начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

проекти, семинари и международно сътрудничество


НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ в ИИКТ-БАН


Програма за подпомагане на младите учени в БАН - 2015


проекти с Фонд „Научни изследвания”

 1. Български суперкомпютърен център; високопроизводителна инфраструктура за компютърно моделиране, симулации и изследвания с приложение в промишлеността, медицината, фармацевтика, енергетика, транспорт, финансии и околна среда - ДО 1-03, МОМН (2011 – 2012)
 2. Разработване и изследване на нови методи Монте Карло за моделиране на сложни системи - ДМУ 03/61, (2011 – 2013)
 3. Изследване на информационните заплахи и поведенческа динамика на потребителите в социални мрежи от Интернет пространството - DMUo3/22, (2011 – 2013)
 4. Оптимизация и управление на натоварването на енергоблоковете в ТЕЦ според дяла на възобновяеми енергиини източници включени в енергосистемата - ДКОФ7РП02/1, (2011 – 2012)
 5. УЕБ-базирана интерактивна система, подпомагаща построяването на модели и решаването на задачи за оптимизация и вземане на решения - ДТК 02/71, (2010 – 2013)
 6. Предсказващо поддържане на технологични съоръжения въз основа на диагностика и анализ на риска - ДВУ-10-0267, (2010 – 2013)
 7. Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения" - ДЦВП-02/1, (2010 – 2014)
 8. Моделиране на процеси с фиксирани правила за развитие - ДИД 02/29, (2009 – 2013)
 9. Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолия - Д 002-13 с (2009 – 2013)
 10. Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение - ИД 002-14, (2009 – 2013)
 11. Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали и подобряване на ефективността на системата чрез потискане на радиочестотните смущения и намаляване на навигационната грешка - ДТК02-28, (2009 – 2012)
 12. Консолидиране и обработване на параметри за пожари в горски масиви натериоторията на България чрез прилагане на модела WEATHER RESEARCH AND FOREECASTING MODEL – FIRE - МУ 02-63, (2009 – 2012)
 13. Ефективни Монте Карло методи за големи научно-изследователски задачи - ДТК 02/44 с (2009– 2013)
 14. Иновативни квази-Монте Карло грид пресмятания – среда, библиотеки, пилотни грид приложения - ДО 02-146/08, (2008 – 2012)
 15. Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чувствителността на големи математически модели - ДО 02-215/08, (2008 – 2012)
 16. Семантични технологии за Интернет услуги и технологично поддържано обучение - Д-002-189, (2008 – 2012)
 17. Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси - Д002-306 с (2008 – 2012)
 18. Архитектура на висококачествен софтуер на базата на шина за услуги - ДО 02-182, (2008 – 2012)
 19. Ефективно търсене на концептуални шаблони с приложения в медицинската информатика (ЕВТИМА) - ДО 02-292 с (2008 – 2012)
 20. Компютърно моделиране на хематопоеза с приложения при патологични заболявания на кръвта - ДО 02-214/08, (2008 – 2012)
 21. Методи, алгоритми и софтуерни средства за задачи с голяма размерност и йерархични компютърни модели - ДО 02-147/08, (2008 – 2012)
 22. Астроинформатика: Обработка и анализ на дигитализирани данни и web-базирано приложение - ДО-02-275, (2008 – 2012)
 23. Мулти-сигнална обработка в реално време за глобални навигационни и радарни приложения програмируем хардуерен дизайн - Д002-344 с (2008 – 2012)
 24. Към българската национална система за информация и прогноза на химическото време - ДО 02-161/08, (2008 – 2012)
 25. Разработка на GPS системи от второ поколение - избор, паралелизация и изпълнение в съвременни високо производителни изчислителни архитектури на алгоритми, предназначени за пространствено времево адаптивно откриване и съпровождане на GPS сигнали от различни спътници при условията на интензивни градски смущения или закрити помещения - МУ-ФС-05/2007, Фонд „Научни изследвания” (2008 - 2012)