logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Вградени Интелигентни Технологии

Завършили проекти с участие на членове от ВИТ

Тема: АКОМИН - Съвременни пресмятания в полза на иновацията
Финансиране: “Капацитети” в 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия (ЕК), “Научно-изследователски потенциал в конвергентните райони”
Конкурс, договор: FP7-REGPOT-2012-2013-1, договор 316087
Продължителност: 42 месеца
Дата на стартиране: 1 октомври 2012
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Координатор: проф. дмн Галя Ангелова
Национално съфинансиране: договор ДО1-192/2014 с Министерство на образованието и науката

Тема: Високоростни управляеми ударни процеси при брикетиране на метални отпадъци (стружки и прахове)
Финансиране: Българска Академия на Науките
Конкурс, договор: Програма за подпомагане на Млади Учени - 2016г.
Номер или акроним на проекта: ДФНП-94/04.05.16
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Ръководител: Гл. ас. д-р Станислав Гьошев
Ментор: Доц. д-р Тодор Пенчев

Тема: Изследване и оптимизация на процеси за смилане чрез иновативни форми на мелещи тела и среди
Финансиране: Българска Академия на Науките
Конкурс, договор: Програма за подпомагане на Млади Учени - 2016г.
Номер или акроним на проекта: ДФНП-96/04.05.16
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Ръководител: Гл. ас. д-р Николай Стоименов
Ментор: Проф. д-р Димитър Карастоянов

Тема: Система за навигация, локализация и разпознаване на обекти при интелигентни сервизни роботи
Финансиране: Българска Академия на Науките
Конкурс, договор: Програма за подпомагане на Млади Учени - 2016г.
Номер или акроним на проекта: ДФНП-102/04.05.16
Бенефициент: ИИКТ-БАН,
Ръководител: Д-р Денис Чикуртев
Ментор: Доц. д-р Тони Бояджиев

Тема: Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в МСП
Финансиране: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма-МИЕТ
Конкурс, договор: процедура BG161PO003-1.1.06 по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия”, 2012 г.
Номер или акроним на проекта: договор BG161PO003-1.1.06-0001-C0001 с МИЕТ, 20.07.2012-2014 г.
Бенефициент: АЛОЕ Ко ООД, Партньор: ИИКТ-БАН,
Координатор от страна на ИИКТ-БАН: Доц. Д-р Владимир Монов

Тема: Разпределена информационна система за групово управление, дистанционна диагностика и сервиз на специализирани индустриални роботи
Финансиране: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма-МИЕТ
Конкурс, договор: процедура BG161PO003-1.1.06 по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, „Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия”, 2012 г.
Номер или акроним на проекта: договор BG161PO003-1.1.06-0025-C0001 с МИЕТ, 11.10.2012-2014 г.
Бенефициент: СПЕСИМА ЕООД, Партньор: ИИКТ-БАН, СКА ООД
Координатор от страна на ИИКТ-БАН: Проф. д-р Димитър Карастоянов

Тема: Изследване на мелещи тела с нова форма за топкови мелници
Финансиране: Фонд Научни Изследвания
Конкурс, договор: 2009г.
Номер или акроним на проекта: ИД 02-36/2009
Ръководител на проекта: МГУ-София (проф. д-р Любомир Кузев)

Тема: Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение
Финансиране: Фонд Научни Изследвания
Конкурс, договор: 2009г.
Номер или акроним на проекта: ИД 02-14/2009
Ръководител на проекта: ИИКТ-БАН (доц. д-р Станислав Симеонов)

Тема: Нови методи и средства за реновиране на валове за екструдиране на фолио
Финансиране: Фонд Научни Изследвания
Конкурс, договор: 2008г.
Номер или акроним на проекта: Д02-13/2009
Ръководител на проекта: ИИКТ-БАН (Проф. д-р Димитър Карастоянов)

Тема: Теоретични изследвания на управляеми ударни процеси
Финансиране: Фонд Научни Изследвания
Конкурс, договор: 2008г.
Номер или акроним на проекта: Д02-262/2008
Ръководител на проекта: ТУ-София (Доц. д-р Тодор Пенчев)