начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

проекти, семинари и международно сътрудничество


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ-БАН

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.
С УЧАСТИЕТО НА ИИКТ-БАН


Проект: BG16RFOP002-1.005-0314-C01
„Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни”
Проект: BG16RFOP002-1.005-0256-C01
"Разработване на прототип на уеб базирана платформа "Моите гаранции", демонстриран в операционна среда"
Проект: BG16RFOP002-1.005-0197-С01
"Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД"

Главна цел: Повишаване на иновационния капацитет и дейност на "БТК" ЕАД в тематична област "ИКТ и информатика", направление "Безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/ управление" от ИСИС, чрез разработването на продуктова (услуга) иновация, а именно телекомуникационна услуга с работно наименование "Единен офис".
Бенефициент: "БТК" ЕАД
Партньор: „ИИКТ – БАН“
Обща стойност: 1 538 331.57лв., от които 849 928.17 лв. европейско и 149 987.35 лв. национално съфинансиране.
Начало: 30.05.2018 г.
Край: 30.05.2020 г.