logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Sokolov

Асистент Благой Соколов

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Асистент
E-mail: blagoysokolov@yahoo.com

Образование
1977: Специалност „Автоматизация на производството“, Технически Университет – Варна

Интереси
Роботизирани системи, задвижвания и захранвания за роботи

Трудов стаж
2010 - Сега: Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg

Езици:
Английски – добро
Руски - добро

Участие в приключили проекти

  • 2013-2016г. – Проект „Advanced computing for innovation, AComIn – Съвременните пресмятания в полза на иновацията” (http://www.iict.bas.bg/acomin), финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз тема „Капацитети” FP7-REGPOT (http://cordis.europa.eu/project/rcn/105148_en.html). Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
  • 2009 - Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение, финансиран от Фонд Научни Изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2009г. Ръководител: доц. д-р Станислав Симеонов.
  • 2008 - Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолио, финансиран от Фонд Научни Изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2008г. Ръководител: (Проф. д-р Димитър Карастоянов).

Избрани статии и публикации

  1. Kazakova S., Kamenova I., Klochkov L., Stoimenov N., Popov B., Sokolov B., Application of 3D Industrial Tomography In Dental Medicine., International Scientific Conference “Industry 4.0”, 13-16 December 2017, Borovets, Bulgaria, pp. 187-190, ISSN: 2535-0021 (Print), 2535-003X (Online), Publisher: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry – 4.0
  2. Стоименов Н., Съботинков Н., Соколов Б., Изследване износоустойчивостта на лифтери с EDEM Софтуер., International Conference Robotics, Automation and Mechatronics’16 RAM 2016, Byaga, Bulgaria, October 3-4, 2016, стр. 70-73, ISSN 1314-4634.
  3. Гьошев С., Соколов Б., Стоименов Н., Изследване на пластична и еластична деформация на предпазни съоръжения с високоскоростна камера., International Conference Robotics, Automation and Mechatronics’16 RAM 2016, Byaga, Bulgaria, October 3-4, 2016, стр. 29-32, ISSN 1314-4634.
  4. B. Sokolov, S. Stoenchev., BASIC FRAMEWORK AND FUNCTIONS OF THE READ-OUT ELECTRONIC MODULES IN CMS-ECAL., PRACTRO 2005, 15-18 june, 2005, Varna, Bulgaria
  5. Д. Карастоянов, С. Стоенчев, Б. Соколов., Автоматизирана система за оценка филтрационните свойства на различни видове почви., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.45 -3.48
  6. Д. КАРАСТОЯНОВ, Т. МИТЕВА, Б. СОКОЛОВ, С. СТОЕНЧЕВ., МЕТОДИ ЗА ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОРОБОТИ., Международна конференция “Роботика и мехатроника” 2008, Варна, 17-20 септември 2008 г., стр. 47 - 51