AComIn: Индикатори за изпълнение

 

Приети са следните индикатори за измерване на успеваемостта чрез сравнение на резултатите от проекта със сегашните постижения на ИИКТ:

  • Нарастване на научната продукция на ИИКТ-БАН: 10%;
  • Релевантност към нуждите на социално-икономическата среда: увеличение на договорите с фирми, правителствени и неправителствени организации с 15%;
  • Засилване на човешкия потенциал: назначаване на поне 7 нови учени, идващи от чужбина; увеличаване на броя на временно-назначените по проекти с 20 учени; увеличаване на защитените докторски дисертации с 20%; увеличаване участията в научни мероприятия в чужбина с 15%; увеличаване на посещенията на чуждестранни учени в ИИКТ с 20%.
  • Нарастване на интензивността на иновационните дейности: подадени поне 4 нови патентни предложения; запазени поне 3 лиценза за софтуер. Участие на стотици експерти от фирми в Потребителските групи.
  • Социална значимост: Стотици граждани ще посетят Дните на Отворени врати и Информационните дни. Десетки съобщения в медиите ще отразят резултати от дейностите по проекта.

Контрол върху изпълнението на проекта AComIn. Дейността на проекта се контролира ежедневно от Изпълнителния комитет (Executive Board) и в края на всяка година от Управителния съвет (Steering Committee). В края на месеци 18 и 36 Европейската комисия ще организира ревю съответно на междинните и финални резултати от проекта. След привършване на дейностите по Работни пакети 1-5 през месец 36, независими експерти ще оценят капацитета на ИИКТ-БАН като Център за върхови постижения по ИКТ в Югоизточна Европа.

Дълготраен ефект от изпълнението на AComIn. Проектът ще има значителен ефект върху академичната сфера, върху българските ИТ-фирми и обществото като цяло. Увеличеният човешки потенциал на ИИКТ ще осигури по-добро обучение на млади учени и извършване на по-интензивни научни изследвания в най-съвременни теми. Уникалната инфраструктура ще позволи развитие на модерни приложения, които ще засилят конкурентноспособността на българската индустрия. Иновационната стратегия на ИИКТ-БАН ще служи като пример за въвеждане на принципите на валоризация в академичен контекст. Планираните научно-популярни филми ще позволят на цялото общество да се запознае с потенциала на съвременните информационни и комуникационни технологии.