logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Stoimenov

Николай Стоименов

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Гл. Асистент
E-mail: nikistoimenow@gmail.com
Служебен e-mail: nikolay@iinf.bas.bg
Телефон: +359 2 979 2915

Образование
Октомври 2013 – Октомври 2016: Доктор, направление „Електротехника, електроника и автоматика“, Българска Академия на Науките, София, България, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – http://www.iict.bas.bg
Октомври 2011 – Април 2013: Магистър, специалност „Машиностроене и Уредостроене“, специализация „Автоматизация на дискретното производство“, Технически Университет – София, Машиностроителен факултет – http://mf.tu-sofia.bg
Септември 2007 – Септември 2011: Бакалавър по специалност „Машиностроене и Уредостроене”, специализация „Автоматизираща техника и инженеринг“, Технически Университет – София, Машиностроителен факултет – http://mf.tu-sofia.bg

Трудов стаж
Октомври 2016 – Сега: Главен асистент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
Септември 2012 – Септември 2016: Асистент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg

Умения
Компютърни умения: Windows All; Microsoft Office; FLIR: Report, Tools, ThermaCAM Researcher; Adobe: Flash, Dreamweaver, Photoshop, Illustrator; AutoCAD; SolidWorks; VXelements; Vicasso 2009; EDEM Software; 3D Edit Pro; Cinema 4D; HTML; CSS.
Опит с: Thermal infrared camera FLIR P640, High-speed digital camera NAC Memrecam HX-6, FRITSCH ANALYSETTE 22 NanoTec plus, Nikon XT H 225 Industrial CT Scanning, Portable 3D Scanner Creaform Handyscan VIUscan, 3D Printer ProJet 460 Plus.

Курсове и Сертификати

 • 2017 – Почетна Грамота „Големи заслуги за развитие на Института“, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН;
 • 2016 – Диплом за участие в конкурса за най-добра теоретична и научно-приложна разработка в чест на 24 май, II награда в раздел научно-приложна разработка „Състав и свойства на нови „жълти павета“ от петрургичен материал на база седиментни скали“., БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ, Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с център по хидроаеродинамика.
 • 2014 – Грамота за постигнат отличен успех от следването, специализация „Автоматизация на дискретното производство”, Технически Университет – София, България, Факултет по Машиностроене и Уредостроене.
 • 2003 – 2009 Сертификат от езиков център „Глобус“, ниво Advanced English.
 • 2003 – 2007 Допълнителен предмет – Програмиране в Професионална Гимназия по Електротехника и Автоматика, София, България.
 • ICT Сертификат в категория „Колективно участие” в Национален конкурс за училищен уебсайт 2006 г, гр. София.
 • Грамота за най-добра компютърна програма в IV ученически конкурс “Уреди за кабинета по физика” 2005г., гр. София.
 • Свидетелство за участие в Национален есенен турнир по Информатика и Информационни технологии “Джон Атанасов” 2004 г., гр. Шумен.

Езици:
Английски – добро

Участие в приключили проекти

 • 2017г. – Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (участие като Ментор)
 • 2016-2017г. – Изследване и оптимизация на процеси за смилане чрез иновативни форми на мелещи тела и среди, програма за подпомагане на младите учени към БАН 2016. Ръководител: гл. ас. д-р Николай Стоименов.
 • 2014-2016г. Национално съфинансиране по проект AComIn: договор DO1-192 към Министерство на Образованието и Науката. Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
 • 2013-2016г. – Проект „Advanced computing for innovation, AComIn – Съвременните пресмятания в полза на иновацията” (http://www.iict.bas.bg/acomin), финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз тема „Капацитети” FP7-REGPOT (http://cordis.europa.eu/project/rcn/105148_en.html). Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.

Участие в текущи проекти

 • 2017г. – 3Д дигитализация на обекти от националното културно-историческо наследство, финансиран от Фонд Научни Изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Ръководител: проф. д-р Димитър Карастоянов, Базова организация: ИИКТ-БАН.
 • 2017г. – Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация, финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Ръководител: проф. д-р Иван Ячев, Базова организация: ТУ-София.
 • 2017г. – Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери), финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на изследвания на млади учени и пост докторанти – 2017г. Ръководител: гл. ас. д-р Николай Стоименов, Базова организация: ИИКТ-БАН.
 • 2016г. - Теоретично и експериментално изследване на кристализацията на метална сплав с въведени в нея наночастици, финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2016г. Ръководител: доц. д-р Валентин Манолов, Базова организация: ИМСТЦХА-БАН.

