logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични системи

Изследователска и Иновативна Лаборатория - Research & Innovation Laboratory “Industry 2030”

    Целта на RILab i2030 е да предостави подкрепа на високо технологични индустии, чрез изследване и обучение на услуги за моделиране на индустриални части, модули, единици, системи, техните симулации, прототипиране, тестване, експериментално проеучване и разработване, и виртуално производсвто.

    RILab i2030 предлага подкрепа в следните направления:

  • Индустриални изследователски проекти
  • Съвместни иновативни проекти
  • Експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания, трансфер на технологии и реализация на иновативни продукти
  • Обучение на докторанти от индустрията и публикуване на съвместни статии в приложни изследвания с индустриални съавтори
  • Обучение по индустриална дигитализация
  • Курсове за повишаване на уменията и квалификацията в новите цифрови технологии