началоСъставпубликациипроектисофтуерконтактиEN

Състав на секция ИПСВР

гл. асистент д-р Илиян Иванов Петров

Служебен адрес:
София - 1113,
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, 5ет., каб. 521

Служебен телефон: (02) 979 32 50

Електронна поща:
iliyan.petrov@iict.bas.bg, petrovindex@gmail.com

Научноизследователски интереси:

Професионална биография

Владеене на езици: английски, руски, френски, японски

Образование и научни степени

Специализации

Публикации

  1. Petrov I.I. On entropy and concentration analysis of industrial and market systems. International Conference Big data, Knowledge and Control Systems Engineering, Sofia, Bulgaria, 1-2 December 2016.
  2. Петров И., Димитров М. Многогодишно фундаментално изследване на икономическите реформи съвременна Русия, (рецензия за монография на проф. В.Н. Лившиц „Системен анализ на пазарното реформиране на нестационарната икономика на Русия: 1992-2013“). Икономическа мисъл ISSN0013-2993, 5/2016, стр. 149-152.
  3. Петров И.И. Усъвършенстване на анализа и класификацията на парзарните структури чрез концепцията за фазово-структурни състояния и индекс за концетрация на множеството. Сп. Икономически алтернативи, УНСС, София, ISNN 1312-7462 1/2016, стр 5-15.
  4. Петров И.И., Миловидов К.Н. Фазово-логистическая модель измерения и оценки концентрации и категоризации рыночных структур (на примере мировых энергетических рынков)// ж. „Нефть, газ и бизнес“, №2, 2014 г., с. 42-49.
  5. Петров И.И. Южный газовый коридор – эволюция стратегий и конкуренция проектов в условиях кризиса и рецессии// ж. „Трубопроводный транспорт“, №4(32), 2012 г., с. 44-53.
  6. Петров И.И. Конкуренция проектов в Южном газовом коридоре и уроки „Набукко“//ж. „Трубопроводный транспорт“, № 5(33), 2012 г., с. 48-55.
  7. Петров И.И. Новый подход к индексному анализу диверсификации рынков и энергетической безопасности – сбалансированный индекс концентрации// ж. Oil & Gas Eurasia“, №4, 2013 г., с. 32-35 (рус. и англ.).
  8. Петров И.И. Новый подход к индексному анализу диверсификации рынков и энергетической безопасности – Диверсификация структуры энергетических балансов стран мира и ЕС// ж. „Oil & Gas Eurasia“, №5, 2013 г., с. 35-38 (рус. и англ.).
  9. Петров И.И. Новый подход к индексному анализу диверсификации рынков и энергетической безопасности. Влияние сектора ВИЭ на диверсификацию энергетических балансов ЕС на примере Болгарии // ж. „Oil & Gas Eurasia“, №6, 2013 г., с. 48-56 (0,75 рус. и англ.).
  10. Петров И.И. Природный газ на шельфе Чѐрного моря – иллюзия или реальность для ЕС// ж. „Oil & Gas Eurasiа“, №7, с. 28-34 (рус. и англ.).

Актуализация: Ноември 2019