Избрани статии и публикации

На Международни Конференции в чужбина:

 1. Doukovska L., Karastoyanov D., Stoimenov N., Kalaykov I., InterCriteria Decision Making Approach for Iron Powder Briquetting., Fifth International Symposium on Business Modeling and Software Design, Milan, Italy, 6-8 July 2015, pp 292-296 ISBN: 978-989-758-111-3. http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0005888402920296
 2. Karastoyanov D., Ivanova D., Stoimenov N., Technology for production of high-temperature materials and alloys including nano elements., Recent Advances in Systems,19th International Conference on Systems (part of CSCC`15), Zakynthos Island, Greece, July 16-20, 2015, pp. 177-181, ISSN: 1790-5117, ISBN: 978-1-61804-321-4.
 3. Stoimenov N., Karastoyanov D., Vukov A., Neshkov T., Klochkov L., Gyoshev S., Thermographic Study Of Rolls on Roller Batteries., XII International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Nis, Serbia, November 12th-14th, 2014., pp 25-28, ISBN 978-86-6125-117-7
 4. Radeva T., Yatchev I., Karastoyanov D., Stoimenov N., Gyoshev S., Coupled Electromagnetic and Thermal Field Modeling of a Laboratory Busbar System., International Science Index Vol: 08 No:09 Part I, pp 176-180, eISSN 1307-6892
 5. Ruzic J., Jakimovska K., Stoimenov N., Gyoshev S., Karastoyanov D., Influence of mechanical alloying time on particle size of copper matrix composite, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (AMME'2015), Vol 68, Issue 2, February 2015, Zakopane (Poland), ISBN: 978-83-63553-39-5, pp. 53-58
 6. Jakimovska K., Vasilev V., Stoimenov N., Gyoshev S., Karastoyanov D., Train control system for railway vehicles running at operational speed, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering (AMME'2015), Vol 69, Issue 2, April 2015, Zakopane (Poland), ISBN: 978-83-63553-39-5, pp. 86-92
 7. В реферирани списания:

 8. Velichkova H., Kotsilkov S., Ivanov E., Kotsilkova R., Gyoshev S., Stoimenov N., Vitanov N., (2017): Study on the release of carbon nanoparticles of different size and shape from nanocomposite poly(lactic) acid film into food simulants, Journal: Food Additives & Contaminants: Part A., IF: 1.878, ISSN: 1944-0049 (Print) 1944-0057 (Online) DOI: 10.1080/19440049.2017.1310396 http://dx.doi.org/10.1080/19440049.2017.1310396
 9. В реферирани списания на английски език в България:

 10. Stoimenov N., Sabotinkov N., Investigation of iron ore material behavior in semi-autogenous grinding mill. Part I: Grinding with innovative lifter shape., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 68, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2017, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 39-48
 11. Stoimenov N., Sabotinkov N., Investigation of iron ore material behavior in semi-autogenous grinding mill. Part II: Comparative analysis of iron ore material in semi-autogenous grinding mill with different lifters shape., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 68, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2017, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 49-57
 12. V. Ivanov, N. Stoimenov, D. Karastoyanov, T. Neshkov, L. Klochkov, Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part I. Production temperature analysis of a furnace for metallization of polypropylene and establishment of methodology for experimental study., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 19-26
 13. N. Stoimenov, L. Dimitrov, D. Karastoyanov, V. Georgieva, L. Klochkov, Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part II. Temperature differences analysis in heating unit for silver metallization of polypropylene., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 27-33
 14. N. Stoimenov, L. Dimitrov, D. Karastoyanov, V. Georgieva, L. Klochkov, Experimental study of furnace temperature for metallization of polypropylene, Part III. Temperature differences analysis in heating unit set for zinc., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 67, „Prof. Marin Drinov“ Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2016, Sofia, ISSN 0204-9848, pp 34-42
 15. Stoimenov N., Advanced computing for energy efficiency of milling processes., Problems of Engineering Cybernetics and Robotics, vol. 66, 2015, ISSN 0204-9848, pp 83-92
 16. Заявки за патенти:

 17. Карастоянов Д., Стоименов Н., ЛИФТЕР, Заявка за патент на България, Рег. № 112174, приоритет от 14.12.2015
 18. Карастоянов Д., Стоименов Н., Гьошев С., Термометър, Заявка за патент на България, Рег. № 112368, приоритет от 25.08.2016г.
 19. Монография:

 20. 16. Ruzic J., Stoimenov N., Advanced copper matrix composites, 2016 – Монография на английски език, Академично Издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-859-1
 21. Глави от монография:

 22. Cantoni V., Karastoyanov D., Mosconi M., Setti A., CVML and SMART LAB at the Exhibition (Pavia. The Battle. The Future – 1525-2015 Nothing was the same again)., Monography in English and Italian, Co-author in Chapter 4: V. Cantoni, S. Gyoshev, D. Karastoyanov, M. Marconi, D. Marino, M. Pini, N. Stoimenov: 3D MODELING, RENDERING and PRINTING, Chapter 5: V. Cantoni, S. Gyoshev, D. Karastoyanov, M. Mosconi, M. Pini, A. Setti, N. Stoimenov: TACTILE IMAGES., Pavia University Press, 2016, Pavia, Italy, ISBN: 978-88-6952-035-8 (book), ISBN: 978-88-6952-036-5 (e-book)