началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Състав на секция ИПСВР

Доц. д-р КРАСИМИРА БОРИСОВА ГЕНОВА

Служебен адрес:
София - 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2
Служебен телефон: (02) 979 3482
Електронна поща: kgenova{at}iinf.bas.bg

Научноизследователски интереси

Професионална биография

Владеене на езици: Английски, Руски

Образование и научни степени

Публикационна дейност

Публикации в реферирани списания и книги
 1. Genova K., V. Guliashki (2011) Linear Integer Programming Methods and Approaches – a Survey, Cybernetics and Information Technologies, BAS, Vol. 11, No 1, 3-25, ISSN 1311-9702.
 2. Genova, K. (2011) A Heuristic Algorithm for Solving Mixed Integer Problems, Cybernetics and Information Technologies, BAS, Vol. 11, No 2, 3-12, ISSN 1311-9702.
 3. Genova K., Vassileva M. (2010) Refernce-Neighbourhood Scalarization for Multiobjective Integer Linear Programming Problems, New Trends in Classification and Data Mining, (Eds. K. Markov, V. Ryazanov, V. Velychko, L. Aslanyan), ITHEA,Sofia, 73-81.
 4. V. Vassilev, M. Vassileva, K. Genova, B. Staykov. (2009) ”A General-purpose Software System for Linear Optimization and Decision Support “Optima-Plus””, “Intelligent Support of Decision Making”, International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, No 10, Supplement to the International Journal “INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE”, Vol. 3, FOI ITHEA, Sofia, 17-24
 5. Genova K, Vassileva M. (2009) “Multicriteria Decision Making – Achievements and Directions for Future Research at IIT-BAS”, Cybernetics and Information Technologies, vol. 9, No 4, ISSN: 1311-9702, 18-36.
 6. Vassileva M., Genova K, Staykov (2009) “A Survey of the Interactive Multicriteria Decision Support Systems, Developed at IIT-BAS”, Cybernetics and Information Technologies, vol. 9, No 4, ISSN: 1311-9702, 37-57.
 7. Vassilev V., Vassileva M., Staykov B., Genova K., Andonov F., Dochev D. (2008). An Integrated Software System for Optimization and Decision Support MultiOptima. Cybernetics and Information Technologies, 2, 83-101.
 8. Vassilev V., Vassileva M., Staykov B., Genova K., Andonov F., Chongova P. (2008). MultiDecision-2: A Multicriteria Decision Support System. International Journal “Information Technologies and Knowledge”, vol.2, 1, 203-211.
 9. Genova K. (2006). Reference-Neighborhood Scalarizing Problems of Multicriteria Integer Optimization. Cybernetics and Information Technologies, vol.6, No 2, 31-42.
 10. Vassilev, V., Genova, K., Vassileva, M. (2005). A Multicriteria Decision Support System MULTIDECISION-1. International Journal on Information Theories and Aplications, vol.13, 1, 101-111.
 11. Vassilev V., Genova K., Vassileva M. (2005). A Brief Survey of Multicriteria Decision Making Methods and Software Systems. Cybernetics and Information Technologies, vol.5, No 1, 3-14.
 12. Vassilev V., Genova K., Vassileva M., Narula S. (2004). An Interactive Method of Linear Mixed Integer Multicriteria Optimization. International Journal on Information Theories and Aplications, vol.11, 1, 73-78.
 13. Vassilev V., Narula S., Vassileva M., Genova K. (2004). A Partition-Based Interactive Algorithm for Solving Multicriteria Linear Integer Programming Problems. Cybernetics and Information Technologies, vol.4, No 2, 41-60.
 14. Vassilev V., Genova K., Andonov F., Staykov B. (2004). Multicriteria Decision Support System MultiChoice. Cybernetics and Information Technologies, vol.4, No 1, 65-75.
 15. Vassilev V., Genova K., Vassileva M., Andonov F., Staykov B. (2004). MOLIP: A Multiobjective Optimization Software System. Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, 54, 14-21.
 16. Vassilev V., Genova K., Vassileva M., Narula S. (2003). Classification-Based Method of Linear Multicriteria Optimization. International Journal on Information Theories and Aplications, vol.10, 3, 266-270.
 17. Vassilev V., Genova K. (1994). An Approximate Algorithm of Nonlinear Integer Programming. European Journal of Operational Research (EJOR), 74, 170-178.
 18. Vassilev V., Genova K. (1991). An Algorithm of Integer Feasible Directions for Linear Integer Programming. European Journal of Operational Research (EJOR), 52, 203-214.
