logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Boiadzhiev

Доц. д-р Тони Бояджиев

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Доцент
Служебен e-mail: tonyboev@clmi.bas.bg

Образование
1988: Магистър, специалност „Електроника и автоматика “, Технически Университет – София, http://tu-sofia.bg

Интереси
роботи и манипулатори, моделиране, симулация, управление

Езици:
Английски – добро
Руски - добро

Участие в приключили проекти

Избрани статии и публикации

 1. Boiadjiev T., K. Zagurski, G. Boiadjiev, K. Delchev, R. Kastelov. Automatic Bone Drilling in Orthopedic Surgery. Parameter Tuning of an Active Force Control. Int. Journal Applied Mechanics and Materials, Vol 532, (2014), pp. 208-211, Trans Tech Publications, Switzerland, DOI:10.4028 /www.scientific.net/ AMM. 532.208, ISSN 1660-9336, SJR 0.15
 2. Boiadjiev G., K. Delchev, T. Boiadjiev, K. Zagurski, R. Kastelov. Automatic Bone Drilling in Orthopedic Surgery. Overcoming of the Drill Bit Bending at the Second Cortex. Int. Journal Applied Mechanics and Materials, Vol 664, (2014), pp. 419-422, Trans Tech Publications, Switzerland, DOI:10.4028 /www.scientific.net/ AMM. 664.419, ISSN 1660-9336, SJR 0.15.
 3. Boiadjiev A., T. Boiadjiev. A Model of Knee Joint Rehabilitation Device. Int. Conf. Robotics, Automation and Mechatronics RAM 2014, pp. 40-45, November 5-7, Sofia, Bulgaria. ISSN 1314-4634.
 4. Бояджиев Т., Р. Кастелов, Г. Бояджиев, К. Загурски, К. Делчев. Ортопедичен робот за пробиване на кости и неговите предимства при автоматичното пробиване. Научна конференция “20 години специалност “Кинезитерапия”, pp. 28-35, 29.10-01.11.2014, Благоевград, ISBN 978-954-00-0054-1.
 5. Boiadjiev T., G. Boiadjiev, K. Delchev, R. Kastelov, K. Zagurski. Eliminating of Far Pedicle Cortex Perforation by automatic spine drilling. Int. Journal Applied Mechanics and Materials, Vol 799-800, pp. 505-508, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028 /www.scientific.net/ AMM. 799-800.505, ISSN: 1662-7482. SJR 0.113.
 6. Boiadjiev A., Boiadjiev T.. A Model of Knee Joint Rehabilitation Device. Experimental Data. Journal Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, Vol. 66, pp. 43-52, 2015, ISSN:0204-9848.
 7. Kotev V., Boiadjiev T., Boiadjiev G., Delchev K., Zagurski K.. Accuracy Improvement by New Sensor System for Automatic Bone Drilling in the Orthopedic Surgery. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Mathematics and Informatics, Vol. 102, pp. 271 – 279, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2015, ISSN: 0205-088.
 8. G. Boiadjiev, K. Delchev, R. Kastelov, T. Boiadjiev, K. Zagurski, “Research, Creation and Development of an Automatic Bone Drilling System in the Orthopedic Surgery”. Int. Conf. on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics ICBBM’2008, Varna, 2016, pp. 81 –88, ISBN 978-9934-14-902-3.
 9. G. Boiadjiev, R. Kastelov, T. Boiadjiev, K. Delchev, K. Zagurski, “Automatic bone drilling – more precise, reliable and safe manipulation in the orthopaedic surgery”. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, , Vol. 46, Iss. 2, pp. 51-64, 2016, ISSN 1314-8710.
 10. Boiadjiev T., G. Boiadjiev, K. Delchev, K. Zagurski , R. Kastelov (2016): Far cortex automatic detection aimed for partial or full bone drilling by a robot system in orthopaedic surgery, Biotechnology & Biotechnological Equipment, DOI: 10.1080/13102818.2016.1234947. Print ISSN: 1310-2818 Online ISSN: 1314-3530, IF 0.373
 11. Кастелов Р., Г. Бояджиев, Т. Бояджиев, К. Делчев, К. Загурски, Б. Георгиев. Функционални възможности и експериментална верификация на робот за пробиване на кости. Съвременни медицински проблеми, No 3, pp. 51-56, 2016, ISSN 2367-4776.
 12. Boiadjiev, T. V., O. B. Manolov. Servocontrol with Standard Corrections - Proc. Second Int. Conf. on Automation, Robotics and Computer Vision ICARCV’92, pp. RO-4.7.1. - RO-4.7.6., 16-18 September 1992, Singapore.
