logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Нови разработки

Проект на тема:
3Д дигитализация на обекти от националното културно-историческо наследство.

Финансиране: Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г.
Продължителност: 36 месеца
Дата на стартиране: Декември 2017
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Координатор: Проф. д-р Димитър Карастоянов

results

Резюме: През последните години музеите посрещнаха милиони посетители в галерии и изложби. Въпреки това имаше малък прогрес по конкретното разбиране какво посетителят вижда, разглеждайки произведение на изкуството. Докато някои посетители имат опит, в общия случай посетителят спира при по-малко от половината изложени обекти, отделяйки до 30 секунди на отделен компонент, в повечето случаи и по-малко време.
Друг важен аспект е чрез възможностите на информационно-комуникационните технологии да се даде достъп до обектите на културна-историческото наследство на хора в неравностойно положение (например хора със зрителни увреждания), така че и те чрез други свои органи (докосване) да „видят“ и разберат съответният обект – картина, знаме и др.
Също така, чрез резултатите от предлагания проект ще се даде възможност на широк кръг потребители да се запознаят с 3Д модели на уникални и ценни културно-исторически артефакти, които сега се държат в трезори от съображения за сигурност и са недостъпни.
Досега у нас няма голям опит в 3Д дигитализация на културно-историческо наследство, особено за хора в неравностойно положение (с увредено зрение). По света също основните достижения на ИКТ в тази област са по-скоро в помощен графичен интерфейс за хора с увредено зрение, за да ползват компютри (икони на Windows и др.).
Обекти на проекта са да се изградят 3Д модели на сцени от националното културно-историческо наследство чрез извличане на образи от 2Д източници – снимки, картини, гравюри. В конкретния случай първоначално става дума за 3Д пресъздаване на историческите боеве от Шипченската епопея – август 1877, във връзка с предстоящи чествания през 2017 и 2018 г., както и с насоченост за представяне на резултати към датата на Националния празник 3 март 2018 г., свързана с евентуални чуждестранни делегации за празника, Българското председателство на ЕС през 2018 г. и др.
Отделно от това ще бъде пресъздадена битката за Самарското знаме при Стара Загора и подвига на подполковник Калитин, също и чрез 3Д сканиране с наличен мобилен 3Д скенер на съвременни представяния на реликвата край гр. Стара Загора.
За хора с увредено зрение се предвижда направата на 3Д тактилни версии на отделни снимки и сцени с допълнителни надписи на Брайлова азбука вътре в контурите на фигурите. Така хората с увредено зрение чрез опипване ще могат да си „представят“ картината, да я „видят“ и да я „прочетат“.

Проект на тема:
Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация.

Финансиране: Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г.
Продължителност: 36 месеца
Дата на стартиране: Декември 2017
Бенефициент: ТУ-София
Координатор: Проф. дтн Иван Ячев
Партньор: ИИКТ-БАН
Координатор от страна на ИИКТ-БАН: Проф. д-р Димитър Карастоянов

results

Резюме: Приложенията на съвременни поколения магнитномеки и магнитнотвърди материали в последните години се разширяват бурно и водят до повишаване на енергийната ефективност на широк клас статични и динамични електромагнитни системи.
Насоките на развитие на приложенията им се групират в две направления:
- използване на механични сили и моменти;
- преобразуване на електрическа енергия чрез модулация на магнитни потоци.
И двете групи приложения се развиват в посока на използване на все по-високи честоти на действие, което води до по-високи енергийни показатели. Тези приложения изискват добро познаване както на статичните, така и на динамичните характеристики на системите, в т.ч. и на използваните постоянни магнити. Съществуващите знания за характеристиките на постоянните магнити обхващат много добре статичните им характеристики. Липсват знания за динамичните характеристики особено на най-новите  високоенергийни постоянни магнити.
Основната цел на проекта е да се получат нови знания за характеристиките на съвременни образци на постоянни магнити с високо енергийно съдържание и на новите поколения магнитномеки материали,  и по-специално на техните динамични характеристики, в т.ч. и на резонансните им свойства в състава на електромагнитни системи  при различни методи за модулация на магнитните потоци.
Освен теоретичните изследвания цел на проекта ще бъде и осъществяването на съвременни експериментални изследвания на системите, обект на проекта.
За изпълнението на проекта ще бъдат използвани съвременни методи както за компютърно моделиране и оптимизация, така и за компютърно управляеми експериментални изследвания.
Основните очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
- получаване на нови знания за динамичните характеристики на съвременните образци на постоянни магнити с високо енергийно съдържание и на новите поколения магнитномеки материали;
- получаване на нови знания за резонансните им свойства; - обяснение на поведението на хибридни системи с магнитна модулация на основата на получените резултати от компютърното моделиране и експериментални изследвания.

