logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Разпределени информационни и управляващи системи

Състав

Stoimenov

Николай Стоименов

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Доцент, ръководител секция
E-mail: nikistoimenow@gmail.com
Служебен e-mail: nikolay@iict.bas.bg
Телефон: +359 2 979 2915

Образование
Октомври 2013 – Октомври 2016: Доктор, направление „Електротехника, електроника и автоматика“, Българска Академия на Науките, София, България, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – http://www.iict.bas.bg
Октомври 2011 – Април 2013: Магистър, специалност „Машиностроене и Уредостроене“, специализация „Автоматизация на дискретното производство“, Технически Университет – София, Машиностроителен факултет – http://mf.tu-sofia.bg
Септември 2007 – Септември 2011: Бакалавър по специалност „Машиностроене и Уредостроене”, специализация „Автоматизираща техника и инженеринг“, Технически Университет – София, Машиностроителен факултет – http://mf.tu-sofia.bg

Трудов стаж
Март 2020 – Сега: Доцент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
Април 2017 – Февруари 2020: Главен асистент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
Септември 2012 – Април 2017: Асистент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg

Умения
Компютърни умения: Windows All; Microsoft Office; FLIR: Report, Tools, ThermaCAM Researcher; Adobe: Flash, Dreamweaver, Photoshop, Illustrator; AutoCAD; SolidWorks; VXelements; Vicasso 2009; EDEM Software; 3D Edit Pro; Cinema 4D; HTML; CSS.
Опит с: Thermal infrared camera FLIR P640, High-speed digital camera NAC Memrecam HX-6, FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec plus, Nikon XT H 225 Industrial CT Scanning, Portable 3D Scanner Creaform Handyscan VIUscan, 3D Printer ProJet 460 Plus.

Курсове и Сертификати

 • 2020 – Диплом и паметна статуетка от фондация ЕВРИКА, „Носител на наградата ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ за 2019 година“;
 • 2019 – Грамота за най-добро приложно постижение през 2019 г., член на младежки колектив, изработил 3D тактилни картини за незрящи в Софийска художествена градска галерия, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;
 • 2019 – Диплом от фондация ЕВРИКА за „Отлично представяне в конкурса за наградата ЕВРИКА за МЛАД ИЗОБРЕТАТЕЛ за 2018 година“;
 • 2018 – Грамота за Високи научни постижения през 2018г., Категория „Млад изобретател“, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;
 • 2017 – Почетна Грамота „Големи заслуги за развитие на Института“, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;
 • 2016 – Диплом за участие в конкурса за най-добра теоретична и научно-приложна разработка в чест на 24 май, II награда в раздел научно-приложна разработка „Състав и свойства на нови „жълти павета“ от петрургичен материал на база седиментни скали“., БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с център по хидроаеродинамика;
 • 2014 – Грамота за постигнат отличен успех от следването, специализация „Автоматизация на дискретното производство”, Технически Университет – София, България, Факултет по Машиностроене и Уредостроене;
 • 2003 – 2009 Сертификат от езиков център „Глобус“, ниво Advanced English;
 • 2003 – 2007 Допълнителен предмет – Програмиране в Професионална Гимназия по Електротехника и Автоматика, София, България;
 • ICT Сертификат в категория „Колективно участие” в Национален конкурс за училищен уебсайт 2006 г, гр. София;
 • Грамота за най-добра компютърна програма в IV ученически конкурс “Уреди за кабинета по физика” 2005г., гр. София;
 • Свидетелство за участие в Национален есенен турнир по Информатика и Информационни технологии “Джон Атанасов” 2004 г., гр. Шумен.

Езици:
Английски – добро

Участие в приключили проекти

 • 2018-2020 г. – „Разработване на иновативна телекомуникационна услуга от БТК ЕАД”, Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност”, 2018-2020г., Процедура BG16RFOP002-1.005-0197-С1., Бенефициент: „БТК” ЕАД, Партньор: ИИКТ-БАН.
 • 2017-2019г. – Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери), финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на изследвания на млади учени и пост докторанти – 2017г. Ръководител: гл. ас. д-р Николай Стоименов, Базова организация: ИИКТ-БАН.
 • 2017г. – Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (участие като Ментор)
 • 2016-2017г. – Изследване и оптимизация на процеси за смилане чрез иновативни форми на мелещи тела и среди, програма за подпомагане на младите учени към БАН 2016. Ръководител: гл. ас. д-р Николай Стоименов.
 • 2016-2019г. - Теоретично и експериментално изследване на кристализацията на метална сплав с въведени в нея наночастици, финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2016г. Ръководител: доц. д-р Валентин Манолов, Базова организация: ИМСТЦХА-БАН.
 • 2014-2016г. Национално съфинансиране по проект AComIn: договор DO1-192 към Министерство на Образованието и Науката. Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
 • 2013-2016г. – Проект „Advanced computing for innovation, AComIn – Съвременните пресмятания в полза на иновацията” (http://www.iict.bas.bg/acomin), финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз тема „Капацитети” FP7-REGPOT (http://cordis.europa.eu/project/rcn/105148_en.html). Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.

