logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

Състав

Stoimenov

Денис Чикуртев

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Гл. Асистент
E-mail: dchikurtev@gmail.com
Служебен e-mail: denis.chikurtev@iict.bas.bg

Образование
2017: Доктор, Българска Академия на Науките, София, България, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии – http://www.iict.bas.bg
2014: Магистър, специалност „Автоматика информационна и управляваща техника“, Технически Университет – София – http://tu-sofia.bg
2012: Бакалавър по специалност „Автоматика информационна и управляваща техника”, Технически Университет – София – http://tu-sofia.bg

Трудов стаж
2017 – Сега: Главен асистент, Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българска Академия на Науките (ИИКТ-БАН) – http://www.iict.bas.bg
2015 – 2020: Асистент в Лаборатория по Сервизна Роботика на ЕПУ
2013 – 2014: Програмист в Институт по Системно Инженерство и Роботика - БАН

Езици:
Английски – добро

Участие в приключили проекти

 • 2017г. – Изследване и оптимизация на смилателни процеси чрез иновативни мелещи среди (лифтери), финансиран от Фонд Научни изследвания, конкурс за финансиране на изследвания на млади учени и пост докторанти – 2017г. Ръководител: Гл. ас. д-р Николай Стоименов, Базова организация: ИИКТ-БАН.
 • 2016г. – Телеуправляеми сервизни роботи повишаващи качеството на живот на възрастни хора и инвалиди, финансиран от Фонд Научни Изследвания, Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания, 2016 г. Ръководител: Найден Шиваров.
 • 2016-2017г. – Система за навигация, локализация и разпознаване на обекти при интелигентни сервизни роботи, програма за подпомагане на младите учени към БАН 2016. Ръководител: гл. ас. д-р Денис Чикуртев.
 • 2014-2016г. Национално съфинансиране по проект AComIn: договор DO1-192 към Министерство на Образованието и Науката. Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
 • 2013-2016г. – Проект „Advanced computing for innovation, AComIn – Съвременните пресмятания в полза на иновацията” (http://www.iict.bas.bg/acomin), финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз тема „Капацитети” FP7-REGPOT (http://cordis.europa.eu/project/rcn/105148_en.html). Ръководител: проф. дмн Галя Ангелова.
 • 2011г. - „Повишаване на Ефективността и Качеството на Обучение и на Научния Потенциал в Областта на Системното Инженерство и Роботиката”, BG051PO001-3.3.06-0002, Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени, 2011, ОП Развитие на Човешки Ресурси. Ръководител: Найден Шиваров.

Участие в текущи проекти

 • 2020 - Проект № 2020-1-BG01-KA202-079200,”Network of IcT Robo Clubs” ERASMUS +, Key action 2, Vocational education and training. http://nitroclubs.eu
 • 2019 - Проект № КП-06-М27/1, "Изследване и развитие на иновативни, интелигентни информационни и комуникационни технологии за управление на сервизни роботи".
 • 2017 – 3Д дигитализация на обекти от националното културно-историческо наследство, финансиран от Фонд Научни Изследвания, конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017г. Ръководител: проф. д-р Димитър Карастоянов, Базова организация: ИИКТ-БАН.