 13. Manolov, O., T. V. Boiadjiev. Method for Adaptive Servo-Control. Stability of Closed System - Proc. IASTED Int. Conf. on Modelling, Identification and Control, pp. 213-214, 15-17 February 1993, Insbruck, Austria, ISBN 3-7153-0003-5.
 14. Manolov, O., T. V. Boiadjiev. Adaptive control of AGV with full mobility - Proc. Second Int. Conf. and Exhibition on Computer Integrated Manifacturing ICCIM’93, 06-10 September 1993, Singapore.
 15. Boiadjiev, T. V. Servocontrol for a regional structure . Problems of Engineering Cibernetics and Robotics, Vol 41, pp. 82-88, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1994, ISSN 0204-9848.
 16. Boiadjiev, T. V., G. Boiadziev, O. Manolov, N. Shivarov. Dynamics, Servocontrol and Stability of the Regional Structure of PUMA Robots - Proc. European Robotics and Intelligent Systems Conference EURISCON’94, Vol 2, pp. 935-950, 22-26 August 1994, Malaga, Spain.
 17. Бояджиев, Т. Метод за динамично управление на манипулационни роботи с еталонни корекции – сравнителен анализ. Научен семинар “Мехатроника’95”, 09-12 Май 1995, Дряново, НАЦИД-ЦТБ, No Нд 321/95, София, 1995.
 18. Boiadjiev, T. Dynamic Control of Manipulating Robots. Dynamic Control by Standard Corrections. Problems of Engineering Cibernetics and Robotics, Vol 46, pp. 89-98, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1997, ISSN 0204-9848.
 19. Dimov, H., Dobrinov V., T. Boiadjiev. Experimental Investigation of the Pose Repeabtability of Manipulating Robots. Problems of Engineering Cibernetics and Robotics, Vol 46, pp. 106-111, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1997, ISSN 0204-9848.
 20. Boiadjiev, T., G. Boiadjiev. Dynamics, Servocontrol and Stability of the Local Structure of PUMA Robots - Proc. 2nd IFAC Workshop on New Trends in Design of Control System NTDCS’97, pp. 194-199, 7-10 September 1997, Smolenice, Slovakia, ISBN 80-227-0974-3.
 21. Бояджиев Т. Сервоуправление на манипулационни роботи. Дисертация. БАН, София, 1998.
 22. Бояджиев, Т. Метод за динамично управление на манипулационни роботи с еталонни корекции. Експериментални резултати – Научни известия, год.V, бр. 4 (26), стр. 3.48-3.53, Юни 1998, ISSN 1310-3946.
 23. Бояджиев Т. Определяне на коефициентите на обратни връзки в алгоритмите за динамично управление на манипулационни роботи – Научни известия, год. VI, бр. 3, стр. 1.19-1.24, 06.1999, ISSN 1310-3946.
 24. Бояджиев Т., Г. Бояджиев. Силово управление на манипулационни роботи. Моделиране на роботи в контакт с динамична среда – Научни известия, год. VII, бр. 3, стр. 2.6-2.10, 06.2000, ISSN 1310-3946.
 25. Boiadjiev G., T. Boiadjiv. Dynamic Control of Manipulation Robots by Standard Corrections. Theoretical Analysis and Experimental Results – Int. Journal Information Theories & Applications, Vol. 8, No 3, pp.158-168, 2001, ISSN 1310-0513.
 26. Boiadjiev, T., G. Boiadjiev. Force Control Synthesis During Interaction with Variable Density Environment. Proc. of 9th National Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Vol.2 ,pp, 88-94, September 19-22, 2001, Varna, Bulgaria, ISBN 954-9526-10-0.
 27. Георгиев И., Т. Бояджиев, А. Антоновки, К. Загурски. Система за радиоуправление на мехатронен обект - Научни известия, год. VIII, бр. 5, стр. 2.59-2.64, 10.2001, ISSN 1310-3946.
 28. Бояджиев Т., Г. Бояджиев. Ортопедическа манипулация пробиване. Синтез на управляващ сигнал - Научни известия, год. VIII, бр. 5, стр. 2.65-2.72, 10.2001, ISSN 1310-3946.
 29. Boiadjiev, T., G. Boiadjiev. Automation of Drilling as Orthopaedic Manipulation. Problems of Engineering Cibernetics and Robotics, Vol 53, pp. 118-122, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2002, ISSN 0204-9848.
 30. Boiadjiev, G.., R. Kastelov, T. Boiadjiev, D. Vassileva. Robot Application in Medicine for Orthopeadic Drilling Manipulation. The 8th Mechatronics Forum, Int. Conf. Mechatronics 2002, 24th – 26th June 2002, Twente, Netherlands, CD, ISBN 90 365 17672.
