в докторската дисертация;
 4. Пълен списък с публикации и цитирания ако има такива;
 5. Писма с препоръки от трима международно признати учени, които да включват оценка на следните казчества на кандидата:
  • Капацитет за научни изследвания в тематичните направления на AComIn;
  • Умения за работа в екип и ангажимент към научната общност и
  • Ръководителски потенциал;
 6. Доказателства за:
  • Опит в приложни изследвания в ИКТ – напр. работа с компании,
  • Участие на кандидата в научно-изследователски проекти;
 7. Автобиография, включваща и информация за:
  • Умения за използване на различни компютърни платформи и софтуерни среди и
  • Подадени проектни предложения и кандидатстване за грантове;
 8. Доказателство за владеене на говорим и писмен английски език поне на равнище „intermediate” (за кандидати, чийто познания по английски език не се подразбират от автобиографията им – напр. в случаи на английки като майчин език, защитена докторска дисертация на английски език, работа в англо-говоряща среда в продължение на години и т.н.);
 9. Мотивационно писмо, обяснпващо защо кандидатът иска да се присъедини към екипа по AComIn, включващо:
  • Излагане на предпочитания за областта, в която той/тя би искал/а да работи (с определени устройства от SmartLab),
  • Визия на кандидата за това, какво би желал/а да постигне и предпочитана позиция след 3-5 години.
 10. Възможно най-ранна дата, на която кандидатът може да започне работа в ИИКТ;
 11. Информация за контакт

Краен срок за подаване на документи: 30 Април 2014
Процедурата за подбор се състои от две фази. След проверка за административно съответствие на подадените документи (1-а фаза), всеки кандидат ще бъде насочен към потенциален ръководител от ИИКТ. Втора фаза включва установяване на личен контакт и покана за интервю (по skype).

За повече информация, моля изпратете електонно писмо до acomin@bas.bg.