начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА


Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ

Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на акадимични длъжности в ИИКТ-БАН

 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (изм. и доп. 29.10.2018, кор. 10.12.2018)
  и Протокол от 48-то заседание на Седмото ОС на БАН (20.05.2019)
 3. Устав на Българската академия на науките
 4. Закон за Българската академия на науките
 5. * Постановление № 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ, касаещо Област 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направления 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
  * Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г.) в сила от 06.07.2018 г.
  * Правилник за прилагане на ЗРАС в РБългария (в сила от 28.07.2015 г.)
 6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г.) в сила от 05.05.2018 г. изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.
  ЗРАС в РБългария (Обн. ДВ. бр.38 от 21.05.2010 г., ...., изм. ДВ. бр.68 от 2.08.2013 г.)
 7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Списък на докторантите, обучаващи се в ИИКТ - БАН

редовно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Милена Бисерова Харалампиева 01.01.2019 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Теодор Тошков Симчев 01.10.2016 01.10.2019 Емануил Атанасов
Жанета Стефчева Севова 01.10.2016 01.10.2019 Вера Ангелова
Кристина Иванова Динева 01.01.2017 01.01.2020 Татяна Атанасова
Иван Иванов Благоев 01.01.2017 01.01.2020 Татяна Атанасова
Ивайло Живков Благоев 01.01.2017 01.01.2020 Владимир Монов
Колю Ненчев Колев 01.01.2017 01.01.2020 Вера Ангелова
Николай Стоянов Тилянов 01.01.2017 01.01.2020 Васил Сгурев
Стефан Костадинов Стефанов 01.10.2017 01.10.2020 Нина Добринкова
Павлин Георгиев Кутинчев 01.10.2017 01.10.2020 Румен Андреев
Румен Руменов Кетипов 01.01.2018 01.01.2021 Вера Ангелова
Силвия Методиева Матерн 01.01.2019 01.01.2022 Велизар Шаламанов
Гергана Димитрова Василева 01.01.2019 01.01.2022 Владимир Монов
Ива Татянова Маринова 01.01.2019 01.01.2022 Кирил Симов
Пламен Димитров Петров 01.01.2019 01.01.2022 Татяна Атанасова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Красимир Георгиев Марков 01.01.2019 01.01.2022 Любка Дуковска
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Георги Борисов Костадинов 01.01.2019 01.01.2022 Татяна Атанасова
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Йорданка Любомирова Бонева 01.01.2017 01.01.2020 Тодор Стоилов
Росен Симеонов Петров 01.01.2019 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Изчислителна математика“
Димитър Георгиев Славчев 01.02.2017 01.02.2020 Светозар Маргенов

задочно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Милена Филипова Груева 02.07.2015 02.07.2019 Димитър Карастоянов
Миглена Маринова Панева 01.01.2018 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Петър Павлов Панев 01.01.2018 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Добромир Маринов Георгиев 01.09.2014 01.09.2019 Тодор Гюров
Георги Евтимов Евтимов 01.01.2016 01.01.2020 Стефка Фиданова
Тодор Велев Велев 01.10.2017 01.10.2021 Нина Добринкова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Теодор Василев Савов 01.01.2016 01.01.2020 Румен Андреев
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Дилян Чавдаров Корсемов 01.01.2016 01.01.2020 Даниела Борисова

самостоятелна подготовка

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Стефан Борисов Карастанев 01.08.2018 01.08.2019 Димитър Карастоянов


Актуализация: 13.06.2019