logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

Състав

Stoenchev

Асистент Стефан Стоенчев

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Асистент
E-mail: stoenchev@mail.orbitel.bg, stefan.stoenchev@iict.bas.bg

Образование
1980: Изчислителна техника, Технически Университет – София, http://tu-sofia.bg

Интереси
Програмируеми контролери, пром. автоматизация, комуникации

Езици:
Английски – добро
Руски - добро

Избрани статии и публикации

 1. Карастоянов Д. Н., Стоенчев С. С., Георгиев Г. Л., Система за събиране на информация и управление на енергийни обекти., Симпозиум “Автоматизация на производството в металургията и добива на цветни метали”, 15-17 ноември 1989, Кърджали, Сборник Резюмета
 2. Karastoyanov D. N., Stoenchev S. S., An information management system for a city power substation., 6th IFAC Symposium INCOM 89, September 26-29 1989, Madrid, Spain, p. 59-63
 3. Георгиев Г. Л., Стоенчев С. С., Карастоянов Д. Н., Автоматизация при проектирането на средства за визуализация в информационно-управляващи системи., Първа национална научно-приложна конференция по електронна техника, 1-5 октомври 1990, в. С. “Дюни”, Сборник Резюмета
 4. Карастоянов Д. Н., Георгиев Г. Л., Стоенчев С. С., Разработка на ресурси за типизация и стандартизация на конфигурацията и функциите в големи информационно-управляващи системи., Първа национална научно-приложна конференция по електронна техника, 1-5 октомври 1990, в. С. “Дюни”, Сборник Резюмета
 5. Георгиев Г. Л., Карастоянов Д. Н., Стоенчев С. С., Измерване консумацията на енергия в компютърни информационно-управляващи системи с мрежова организация, 27 Научна сесия “Комуникационни, електронни и компютърни системи”, май 1992, София, Сборник Резюмета
 6. Георгиев Г. Л., Карастоянов Д. Н., Стоенчев С. С., Един подход за обмен на информация между нивата в информационно-управляващи системи и механизми за нейната обработка, 28 Научна сесия “Комуникационни, електронни и компютърни системи”, май 1993, София, Сборник Резюмета
 7. Georgiev G. L., Karastoyanov D. N., Stoenchev S. S., Software methods to define data types in multilevel information and control systems., 7th International Conference SEAR 93, October 1-3, 1993, Varna St Konstantin, Bulgaria, p. 51-54
 8. Стоенчев С. С., Петров Е. С., Карастоянов Д. Н., Христов А. И., Отворена система за автоматизирано управление на процес “горещо валцуване в металургичен завод., Научна конференция “Роботика и мехатроника 2000”, 7-9 юни 2000, Дряново, България, стр. 4.11-4.15
 9. Д. Карастоянов, С. Стоенчев., Система за точно оразмеряване на стоманени въжета за двигателните механизми на пътнически асансьори., 15 Национална конференция с международно участие “Роботика и мехатроника 2005”, 12-14 октомври 2005, Дряновски манастир, стр. 3.44-3.49
 10. Д. КАРАСТОЯНОВ, Т. МИТЕВА, Б. СОКОЛОВ, С. СТОЕНЧЕВ., МЕТОДИ ЗА ГРУПОВО УПРАВЛЕНИЕ НА МИКРОРОБОТИ., Международна конференция “Роботика и мехатроника” 2008, Варна, 17-20 септември 2008 г., стр. 47 - 51
 11. B. Sokolov, S. Stoenchev., BASIC FRAMEWORK AND FUNCTIONS OF THE READ-OUT ELECTRONIC MODULES IN CMS-ECAL., PRACTRO 2005, 15-18 june, 2005, Varna, Bulgaria
 12. Д. Карастоянов, С. Стоенчев, Б. Соколов., Автоматизирана система за оценка филтрационните свойства на различни видове почви., Национална Конференция “Роботика И Мехатроника 2003”, 8-10 Октомври 2003 Г., Дряновски Манастир, стр. 3.45 -3.48