начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

проекти, семинари и международно сътрудничество


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ - БАН


Проекти по Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
с участието на ИИКТ                        


BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер"

№ на договор за безвъзмездна финансова помощ Наименование на проекта Дата на стартиране Наименование на бенефициента
BG161P0003-1.2.02- 0001-С0001 Създаване на офис за технологичен трансфер „Информационни и комуникационни технологии за енергийна ефективност" 02.08.2012 ИИКТ - БАН№ на договор за безвъзмездна финансова помощ Наименование на проекта Дата на стартиране Наименование на бенефициента
BG051PO001-3.3.06-0048 Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за подобряване качеството на живот 04.10.2012 ИЕМПАМ–БАН
и партньори:
ИМЕХ–БАН,
ИИКТ–БАН,
СУ – Ф-т по химия и фармацияBG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия"

№ на договор за безвъзмездна финансова помощ Наименование на проекта Дата на стартиране Наименование на бенефициента
BG161PO003-1.1.06- 0001-С0001 Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в МПС 20.07.2012 „И Ар Пи България” ООД
BG161PO003-1.1.06- 0003-С0001 Продуктова среда за тестване на софтуерни системи, ориентирани към услуги 27.07.2012 "Рила Солюшънс" ЕАД
BG161PO003-1.1.06- 0004-С0001 Иновативни технологични решения за радиочестотна термоаблация 19.07.2012 "АМЕТ" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0022-С0001 Иновативна технология за тематично индексиране на форуми в Българското интернет пространство 24.09.2012 "МТСОФТ" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0023-С0001 Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни - приложение за икономически и технологични анализи 24.09.2012 "АДИСС Лаб" ООД
BG161PO003-1.1.06- 0025-С0001 Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални работи 01.10.2012 "Спесима"ООД
BG161PO003-1.1.06-0036-С0001 Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти 07.12.2012 „Перфект Плюс” ЕООД
BG161PO003-1.1.06-0038-С0001 Експериментално развитие на софтуерни библиотеки за подобряване на качеството на изображението и стабилизация с използване на инерционни сензори 07.12.2012 „ММ СОЛУШЪНС” АД
BG161PO003-1.1.06-0041-С0001 Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМИО) 07.12.2012 Омнител ООД
BG161PO003-1.1.06-0083-С0001 Научни изследвания за целите на разработка на софтуерен инструмент за генериране на ЕПГ (Ефективен план-график) чрез иновационен метод при дискретно производство в рамките на малките и средни” 07.12.2012 Степ-Софт Алианс
BG161PO003-1.1.06-0086-С0001 Научно-изследователска дейност за разработка на софтуерни инструменти за планиране на стоковите запаси на база прогнозни стойности на търсене според функция на полезност, изграждана спрямо исторически данни и експертна оценка, с последваща екстраполоция на резултатите 07.12.2012 Степ-Софт

Проектите се изпълняват с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България