Проект на тема:
Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери).

Финансиране: Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на изследвания на млади учени и пост докторанти – 2017г.
Продължителност: 18 месеца
Дата на стартиране: 20 Декември 2017
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Координатор: Гл. ас. д-р Николай Стоименов

results

Резюме: Топковите мелници намират широко приложение в различни производствени области, като главно това са металургията, минната индустрия и обработката на минерали, производството на цимент, химическата промишленост, фармацевтиката и козметиката, керамиката, лабораторни изследвания и други. В зависимост от конкретната област на приложение, обработваните материали се различават по твърдост, размери, химичен състав и структура, като примери в това отношение представляват различните видове руди, минерали, варовици и други.
Проектът предлага нова технология за създаване на мелеща среда (лифтер) с много висока твърдост, чрез иновативна високо температурна технология с използване на Таманова пещ. Синтероването и ползването на нано елементи на високо износоустойчиви материали на основа на Бор е иновативна новост. За спичане на детайлите ще се ползва Вакуумна пещ. За тестване състава на входящите материали (прахове), както и разпределението на частиците по големина в диапазона 10 нанометра - 2000 микрона ще се ползва Laser nano sizer Analysette 22 Nano Tech +. За изследване на вътрешната 3Д структура на материалите и сплавите с точност 3 микрона ще се ползва 3D Computer Tomography NIKON XT H 225. Двата уреда, както също Таманова и Вакуумна пещи, са налични и на разположение.

Проект на тема:
Информационно-комуникационни технологии за 3D моделиране и 3D тактилна визуализация на обекти на културно-историческо наследство (изграждане на 3D модели от 2D източници и 3D принтиране).

Финансиране: Българска Академия на Науките, програма за Млади Учени 2017
Продължителност: 18 месеца
Дата на стартиране: 29 Август 2017
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Координатор: Гл. ас. д-р Станислав Гьошев

results

Резюме: Проектът е насочен към 3D моделиране на обекти от културно-историческото наследство, с използване на 2Д източници (картини, икони, гоблени) и 3Dпринтиране на моделите с добавяне на Брайлови символи във фигурите и Брайлови анотации за тактилно (чрез докосване) възприемане на обекта. Напоследък все повече се налагат новите технологии като 3D принтиране и 3D визуализация, това е много добре защото тези технологии биха могли да бъдат използвани за незрящи хора за да „видят“ творби, за които до сега не са имали представа.
Основната цел на проекта е дигитализация на обекти от културно-историческото наследство за хора в неравностойно положение: Направа на различни музейни експозиции и исторически забележителности с най-модерните технологии за 3D моделиране, 3D принтиране, 3D дигитализация, за да могат да ги „виждат“ и разбират слабо виждащи или напълно слепи хора.
Изработването на тактилни изображения ще позволи на слабо виждащи и напълно слепи хора да „видят“ обекти и картини, които няма начин да възприемат иначе. Незрящите хора ще могат да усетят контурите на отделните фигури от картината, като във всяка фигура ще има Брайлови символи които ще дават информация на незрящия какво представлява фигурата с допълнителна информация, написана на Брайл в легендата към тактилното изображение.