 31. Бояджиев Т., В. Витков, Г. Бояджиев, К. Загурски. Експериментална постановка за определяне силата на съпротивление при пробиване на кости. Научни известия, год. IX, бр. 5, стр. 3.35-3.40, 10.2002, ISSN 1310-3946.
 32. Бояджиев Т., Г. Бояджиев. Формиране на управляващите напрежения при ортопедичната манипулация пробиване с отчитане на силата на съпротивление. Научни известия, год. X, бр. 5, стр. 2.11-2.16, 10.2003, ISSN 1310-3946.
 33. Boiadjiev, T., G. Boiadjiev, V. Vitkov. Surgery Assisting Robot Module for Orthopedic Manipulation Bone Drilling. 11th Int. Power Electronics and Motion Control Conf. EPE – PEMC 2004, 02-04 Sept., Riga, Latvia, CD, ISBN 9984-32-033-2.
 34. Бояджиев Г., Т. Бояджиев, Д. Василева, М. Карастоянов. Оценка на температурните ефекти при роботизирано пробиване на кости. Научни известия, год. XI, бр. 5, стр. 1.1-1.7, 10.2004, ISSN 1310-3946.
 35. Бояджиев Т., Р. Божкова, Г. Бояджиев, Д. Узунова. Управление на роботизирани системи за извършване на ортопедичната манипулация “пробиване на кост”. Научни известия, год. XII, бр. 5, стр. 1.17-1.22, 10.2005, ISSN 1310-3946.
 36. Божкова Р., Т. Бояджиев, Д. Узунова, Н. Шиваров, К. Загурски. Приложение на роботи в областта на ортопедичната хирургия. Научни известия, год. XII, бр. 5, стр. 1.23-1.28, 10.2005, ISSN 1310-3946.
 37. Узунова Д., Т. Бояджиев , Р. Божкова. Компютърна симулация на роботизиран модул за автоматизиране на ортопедичната манипулация пробиване. Научни известия, год. XII, бр. 5, стр. 4.30-4.34, 10.2005, ISSN 1310-3946.
 38. Boiadjiev, T.., K. Zagurski, V. Vitkov, G.. Boiadjiev. Experimental Verification of the Control for Automatic Drilling Module in Surgery. Problems of Engineering Cibernetics and Robotics, Vol 55, pp. 118-122, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 2006, ISSN 0204-9848.
 39. Dobrinov, A., V. Dobrinov, D. Karastoianov, T. Boiadjiev, V. Ivanova. Steerable-tip mechatronic arthroscope device with novel type actuators. Proc. of the Int. Conf. On Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics ICBBM 2006, Vol. 5, pp. 62-65, June 05-06, 2006, Varna, Bulgaria, ISBN 9984-32-227-0.
 40. Zagurski K., T. Boiadjiev, K. Delchev, V. Vitkov, R. Kastelov, G. Boiadjiev. Robotized Module for Bone Drilling in Surgery : Criteria for Component Choice . Sixteenth Int. Conf. And Workshop Robotics and Mechatronics’ 2006, pp. 1.26-1.30, Oct. 11-13, 2006, Drjanovo Monastery, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 41. Boiadjiev T., V. Vitkov, K. Delchev, K. Zagurski, R. Kastelov, G. Boiadjiev. Robotized Module for Bone Drilling in Surgery : Experimental Results. Sixteenth Int. Conf. And Workshop Robotics and Mechatronics’ 2006, pp. 1.26-1.30, Oct. 11-13, 2006, Drjanovo Monastery, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 42. Boiadjiev G., V. Vitkov, K. Delchev, K. Zagurski, R. Kastelov, T. Boiadjiev. Robotized Module for Bone Drilling in Surgery : Control Algorithms and Experimental Results. John Atanasoff Celebration Days - Int. Conf. Automatics and Informatics’07, Vol. II, pp. VI-69 – VI-72, Oct. 3-6, 2007, Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1850.
 43. Boiadjiev T., V. Vitkov, K. Delchev, K. Zagurski, I. Chavdarov, R. Kastelov, G. Boiadjiev. Robotized Module for Bone Drilling in Surgery : Experimental Setup Design and Results. Seventeenth Int. Conf. Robotics and Mechatronics’ 2007, pp. 7-12, Oct. 10-12, 2007, Drjanovo Monastery, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 44. Boiadjiev T., V. Vitkov, K. Delchev, G. Boiadjiev, D. Karastoyanov. Automation of the Drilling in the Orthopedic Surgery. The Int. Conf. On Bionics and Prosthetics, Biomehanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, pp.31-34, Bulgaria – Varna 2008.
