AComIn: Съвременните пресмятания в полза на иновацията

 

Финансиране: “Капацитети” в 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия (ЕК), “Научно-изследователски потенциал в конвергентните райони”
Конкурс, договор: FP7-REGPOT-2012-2013-1, договор 316087
Тип на проекта: Поддържаща дейност (Support Action)
Продължителност: 42 месеца
Дата на стартиране: 1 октомври 2012
Страница в Интернет: http://iict.bas.bg/acomin
Бенефициент: Институт по информационни и комуникационни технологии на Българската Академия на науките (ИИКТ-БАН), http://iict.bas.bg
Координатор: проф. дмн Галя Ангелова (http://www.lml.bas.bg/~galia)
Национално съфинансиране: договор ДО1-192/2014 с Министерство на образованието и науката
Партньори (без директно финансиране от ЕК):

 • проф. Асен Асенов – фирма Gold Standard Simulations Ltd. (http://www.goldstandardsimulations.com/) и Група по моделиране на устройства, Университет на Глазгоу (http://www.elec.gla.ac.uk/groups/dev_mod/)
 • проф. Олег Илиев – Катедра по симулиране на течения и материали, Фраунхоферов институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (http://www.itwm.fraunhofer.de/)
 • Prof. Johannes Kraus - Department of Mathematics, University of Duisburg-Essen
 • проф. Джон Доминг – Международен институт по семантични технологии (http://www.sti2.org)
 • проф. Вирджинио Кантони – Лаборатория по компютърно зрение и мултимедия, Университет на Павия (http://vision.unipv.it)
 • проф. Иван Калайков – Център по приложни автономни сензорни системи, Факултет по наука и технологии, Университет на Оребро (http://www.oru.se/aass)
 • проф. Маркос Папагеоргиу – Лаборатория по динамични системи и симулация, Факултет по инженерство и мениджмънт, Технически университет на Крит (http://www.dssl.tuc.gr)
 • Карина Ангелиева – Единен център за иновации, БАН (http://www.jic-bas.eu)

Роля на международните партньори в проекта AComIn. Тъй като проектът е поддържаща дейност с единствен участник ИИНТ-БАН, цялото финансиране на съвместната работа с международните партньори се заплаща от ИИКТ. Партньорите имат следната роля:

 • Съвместно с учени от ИИКТ, извършват научни изследвания по темите на проекта;
 • Активно участват в научен обмен, като приемат на специализации (secondments) опитни учени от ИИКТ, изпращат свои представители на 2-месечни специализации в ИИКТ и обменят кратки визити с опитни учени от ИИКТ;
 • Участват като лектори в семинарите за трансфер на технологии към потребителски групи и в научните мероприятия, организирани от ИИКТ в България;
 • Участват в Управителния съвет (Steering Committee) на проекта AComIn – орган за вземане на стратегически решения и ежегодно вътрешно оценяване на извършените дейности.