 19. Sgurev V., Vassilev V., Dokev N., Genova K. et al. (1989). TRASY - An Automated System for Real-time Control of the Industrial Truck Haulage in Open-pit Mines. European Journal of Operational Research (EJOR). 43, 44-52.
Публикации в трудове на международни конференции
 1. Genova K., L. Kirilov, V. Guliashki, B. Staykov, D. Vatov (2011) A Prototype of a Web-based Decision Support System for Building Models and Solving Optimization and Decision Making Problems, In: Proceedings of XII Internatrional Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’11 (Eds. B. Rachev, A. Smrikarov), Wien, Austria, 16-17 June, 2011, ACM, ACM ICPS vol. 578, 167-172, ISBN 978-1-4503-0917-2.
 2. Vatov, D., K. Genova (2011) Model of vehicle routing problem with soft time windows and variable traveling time, In: Proceedings of Papers of XLVI International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST2011 (Ed. B. Milovanovic), Nis, Serbia, 29 June – 1 July 2011, vol. 3, PO6.9, 853-856, ISBN 978-86-6125-033-0.
 3. Vassileva, M., K. B. Genova and B. A. Staykov, (2010), Web-based Interactive System for Multicriteria Decision Analysis, In: Proceedings of the XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, (Editor Mitrovski, C.), Ohrid, Macedonia, ISBN 978-9989-786-57-7, 663-666.
 4. Genova, K. and V. Guliashki, (2010), Evolutionary Algorithm for Multiple Objective Convex Integer Problems, In: Proceedings of the XLV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, (Editor Mitrovski, C.), Ohrid, Macedonia, ISBN 978-9989-786-57-0, 285-288.
 5. Dobrinkova N., Genova K., Vassileva M. (2010) Multicriteria Analysis Applied to a Flood Event on River Maritza/Evros, In: Proceedings of the 10-th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010, vol. 1, ISBN 10: 954-91818-1-2, 1077-1084.
 6. Genova K., Vassileva M., Ivanova J.. (2009) ”Interactive Evolutionary Algorithms for Integer Multicriteria Optimization”, In: Proceedings of International Workshop “Distributed Computer and Communication Networks – DCCN-2009”, Moscow, ISBN 978-5-9901871-1-5, 41-47.
 7. Vassilev V., Vassileva M., Staykov B., Genova K., Andonov F., Dochev D. (2008). Multicriteria Decision Support System MultiOptima. In: Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Information System /ICEIS 2008/, (J. Cordejro and J. Filipe, Eds.), Barcelona, Spain, 276-281.
 8. Genova K. (2006). Interactive Reference Neighborhood Algorithms for Solving Integer Multicriteria Problems. In: Proceedings of the International Workshop ”Distributed Computer and Communication Networks”. RAS-BAS, (Eds. Vishnevsky V., Daskalova H.), 156-164.
 9. Vassilev, V., Genova, K., Vassileva, M., Staikov, B., Andonov, F. (2005). MultiDecision-2.1: A Software System for Multicriteria Analysis and Optimization. In: Preliminary Proceedings of the 5th International Conference on Decision Support for Telecommunications and Information Society. Warsaw, Poland, 175-187.
 10. Genova K., Vassilev V., Andonov F., Vassileva M., Konstantinova S. (2004). A Multicriteria Analysis Decision Support System. Proceedings of International Conference “CompSysTech”, (Eds. Rachev B., Smrikarov A.), Rousse, Bulgaria, IIIA.10-1 – IIIA.10-6.
 11. Narula S., Vassilev V., Genova K., Vassileva M. (2004). A Reference Neighbourhood Interactive Method for Soloving a Class of Multiple Criteria Decision Analysis Problem. Proceedings of International Conference “DECOM”, Bansko, Bulgaria, (Eds. Sgurev V., Dimirovski G., Hadjiski M.), 131-137.
 12. Vassilev V., Genova K., Vassileva M., Andonov F., Staikov B. (2004). Multiobjective Optimization Software System. Proceedings of International Conference “SAI”, (Eds. Sgurev V., Boyanov K.), 57-60.
 13. Vassilev V., Genova K., Vasileva M., Narula S. (2003). Classification-Based Method of Linear Multicriteria Optimization. Proceedings of the 10th International Conference “Knowledge Dialogue Solution”, (Eds. Gladin V. P., Markov Kr.), Varna, Bulgaria, 107-111.
 14. Genova K., Vassilev V., Andonov F., Chipilev G. (2003). Multicriteria Analysis Software System. Proceeding of the International Conference “Automatics and Informatics’03”, (Eds. Sendov B. et al.), Sofia, Bulgaria, vol.1, 135-138.
 15. Genova K., Vassileva M., Vassilev V., Andonov F. (2003). Linear Multicriteria Decision Support System. Proceedings of International Conference “CompSysTech”, (Eds. Rachev B., Smirikarov A.), Sofia, Bulgaria, III.17-1-III.17-7.

