logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Състав

Mihov

Доц. Михаил Михов

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Доцент
Служебен e-mail: mmihov@iccs.bas.bg
Телефон: +359 2 872 01 36

Образование
1971: Магистър, специалност „Радиотехника“, Технически Университет – София, http://tu-sofia.bg

Интереси
Промишлена автоматизация, полеви комуникационни мрежи

Езици:
Английски – добро
Руски - добро

Участие в приключили проекти

Избрани статии и публикации

 1. Д.Карастоянов, Т. Пенчев, М.Михов М. Изследвания на ефекта „комбиниран удар” при високоскоростни преси с ракетно задвижване в лабораторни условия., Дни на Джон Атанасов, Международна конференция „Роботика, автоматика и мехатроника”, София, 4-5.10.2010 г.
 2. Д.Карастоянов, С. Симеонов, М. Михов. Тактилен Брайлов екран на основа на електромагнитна матрица., Нац. Конференция „65 години МТФ”, Созопол, 12-15.10.2010г.
 3. М. Михов, Г. Начев, Г. Исаев. Управление на преобразувател на монофазно в трифазно напрежение. Трудове на ИККС – БАН, година III, Том III, 2009 година, стр.23-27.
 4. Г.Георгиев, М.Михов, Б.Петков. Предизвикателствата пред Етернет като универсална индустриална мрежа. Трудове на ИККС – БАН,год. III, Том III, 2009 година, стр.28-34.
 5. М. Михов, Г. Исаев, Т. Тодоров. „Уред за измерване на заваръчния ток”, Трудове на ИККС – ISSN 1313-2210, Том 2, стр. 49–56, 2008.
 6. N.Panteleev, M. Mihov. Evaluation of electromagnetic compatibility of control systems using frequency converters. Proceedings of the ICCS-BAS, ISSN 1313-2210, Vol. 2, No. 1, pp. 42–48, 2008.
 7. G. Georgiev, M. Mihov, B. Petkov. PROFIBUS Design Note. Proceedings of the ICCS-BAS, ISSN 1313-2210, Vol. 2, No. 1, pp. 33–41, 2008.
 8. М.Михов, Г.Исаев Съвременни интелигентни промишлени контролери – К12. БАН – Новости. Месечен информационен бюлетин за наука и технологии Брой 10 (50), година V, октомври 2007 г, стр. 3–5.
 9. М.Михов, Г.Исаев. Четириканален терморегулатор. Трудове на ИККС – БАН , година I , том I, 2007 г, стр. 88–91.
 10. G. Georgiev, M. Mihov, B. Petkov. Up-To-Date Requirements to System Design Engineers, 17th International Conference and Workshop Robotics and Mechatronics’2007, Drjanovo Monastery, October 10-12, pp. 125-129.
 11. G. Georgiev, M. Mihov, B. Petkov. Fieldbus Data Logger. Proceeding of the ICCS-BAS, ISSN 1313-2210, Vol. 1, No. 1, pp. 77-83, 2007.
 12. М.Михов, Г.Исаев, Г.Георгиев. Контролер за теглови дозатори. 16th International Conference and Workshop Robotics and Mechatronics’2006, Drjanovo Monastery, October 11-13, pp. 4.19-4.22.
 13. Georgiev G., M. Mihov, B. Petkov. On-Board Programming of Flash Memory through JTAG Interface. 16th International Conference and Workshop Robotics and Mechatronics’2006, Drjanovo Monastery, October 11-13, pp. 4.13-4.18.
 14. М.Михов, Г.Исаев. Структура и управление на теглови дозатори за пакетиращи машини. 16th International Conference and Workshop Robotics and Mechatronics’2006, Drjanovo Monastery, October 11-13, pp. 4.23-4.26.
 15. N. Panteleev, M. Mihov. Methods and Standards for Assessment of the Stability and Radiation of Electronic Equipment in Respect High Frequency Electromagnetic Fields. Journal Standardization, Metrology, Certification No. 1, 2006.
 16. М. Михов, Г. Исаев, Г. Георгиев. “Програмируем контролер ПК12 – Структура и език за програмиране”, сп. “Машиностроене и Електротехника”, брой 9, 2005 г, стр. 46-47.
 17. М.Михов, Г.Начев, Г.Исаев, Г.Георгиев. Управляващо устройство за фазов конвертор С1. National Conference with International Participation and Workshop Robotics and Mechatronics’2005, Drjanovo Monastery, 12-14 October, pp. 3.28-3.32.
 18. G Georgiev, M. Mihov. The Fieldbus Comparison Chart. National Conference with International Participation „Robotics and Mechatronics” 2005, Drjanovo Monastery, 12-14 October, pp. 4.6-4.11, 2005.
 19. М. Михов, Т. Тодоров, Г. Исаев. Контролер WC320 за машини за електросъпротивително заваряване. Списание “ Машиностроене и електротехника ” , бр. 10/11 2004 г.
 20. Г.Георгиев, М.Михов. Системи за индустриална автоматизация, изградени с персонални компютри. Национална конференция “Роботика и Мехатроника’2004”, 06-08 окт. 2004 г., публикуван в Научни Известия на НТС по Машиностроене, год. XI, бр.5, Октомври 2004 г, стр. 3.40 – 4.45.
 21. М. Михов, Н. Панталеев, Г. Исаев, Г. Георгиев. Програмируем контролер за управление на дискретни процеси К12, - Национална конференция “Роботика и Мехатроника 2004” - Доклади, стр.3.1 – 3.6.
 22. Н. Пантелеев, М. Михов. Относно някои проблеми при измерване на кондуктивни смущения на устройства за обработка на информация. Научна конференция РУ-СУ’03, Русе 2003 г.
 23. Г.Георгиев, М.Михов. Програмно управление на скоростта на стъпкови двигатели чрез таймера 82С54, Национална конференция “Роботика и Мехатроника ’2001”, 10-12 окт. 2001 г.
 24. Пантелеев Н., М. Михов. Съвременни технически средства за оценка на електромагнитната съвместимост на електронни и електротехнически съоръжения в лабораторни условия – част IX. Международен научен симпозиум с международно участие “Метрология и метрологично осигуряване 2000” – Созопол.