Участие в текущи проекти

 • 2019 г. – „Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies – „MIRACLE” - Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” с Координатор – Институт по механика и Партньор – ИИКТ-БАН.
 • 2019 г. – Национална научна програма „Информационни и Комуникационни Технологии за единен цифров пазар в Науката, Образованието и Сигурността“ ИКТвНОС, финансиран от Министерство на образованието и науката, Ръководител от страна на ИИКТ-БАН: проф. д-р Генадий Агре; Участник в работен пакет 2.3: Съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с млади таланти, задача 2.3.3: Разпространение на разработените иновативни приложения.
 • 2018 г. – „Разработване на гъвкава методология за развитие и управление на иновационни проекти в научни организации”, финансиран от Фонд Научни Изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. Ръководител: Гл. ас. д-р Зорница Йорданова, Базова организация: УНСС, Партньори: ИИКТ-БАН (Ръководител: гл. ас. д-р Николай Стоименов), МУ-София (Ръководител: гл. ас. д-р Олга Боянова).
 • 2017г. – 3Д дигитализация на обекти от националното културно-историческо наследство, финансиран от Фонд Научни Изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Ръководител: проф. д-р Димитър Карастоянов, Базова организация: ИИКТ-БАН.
 • 2017г. – Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация, финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Ръководител: проф. д-р Иван Ячев, Базова организация: ТУ-София.

Избрани статии и публикации

На Международни Конференции:

 1. Kunev A., Tachev P., Trashlieva V., Radeva T., Stoimenov N., A Study of the Short-Circuit Thermal Effect on Aluminum and Cooper Bus-Bars Using a Laboratory Test System, 21st International Symposium on Electrical Apparatus & Technologies (SIELA), 3-6 June 2020 Bourgas, Bulgaria, Publisher: IEEE, Electronic ISBN: 978-1-7281-4346-0, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-7281-4347-7, pp. 1-4, DOI: 10.1109/SIELA49118.2020.9167149, IEEE EXPLORE SCOPUS
 2. N. Stoimenov, J. Ruzic, Analysis of the particle motion during mechanical alloying using EDEM software, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2019, Volume 52, Issue 25, November 2019, IFAC-PapersOnLine, Publisher: IFAC Secretariat, ISSN:2405-8963, pp 462-466, SJR 2018: 0.298 SCOPUS
 3. D. Karastoyanov, N. Stoimenov, S. Gyoshev, Methods and Means for Education of People with Visual Impairments, 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2019, Volume 52, Issue 25, November 2019, IFAC-PapersOnLine, Publisher: IFAC Secretariat, ISSN:2405-8963, pp 539-542, SJR 2018: 0.298 SCOPUS
 4. N. Stoimenov, B. Popov, V. Yosifova, Controlled High-Temperature Sintering of Boron Carbide, 23rd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2019), MATEC Web Conf. 292 03005 (2019), eISSN: 2261-236X, DOI: 10.1051/matecconf/201929203005 SJR 2018: 0.169
 5. D. Karastoyanov, N. Stoimenov, S. Gyoshev, Innovative Approach for 3D Presentation of Plane Culturally-Historical Objects by Tactile Plates for Disadvantaged Users (low-sighted or visually impaired), 23rd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2019), MATEC Web Conf. 292 03004 (2019), eISSN: 2261-236X, DOI: 10.1051/matecconf/201929203004 SJR 2018: 0.169
 6. Yordanova, Z., Stoimenov N., Boyanova, O, Ivanchev, I,  The Long Way from Science to Innovation – A Research Approach for Creating an Innovation Project Methodology, 22nd International Conference on Business Information Systems, BIS 2019; Seville; Spain; 26-28 June 2019; Lecture Notes in Business Information Processing, Volume 353, 2019, pp. 371-380, ISSN: 18651348, ISBN: 978-303020484-6, DOI: 10.1007/978-3-030-20485-3_29 SJR 2018: 0.243 SCOPUS
 7. Stoimenov N., Karastoyanov D., Klochkov L., Study of the Factors Increasing the Quality and Productivity of Drum, Rod and Ball mills, 2nd Int. Conf. on Environment, Chemical Engineering & Materials, ECEM '18, Malta Sliema, June 22-24, 2018,AIP (American Institute of Physics)Publishing house, Vol. 2022, Issue 1, ISBN: 978-0-7354-1740-3, pp. 020024-1 - 020024-6, DOI SJR: 0.165 SCOPUS
 8. Chikurtev D., Groueva M., Stoimenov N.,  Method for testing the grinding media in mills, 8th International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials (MTSM 2018), Split, Croatia, September 27-28, 2018, Croatian Society for Mechanical Technologies, Croatia, ISSN: 1847-7917, pp. 7-11 SCOPUS
 9. Stoimenov N., Sabotinkov N., Popov B., Investigation of Materials Behavior in Autogenous Grinding Mill, 8th International Conference on Mechanical Technologies and Structural Materials (MTSM 2018), Split, Croatia, September 27-28, 2018, Croatian Society for Mechanical Technologies, Croatia, ISSN: 1847-7917, pp. 173-176 SCOPUS
 10. Gyoshev S., Karastoyanov D., Stoimenov N., Cantoni V., Lombardi L., Setti A., Exploiting a Graphical Braille Display for Art Masterpieces. Computers Helping People with Special Needs, 2, 10897, Springer, 2018, ISBN:978-3-319-94273-5, ISSN:0302-9743, DOI:10.1007/978-3-319-94274-2, pp. 237-245, SJR 2017:0.295 SCOPUS
 11. Cantoni V., Lombardi L., Setti A., Gyoshev S., Karastoyanov D., Stoimenov N., Art Masterpieces Accessibility for Blind and Visually Impaired People. Computers Helping People with Special Needs, 2, 10897, Springer, 2018, ISBN:978-3-319-94273-5, ISSN:0302-9743, DOI:10.1007/978-3-319-94274-2, pp. 267-274, SJR 2017:0.295 SCOPUS
 12. Stoimenov N., Karastoyanov D., Groueva M., Popov B., Sabotinkov N., Robotized high-temperature technology producing materials and alloys for grinding media, 5th International Conference on Mathematics and Computer in Science and Industry (MCSI 2018), Corfu, Greece, August 25-27, 2018., Conference Publishing Services of IEEE. E-ISBN: 978-1-5386-7500-7, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-7501-4, pp. 40 – 43, DOI: 10.1109/MCSI.2018.00018 SCOPUS
 13. Kazakova S., Stoimenov N., Kamenova J., Compute tomography of dental enamel treated with different power settings of laser ablation (2017)Optics InfoBase Conference Papers, Part F75-ASSL 2017, OSA - The Optical Society, 1 p. DOI: 10.1364/ASSL.2017.JTu2A.7, ISBN:978-155752820-9 SCOPUS
 14. Doukovska L., Karastoyanov D., Stoimenov N., Kalaykov I., InterCriteria Decision Making Approach for Iron Powder Briquetting., Fifth International Symposium on Business Modeling and Software Design, Milan, Italy, 6-8 July 2015, pp 292-296 ISBN: 978-989-758-111-3. SCOPUS
 15. Karastoyanov D., Ivanova D., Stoimenov N., Technology for production of high-temperature materials and alloys including nano elements., Recent Advances in Systems,19th International Conference on Systems (part of CSCC`15), Zakynthos Island, Greece, July 16-20, 2015, pp. 177-181, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-1-61804-321-4.
 16. Stoimenov N., Karastoyanov D., Vukov A., Neshkov T., Klochkov L., Gyoshev S., Thermographic Study Of Rolls on Roller Batteries., XII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia, November 12th-14th, 2014., pp 25-28, ISBN 978-86-6125-117-7
 17. Radeva T., Yatchev I., Karastoyanov D., Stoimenov N., Gyoshev S., Coupled Electromagnetic and Thermal Field Modeling of a Laboratory Busbar System., International Science Index Vol: 08 No:09 Part I, pp 176-180, eISSN 1307-6892
 18. Ruzic J., Jakimovska K., Stoimenov N., Gyoshev S., Karastoyanov D., Influence of mechanical alloying time on particle size of copper matrix composite, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (AMME'2015), Vol 68, Issue 2, February 2015, Zakopane (Poland), ISBN: 978-83-63553-39-5, pp. 53-58
 19. Jakimovska K., Vasilev V., Stoimenov N., Gyoshev S., Karastoyanov D., Train control system for railway vehicles running at operational speed, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (AMME'2015), Vol 69, Issue 2, April 2015, Zakopane (Poland), ISBN: 978-83-63553-39-5, pp. 86-92
 20. В реферирани списания:

 21. M. Kandeva, N. Stoimenov, B. Popov, Zh. Kalitchin, V. Pozhidaeva, Abrasive wear resistance of micro- and nano-diamond particles, Journal of the Balkan Tribology Association, Book 2, Vol. 26, 2020, ISSN: 1310-4772, pp. 181-193, SJR 2018: 0.212, IF (5-Year): 0.465 SCOPUS
 22. Ilić S., Babić B., Bjelajac A., Stoimenov N., Kljajević L., Pošarac–Marković M., Matović B., Structural and morphological characterization of iron-doped sol-gel derived mullite powders. Ceramics International, Vol. 46, Issue 9, Publisher: Elsevier, 2020, ISSN:0272-8842, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.02.083, 13107-13113. SJR (Scopus): 0.888, JCR-IF (Web of Science): 3.45, SCOPUS
 23. Lakov L, Kandeva M, Tsonev P, Vasilev V, Jivov B, Aleksandrova M, Toncheva K., Stoimenov N, Production of prototypes of "Yellow Paving Stones" in Bulgaria Part II: Tribological and mechanical indicators, Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2018 vol: 53 (6) pp: 1150-1156, , Publisher: University of Chemical Technology and Metallurgy, ISSN:1314-7471, E-ISSN:1314-7978, SJR 2017:0.331, SCOPUS
 24. Velichkova H., Kotsilkov S., Ivanov E., Kotsilkova R., Gyoshev S., Stoimenov N., Vitanov N., (2017): Study on the release of carbon nanoparticles of different size and shape from nanocomposite poly(lactic) acid film into food simulants, Journal: Food Additives & Contaminants: Part A., IF: 2.129, ISSN: 1944-0049 (Print) 1944-0057 (Online) DOI: 10.1080/19440049.2017.1310396  DOI, SCOPUS
 25. В реферирани списания на английски език в България:

 26. Stoimenov N., Sabotinkov N., Investigation of iron ore material behavior in semi-autogenous grinding mill. Part I: Grinding with innovative lifter shape., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 68, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2017, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 39-48
 27. Stoimenov N., Sabotinkov N., Investigation of iron ore material behavior in semi-autogenous grinding mill. Part II: Comparative analysis of iron ore material in semi-autogenous grinding mill with different lifters shape., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 68, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2017, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 49-57
 28. V. Ivanov, N. Stoimenov, D. Karastoyanov, T. Neshkov, L. Klochkov, Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part I. Production temperature analysis of a furnace for metallization of polypropylene and establishment of methodology for experimental study., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 19-26
 29. N. Stoimenov, L. Dimitrov, D. Karastoyanov, V. Georgieva, L. Klochkov, Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part II. Temperature differences analysis in heating unit for silver metallization of polypropylene., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 27-33
 30. N. Stoimenov, L. Dimitrov, D. Karastoyanov, V. Georgieva, L. Klochkov, Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part III. Temperature differences analysis in heating unit set for zinc., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 34-42
 31. Stoimenov N., Advanced computing for energy efficiency of milling processes., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 66, 2015, ISSN 0204-9848, pp 83-92
 32. Признати патенти:

 33. Карастоянов Д., Стоименов Н., Лифтер., патент на България, Рег. № 67020/28.01.2020
 34. Карастоянов Д., Стоименов Н., Гьошев С., Термометър., Заявка за патент на България, Рег. № 67158/24.09.2020
 35. Заявки за патенти:

 36. Стоименов Н., Карастоянов Д., Гьошев С., Тактилен графичен портрет за незрящи, Заявка за патент на България, рег. № 113199/31.07.2020
 37. Карастоянов Д., Стоименов Н., Попов Б., Метод За Получаване На Силициево-Карбидни Покрития Върху Железни Прахово-Металургични Изделия., Заявка за патент на Република България, рег. № 112715/03.04.2018
 38. Карастоянов Д., Стоименов Н., Гьошев С., Тактилна Графична Плочка За Незрящи., Заявка за патент на Република България, рег. № 112716/03.04.2018
 39. Полезни модели:

 40. Карастоянов Д., Стоименов Н., Абразивно тяло, Полезен модел на Република България, рег. № 2964U1/16.07.2018
 41. Стоименов Н., Панева М., Панев П., Държач за пробни тела, Полезен модел на Република България, рег. № 3892U1/2020
 42. Монография:

 43. Ruzic J., Stoimenov N., Advanced copper matrix composites, 2016 – Монография на английски език, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-859-1
 44. Глави от монография:

 45. Cantoni V., Karastoyanov D., Mosconi M., Setti A., CVML and SMART LAB at the Exhibition (Pavia. The Battle. The Future – 1525-2015 Nothing was the same again)., Monography in English and Italian, Co-author in Chapter 4: V. Cantoni, S. Gyoshev, D. Karastoyanov, M. Marconi, D. Marino, M. Pini, N. Stoimenov: 3D MODELING, RENDERING and PRINTING, Chapter 5: V. Cantoni, S. Gyoshev, D. Karastoyanov, M. Mosconi, M. Pini, A. Setti, N. Stoimenov: TACTILE IMAGES., Pavia University Press, 2016, Pavia, Italy, ISBN: 978-88-6952-035-8 (book), ISBN: 978-88-6952-036-5 (e-book)