Участие в научноизследователски проекти

 1. УЕБ-базирана интерактивна система, подпомагаща построяването на модели и решаването на задачи за оптимизация и вземане на решения, договор с Фонд „Научни изследвания”, MOMH, 2009-2012.
 2. Методи и системи за оптимизация. Договор с Институт по информационни технологии – БАН. 2007-2009.
 3. Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по информационни технологии за обработка и управление на знания, договор с Министерството на образованието и науката за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/3.3-02/7/17.06.2008. 2008-2010.
 4. Интерактивни алгоритми и програмни системи за подпомагане вземането на решения при много критерии. Договор с Министерството на образованието и науката. 2004-2008.
 5. Системи за оптимизация и за подпомагане вземането на многокритериални решения. Договор с Институт по информационни технологии – БАН. 2004-2005.
 6. Системи за подпомагане вземането на многокритериални решения. Договор с Институт по информационни технологии – БАН. 2001-2003.

Участие в съвместни международни изследователски проекти

 1. Проект с референтен номер 070401/2009/534328/SUB/A3 “EVROS2010”, одобрен от Европейската комисия, с Координатор - Префектура ЕВРОС (Гърция), 2009-2010.
 2. Подпомагане вземането на многокритериални решения. Проект между Хелзинкския икономически университет и университета на Яваскула - Финландия и Института по информационни технологии – БАН. 2008-2010.
 3. Изследователска и образователна дейност в областта на приложната оптимизация. Проект на ИИТ-БАН с Познанския технологичен университет. 2007-2009.
 4. Вземане на решения при много критерии. Проект на ИИТ-БАН с Университета на Малага в Испания (Департамент по приложна математика и икономика}. 2007-2010.
 5. Многокритериално програмиране. Проект на ИИТ-БАН, ФМИ-СУ”Св. Кл. Охридски”и Университета в Туския, Витербо, Италия. 2005-2007.
 6. Подпомагане вземането на многокритериални решения - Хелзински икономически университет - Финландия, Институт по информационни технологии - БАН, 2005-2007.
 7. Многокритериална оптимизация - Университета във Вирджиния- САЩ , Институт по информационни технологии – БАН. 2001-2003.

Участие в научно-приложни проекти

 1. Иновационни информационни технологии в каменоделството. Договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката и енергетиката (ИАНМСП), 2006-2008 г.
 2. Програмна система за подпомагане решаването на линейни непрекъснати многокритериални задачи за вземане на решения. Договор с Агенция “РСИКТ”, 2004.
 3. Система за подпомагане вземането на управленски решения, Договор с Агенция “РСИКТ”, 2003-2004.
 4. Разработка на специализиран софтуер за управление на непрекъснати производствени процеси. Договор с РЕТЕЛ , 2002.
 5. Програмно осигуряване на системи за автоматизация на шихтовката на концентрати в МК на Юнион Миниер - Пирдоп - 2000.

Разработени софтуерни системи

 1. MOLIP, MKO-1, МКО-2 – програмни системи за многокритериална оптимизация;
 2. MultiChoice, MKA-1, МКА-2 – програмни системи за многокритериален анализ;
 3. MOLIP, MKO-1 – софтуерна система за многокритериална оптимизация

Членство в международни и национални професионални научни асоциации, федерации, дружества


Последна актуализация: Октомври 2012