начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

ОБУЧЕНИЕ В ДОКТОРАНТУРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ-БАН

 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
 3. Устав на Българската академия на науките
 4. Закон за Българската академия на науките
 5. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г.) в сила от 06.07.2018 г.
  Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (в сила от 28.07.2015 г.)
 6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г.) в сила от 05.05.2018 г.
  Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ. бр.38 от 21.05.2010 г., ...., изм. ДВ. бр.68 от 2.08.2013 г.)
 7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Списък на докторантите, обучаващи се в ИИКТ - БАН

редовно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Богомил Димитров Попов 01.01.2016 01.01.2019 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Борислав Серьожев Даскалов 01.01.2016 01.01.2019 Иван Попчев
Теодор Тошков Симчев 01.10.2016 01.10.2019 Емануил Атанасов
Жанета Стефчева Севова 01.10.2016 01.10.2019 Вера Ангелова
Кристина Иванова Динева 01.01.2017 01.01.2020 Татяна Атанасова
Иван Иванов Благоев 01.01.2017 01.01.2020 Татяна Атанасова
Ивайло Живков Благоев 01.01.2017 01.01.2020 Владимир Монов
Колю Ненчев Колев 01.01.2017 01.01.2020 Вера Ангелова
Николай Стоянов Тилянов 01.01.2017 01.01.2020 Васил Сгурев
Стефан Костадинов Стефанов 01.10.2017 01.10.2020 Нина Добринкова
Павлин Георгиев Кутинчев 01.10.2017 01.10.2020 Румен Андреев
Румен Руменов Кетипов 01.01.2018 01.01.2021 Вера Ангелова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Иван Костадинов Гайдарски 01.01.2016 01.01.2019 Румен Андреев
Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“
Петър Росенов Томов 01.01.2016 01.01.2019 Владимир Монов
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Бистра Юлиянова Захариева 01.01.2016 01.01.2019 Любка Дуковска
Йорданка Любомирова Бонева 01.01.2017 01.01.2020 Тодор Стоилов
Докторска програма „Изчислителна математика“
Димитър Георгиев Славчев 01.02.2017 01.02.2020 Светозар Маргенов

задочно обучение

Име, презиме, фамилия Дата на зачисляване Краен срок Ръководител
Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Никола Николаев Съботинков 01.02.2015 01.02.2019 Димитър Карастоянов
Милена Филипова Груева 02.07.2015 02.07.2019 Димитър Карастоянов
Миглена Маринова Панева 01.01.2018 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Петър Павлов Панев 01.01.2018 01.01.2022 Димитър Карастоянов
Докторска програма „Информатика“
Добромир Маринов Георгиев 01.09.2014 01.09.2018 Тодор Гюров
Георги Евтимов Евтимов 01.01.2016 01.01.2020 Стефка Фиданова
Тодор Велев Велев 01.10.2017 01.10.2021 Нина Добринкова
Докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“
Теодор Василев Савов 01.01.2016 01.01.2020 Румен Андреев
Вяра Николаева Колева – Ефремова 23.03.2015 01.04.2019 Тодор Гюров
Докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“
Дилян Чавдаров Корсемов 01.01.2016 01.01.2020 Даниела БорисоваАктуализация: 31.10.2018