начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси


конкурси за прием на редовни и задочни докторанти в ИИКТ-БАН


Условия за участие в конкурс за докторанти в ИИКТ-БАНИнститут по информационни и комуникационни технологии - БАН
ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г.
Държавен вестник бр. 22/14.03.2017 г.

Професионално направление Форма на обучение
Редовно Задочно
4.6. Информатика и компютърни науки (докторска програма „Информатика”) 1 1

В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на ИИКТ-БАН
За справки - в ИИКТ-БАН: тел. 02 979 32 18, 0889 27 67 43

Дата на обявяване на конкурса - 14 март 2017 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Молба до директора на ИИКТ - БАН, в която кандидатите посочват професионалното направление (докторската програма), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
  2. Автобиография;
  3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея*;
  4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  5. Медицинско свидетелство;
  6. Свидетeлство за съдимост;
  7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
  8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН - бул. "Цариградско шосе", № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж (таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

*Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средният успех от следването и оценката от защитата на дипломната работа (или от положения държавен изпит).


Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса.

Изпитите ще се проведат: 
по специалността	от 19 до 23 юни 2017 година,
по чужди езици		от 26 до 30 юни 2017 година.

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.


Актуализация: 17.03.2017