Докторант

Димитър Витанов Първанов


Научноизследователски интереси:
  • Модели, методи и средства за събиране и обработка на параметрични и биопараметрични данни

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл.2, 517
Е - mail: