началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Състав на секция ИПСВР

асистент Владислава Григорова

Служебен адрес:
София - 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2
Служебен телефон: (02) 979 24 41
Електронна поща: v.grigorova{at}abv.bg, vladislava.grigorova{at}iict.bas.bg

Професионална биография

Владеене на езици: Английски, френски, руски

Образование, научни степени и звания

Книги:

Публикации:

 1. Borissova D., E. Tabakova, Vl. Grigorova. An Architecture of Web-based Application for Thyroid Disease Identifying. Trends Journal of Sciences Research, ISSN (Online): 2377-8083, ISSN (Print): 2377-8091, Vol. 2(1), 2015, pp. 46-49
 2. Korsemov Ch., Hr. Toshev, I. Mustakerov, D. Borissova, V. Grigorova. An optimal approach to design of joinery for renovation of panel buildings. International Journal of Science and Engineering Investigations, ISSN: 2251-8843, Vol. 2(18), 2013, pp. 123-128.
 3. Borissova D., I. Mustakerov, V. Grigorova. Engineering Systems Maintenance by Optimal Decision Making Strategies under Uncertainty Conditions. Problems of Engineering Cybernetics and Robotics. Print ISSN: 0204-9848, Online ISSN: 1314-409X, vol. 63, 2011, pp. 14-21.
 4. Атанасова Т., Хр. Даскалова, В. Григорова, Разработка на бизнес процеси и интеграционни решения в контекста на SOA, Сборник доклади от съвместен семинар на КТП, ИИТ-БАН, ИМИ-БАН с международно участие, „Моделиране и управление на информационните процеси”, София 2009, стр.6-11, ISBN 978-954-9332-55-1
 5. Григорова В., Интегриране на бизнес приложения чрез mаshup технологии, Сборник доклади от съвместен семинар на КТП, ИИТ-БАН, ИМИ-БАН с международно участие, „Моделиране и управление на информационните процеси”, София 2009, стр.61-64, ISBN 978-954-9332-55-1
 6. Bakanov Ar., Vl. Grigorova, “An Approach to Designing the Interface of the Automated Documentary System”, International Journal «Information Theories and Applications», FOI ITHEA, vol.2, number3/2008, pp. 287-289.
 7. Atanasova Т., Vl. Grigorova, Web-portal for Monitoring and Control of Smart Living Environment, International Workshop, Distributed Computer and Communication Networks. Theory and Applications, PROCEEDINGS, Sofia, Bulgaria, October 20- 23, IITP RAS, Moscow, 2008, ISBN 978-5-901158-09-8, pp. 115-119.
 8. Grigorova V., “Combination of Semantic Web Services by the Contrivance of the Current WSMO Specification”, Proceedings of the 12 Annual Scientific Conference on Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications – Euromedia’2006, 17-19 April 2006, Athens, Greece, pp. 138-140.
 9. Grigorova V., “Semantic description of web services and possibilities of BPEL4WS”, International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 13, No. 2. ISSN 1310-0513 (2006): pp. 183-187.
 10. Daskalova Hr., V. Grigorova, “A Survey on the Integration of Enterprise Applications as a Service”, International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 13, No. 2. ISSN 1310-0513 (2006): pp. 179-182.
 11. Daskalova Hr., V. Grigorova, T. Atanasova, “Possibilities for Modeling and Integration of Business Processes”, CIT - Cybernetics and Information Technologies, vol. 5, N1, Sofia, 2005, BAS, pp. 35-44.
 12. Daskalova Hr., V. Grigorova, T. Atanasova, “Existing Approaches for Modeling and Integration of Business Logics and Processes”, Proceedings of the 11 Annual Scientific Conference on Web Technology, New Media, Communications and Telematics Theory, Methods, Tools and Applications – Euromedia’2005, 11-13 April 2005, Toulouse, France, pp. 210-216.
 13. Grigorova V., “Analysis of Tools for Business Logic on the Base of BPEL4WS and Their Applicability to Web Services Design”, Работна статия в поредица на ИИТ-БАН, IIT/WP-201, Декември 2004.
 14. Григорова В., Т.Атанасова, "Прототип на автоматизирана модулна информационна система за научни публикации и справки с оторизиран достъп във web", Работна статия в поредица на ИИТ-БАН, IIT/WP-144В, Ноември 2002.
 15. Atanasova T., V. Grigorova, "Method for Searching of Relevant Information in Heterogeneous Network Environment", Четвърта научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 10-13 октомври, Велико Търново, 2001, стp.82-89.
 16. Григорова В., Т. Атанасова, Х. Илков, В. Христова, "Разработване на Универсален Център за Дистанционно Обучение в Интернет Среда", Четвърта научна конференция с международно участие "Интернет - среда за нови технологии в информационното общество", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", 10-13 октомври, Велико Търново, 2001, стp.313-320.
 17. Moustakerov I., V. Grigorova, "Personal Management Information Systems", Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies'2001, Bulgaria, Sofia, June 21-22, 2001, стp. III.30 - (1-5).
 18. Илков Х., В. Григорова "Анализ на проблемите свързани със сигурността и проектирането на автоматизирани системи за електронна търговия", Proceedings of the International Scientific Conference on Energy and Information Systems and Technologies'2001, Macedonia, Bitola, June 7-8, 2001, стp. 710-715.

Научноизследователски и приложни договори

Приложна дейност


Актуализация: Април 2019