AComIn: Цели

 

Цели и задачи на проекта AComIn. Принципната цел е да се засили научният и иновационен потенциал на ИИКТ както чрез увеличаване на знанията, уменията и международните контакти на неговите учени в актуални и нови научни области, така и чрез закупуване на модерно оборудване. Проектът ще позволи на ИИКТ да изпълни своята стратегическа мисия: до 2016, т.е. 5 години след създаването му, институтът би трябвало да стане водещ научно-изследователски център в Централна и Източна Европа, който предоставя условия за научни и приложни разработки, сравними със средните стандарти на Центровете за върхови постижения по ИКТ в Европейския съюз. ИИКТ-БАН ще подпомага регионалния и национален растеж и откриването на нови работни места чрез предоставяне на научно-приложни резултати на индустриални организации, които са отворени за иновации. Институтът ще бъда център за високо-качествено обучение на млади учени от Югоизточна Европа.

Тази цел ще бъда постигната чрез успешното изпълнение на следните дейности:

 1. Засилване на човешкия потенциал на ИИКТ чрез назначаване на опитни изследователи, идващи от чужбина, което включва 3-годишни позиции за 7 пост-докторанти (3-ма българи и 4-ма чужденци) и 34 човеко-месеца за кратковременни назначения на хабилитирани лица (известни учени от целия свят);
 2. Оборудване на модерна Лаборатория от умна периферия (Smart Periphery Lab, Smart Lab) с хай-тек устройства, които позволяват използване на целия капацитет на наличната ядрена Грид-инфраструктура в ИИКТ и (при необходимост) на българския суперкомпютър IBM Blue Gene/P;
 3. Организиране и обучение на потребителски групи (User Communities) от представители на индустриални и браншови организации, които имат нужда от по-дълбока експертиза и научна иновация с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност. Като начало са планирани 4 потребителски групи в областите (а) 3D технологии, (б) обработка на реч, (в) микроструктурна динамика и (г) съвременни транспортни системи;
 4. Интензивен научен обмен: с партньорските организации чрез 2-месечни специализации и кратки визити; чрез участие на учени от ИИКТ в престижни международни конференции, информационни събития, изложби и панаири;
 5. Разработване на иновационна стратегия на ИИКТ и създаване на иновационен потенциал, умения за валоризация и мениджмънт на интелектуални права чрез обучение и консултации. Ще бъдат оценени най-обещаващите патентни идеи, които ще бъдат защитени чрез Европейския патентен офис. Предвидени са също предложения в Българското патентно ведомство;
 6. Разпространение на резултатите от проекта чрез поредица от научни събития и други дейности за информиране на професионалните среди и обществото като цяло:
  • Организиране на Международна конференция “AComIn-2015: Advanced Computing for Innovation” през последните месеци на 3-тата година на проекта;
  • Провеждане на свързани с AComIn научни прояви в рамките на 15 международни конференции или семинари, организирани в България от ИИКТ в областите съвременни пресмятания, езикови и семантични технологии, обработка на сигнали и изображения, оптимизация и интелигентен контрол. Шест от конференциите са част от серии утвърдени научни мероприятия, провеждани през 2 години у нас (LSSC, NM&A, RANLP и AIMSA);
  • Организиране на “Комитет на заинтересованите” като съвещателно тяло от представители на правителството, Столична община, Фонд “Научни изследвания”, Агенции и неправителствени организации, браншови и професионални организации, университети от София и страната, медиите. Комитетът ще се срещне през месец януари 2013 с цел представяне на проекта и на Кръгла маса през месец юли 2014, когато ще бъдат представени междинни резултати; 
  • Организиране на два Информационни дни през месеци 14 и 23 на проекта;
  • Организиране на три Дни на отворени врати, съпътствани от Борса за технологичен трансфер, ориентирани към потребителски групи и иновативни български фирми;
  • Организиране на цикъл семинари за трансфер на технологии и ноу-хау към потребителски групи, с фокус върху технологии, свързани с устройствата от Smart Lab. Тези семинари често ще бъдат изнасяни от чуждестранни лектори;
  • Публикуване на книги и монографии, ръководства за потребителите, както и промоционални и рекламни материли по проекта; 
  • Създаване на научно-популярни филми за разпространение по телевизионни канали, в YouTube, Facebook и т.н.;
  • Организиране на турне из страната през 3-тата година на проекта, с цел разпространение на резултатите в университети и гимназиални школи;
  • Поддръжка на страници на проекта в Интернет, с блог и периодични Електронни бюлетини. Използване на социални мрежи и виртуални канали за разпространение на резултатите.
 7. Оценка на ИИКТ-БАН от 4-ма независими външни експерти, избрани от ЕК, в месеци 35-42.

AComIn: Структура на работните пакети

        Дейностите на проекта са организирани в 7 Работни Пакета (РП):

 • РП1: Увеличаване на човешкия потенциал на ИИКТ-БАН. В РП1 се организират назначенията на пристигащите от чужбина опитни изследователи, както и планирането и отчитането на тяхната изследователска работа;
 • РП2: Закупуване на Smart Lab и формиране на Потребителски групи. В РП2 се закупува оборудването (след публичен търг) и се организират неговата интеграция и експлоатация. В този пакет след 1-вата година на проекта се формират потребителски групи за усвояване на технологии, използващи закупените уреди;
 • РП3: Научен обмен с водещи европейски центрове. РП3 обхваща всички дейности по научния обмен: както с чуждестранните партньори в проекта AComIn, така и участия на учени от ИИКТ в международни конференции, информационни събития, панаири, изложби и т.н.;
 • РП4: Създаване на план за управление на интелектуални права и трансфер на знание, развитие на иновационен потенциал. В този пакет се подпомага разработката на Иновационна стратегия на ИИКТ-БАН, провеждат се курсове за осведомяване на учените относно въпросите на защита на интелектуални права и се защитават патенти в БПВ и ЕПО;
 • РП5: Разпространение на резултатите. РП5 съдържа всички дейности по разпространение на резултатите от проекта както пред научната общност, индустриалните и неправителствени организации, така и пред обществото като цяло;
 • РП6: Оценка на ИИКТ от независими чуждестранни експерти. След приключване на дейностите по пакети РП1-РП5, четирима външни експерти, избрани от ЕК, ще оценят научния, инфраструктурен и административен капацитет на ИИКТ-БАН;
 • РП7: Мениджмънт на проекта. РП7 осигурява ежедневно наблюдение на всички активности в проекта AComIn. Също така организира ежегодна вътрешна оценка с мнения, бележки и препоръки на партньорите, както и изработката на “Стратегия за устойчиво развитие на ИИКТ-БАН” през месец 24.

Времетраенето на дейностите в Работните пакети е показано на Таблица 1. През месеци 37-42 се изпълнява само оценката на ИИКТ-БАН (РП6) и някои съпътстващи дейности от мениджмънта на проекта (РП7).