 45. Бояджиев Т., Г. Бояджиев, В. Витков, К. Делчев, Р. Кастелов. Роботизирана система за автоматизиране на ортопедичната манипулация пробиване. Eighteenth Int. Conf. Robotics and Mechatronics’ 2008, pp. 35-40, Sept. 17-20, 2008, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 46. Карастоянов Д., И. Венева, Т. Бояджиев , Г. Бояджиев. Система от иновативни модули за роботизация на ортопедични манипулации. Eighteenth Int. Conf. Robotics and Mechatronics’ 2008, pp. 41-46, Sept. 17-20, 2008, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 47. Karastoyanov D., G. Boiadjiev , T. Boiadjiev, I. Veneva. Interactive Mechatronic System for Knee and Ankle Rehabilitation. John Atanasoff Celebration Days - Int. Conf. Automatics and Informatics’08, pp. VI-5 – VI-8, Oct. 1-4, 2008, Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1850.
 48. Karastoyanov D., T. Boiadjiev , G. Boiadjiev, V. Georchev. Hospital Robotized Orthopedic Cell. The Fourth Int. Conf. “Optimization of the Robots and Manipulators” OPTIROB 2009, pp.221-228, May 28-31, 2009, Constanta, Romania.
 49. T. Boiadjiev, V. Vitkov, K. Delchev, R. Kastelov, G. Boiadjiev. Automated Bone Drilling in the Orthopedic Surgery: Experimental analysis of the temperature effects. 11th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Book of Abstracts, pp. 5-6, 2-5 Sept. 2009, Borovets, Bulgaria.
 50. Boiadjiev G., T. Boiadjiev , V. Vitkov, K. Delchev, R. Kastelov, K. Zagurski. Robotized System for Automation of the Drilling in the Orthopedic Surgery. Control Algorithms and Experimental Results. 9th IFAC Symp. on Robot Control SYROCO’09, pp. 633-638, Sept. 9-12, 2009, Gifu, Japan.
 51. Boiadjiev T., G. Boiadjiev , K. Zagurski , V. Vitkov, K. Delchev. Robotized System for Bone Drilling in Surgery: Technical Data and Functional Abilities. John Atanasoff Celebration Days - Int. Conf. Automatics and Informatics’09, pp. II-13 – II-16, Sept 29 - 04 Oct., 2009, Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1850.
 52. Karastoyanov D., T. Boyadjiev, G. Boyadjiev, V. Georchev. Robotized Medical Center ., DECOM-AAS-ETAI International IFAC Conference,Ohrid, Republic of Macedonia, September 26-29, 2009, pp 81-86
 53. Загурски К., Т. Бояджиев, Г. Бояджиев. Софтуерна среда за изследване, анализ и развитие при проектирането на роботизирана система за автоматизиране на ортопедичната манипулация пробиване. Neighteenth Int. Conf. Robotics and Mechatronics’ 2009, pp. , Oct. 7-9, 2009, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 54. Boiadjiev T., K. Zagurski , G. Boiadjiev, K. Delchev, V. Vitkov R. Kastelov. Identification of the Bone Structure during the Automatic Drilling in the Orthopedic Surgery. EUROMECH Colloquium 515, Advanced Applications and Perspectives of Multibody System Dynamics, pp. 56-57, Juli 13-16, 2010, Blagoevdrad, Bulgaria.
 55. Boiadjiev T., K. Zagurski, G. Boiadjiev. Control of Penetration by Automation Bone Drilling. John Atanasoff Celebration Days - Int. Conf. Automatics and Informatics’10, pp. II-17 – II-20, Oct. 5-6, 2010, Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1850.
 56. Загурски К., Т. Бояджиев, Г. Бояджиев. Използване на контролер за управление на стъпков електродвигател TMCM-101 при изграждане на системата за автоматизирано пробиване на кости в ортопедията “DORO”.Int. Conf. Robotics and Mechatronics’ 2009, pp. , Oct. 6-8, 2010, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 57. Бояджиев Т., К. Загурски, , Г. Бояджиев. Роботизирана система за автоматизирано пробиване на кости. Реализиране на нов потребителски интерфейс. Int. Conf. Robotics and Mechatronics’ 2010, pp. , Oct. 6-8, 2009, Varna, Bulgaria, ISSN 1310-3946.
 58. T. Boiadjiev, K. Zagurski, G. Boiadjiev, K. Delchev, V. Vitkov, R. Kastelov, "Identification of the Bone Structure during the Automatic Drilling in the Orthopedic surgery", Journal LMBD Mechanics Based Design of Structures and Machines, 2011 Manuscript ID: 550863
 59. Kastelov R., Boiadjiev G., Boiadjiev T., Vitkov V., Delchev K., Zagurski K., Veneva I., Automation of Bone Drilling in the Orthopedic Surgery: Accuracy, 12th Congress of European Federation of Orthopedics and Traumatology, EFORT 2011, 15 September, Kopenhagen.