Избрани статии и публикации

 1. Kandeva M., Grozdanova T., Karastoyanov D., Ivanov P, Kalichin Z., Chikurtev D., Self-Organization Effects on Tribosystems when Lubricated with a Metal-plating Additive Valena 9 th International Conference on Tribology, BalkanTRib 17 13-15 September 2017 in Cappadocia, Nevşehir, TURKEY ISSN 1310-4772, IF: 0.737 accepted for publibishing.
 2. D. Chikurtev – Face detection and recognition for intelligent service robots, PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, Vol 68, Sofia, 2017, ISSN 0204-9848.
 3. D. Chikurtev – Vision system for recognizing objects using Open Source Computer Vision (OpenCV) and Robot Operating System (ROS), PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, Vol 68, Sofia, 2017, ISSN 0204-9848.
 4. D. Chikurtev - SYSTEM FOR NAVIGATION, LOCALIZATION AND OBJECT RECOGNITION IN INTELLIGENT SERVICE ROBOTS, ADP 2017, June, Sozopol, Bulgaria; p. 324-328, ISSN 1310-3946.
 5. N. Chivarov, D. Chikurtev, N. Shivarov, K. Yovchev, I. Rangelov, A. Gigov, M. Konstantinov, M. Marinov, V. Lazarov, E. Markov - TELECONTROLLED SERVICE ROBOT FOR INCREASING THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY AND DISABLED, ADP 2017, June, Sozopol, Bulgaria; p. 171-175, ISSN 1310-3946.
 6. N. Sabotinkov, D. Karastoyanov, D. Chikurtev - OPTIMIZATION OF THE VENTILATION AND DECREASING OF THE CONCENTRATION OF FINE POWDER PARTICLES IN THE UNDERGROUND RAILWAY TRANSPORT, ADP 2017, June, Sozopol, Bulgaria; p. 106-112, ISSN 1310-3946.
 7. Kaloyan Yovchev, Denis Chikurtev, Nayden Chivarov, Nedko Shivarov - Precise Positioning of a Robotic Arm Manipulator Using Stereo Computer Vision and Iterative Learning Control, Proceedings of the 26th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD 2017, p. 276-283, ISBN 978-3-319-61275-1.
 8. Nayden Chivarov, Denis Chikurtev, Ivaylo Rangelov, Aleksandar Gigov, Nedko Shivarov - SENSOR SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF OBSTACLES FOR SERVICE MOBILE ROBOTS, Proceedings of the Technical University of Sofia, Volume 67, Issue 2, 2017, p. 71-80, ISSN 1311-0829.
 9. D. Chikurtev – CORRECTION OF ODOMETRY ERRORS IN SERVICE MOBILE ROBOTS,  International Conference on Tribology BULTRIB 16, 27-29 October 2016, Sofia, Bulgaria, p. 352-358, ISSN: 1313-9878.
 10. D. Karastoyanov, D. Chikurtev, M. Groueva, Robot Control And Modern ICT for Energy Efficiency And Better Quality of Innovative Technological Processes Using Smart Lab Equipment, International Scientific Congress Machines. Technologies. Materials. 2016, 14-17 September 2016, Varna, Bulgaria, volume 1, Section Technologies pp. 35-38 ISSN: 1310-3946.
 11. D. Chikurtev, Service Mobile Robots – Localization And Recognition of Rooms And Buildings, Using Pre-Made Maps, International Conference Robotics, Automation and Mechatronics;16 RAM 2016, Byaga, Bulgaria, October 3-4, 2016, стр. 33-38, ISSN 1314-4634.
 12. D. Chikurtev, K. Yovchev, E. Chikurtev, Design and functionality of Web User interface for control of service mobile robot through the Internet, PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, Vol 67, Sofia, 2016, p. 51-60, ISSN 0204-9848.
 13. D. Chikurtev, Indoor Navigation for Service Mobile Robots Using Robot Operating System (ROS), PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, Vol 67, Sofia, 2016, p. 61-70, ISSN 0204-9848.
 14. N. Chivarov, D Chikurtev, I Rangelov, A. Gigov and N. Shivarov, Educational Mobile Robot Platform for Line Following, 6th International Scientific Conference Education, Science, Innovations, June 10-11, 2016, Pernik, Bulgaria, pp. 290 – 298, ISSN 1314-5711.
 15. D. Chikurtev, M. Grueva, D. Karastoyanov – Intelligent Service Mobile Robots – Localization, Navigation And Observation Using IR Thermal Camera, ADP 2016, June, Sozopol, Bulgaria; p. 200-207, ISSN 1310-3946.
 16. D. Chikurtev - Optimizing the Navigation for Mobile Robot for Inspection by Using Robot Operating System., PROBLEMS OF ENGINEERING CYBERNETICS AND ROBOTICS, Vol. 66, Sofia – 2015, p. 63-74, ISSN 0204-9848, Online ISSN: 1314-409X.
 17. Nayden Chivarov, Denis Chikurtev, Kaloyan Yovchev, Stefan Shivarov - Cost-Oriented Mobile Robot Assistant for Disabled Care; TECIS 2015, 16th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, Sozopol, Bulgaria, 24-27 September 2015, SJR – 0.263.
 18. Denis Chikurtev - Application of C# Language for Programming Chain Mobile Robot with Infrared Thermos-Camera FLIR P640 for Inspection; International Conference Robotics, Automation and Mechatronics;14 RAM 2014, November 5-7 2014, Sofia, Bulgaria, p. 79-84, ISSN 1314-4634.
 19. Chivarov, N.; Shivarov, S.; Yovchev, K.; Chikurtev, D.; Shivarov, N. - Intelligent Modular Service Mobile Robot ROBCO 12 for Elderly And Disabled Persons Care; Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD), 2014 23rd International Conference on, Smolenice, Slovakia, 3-5 Sept. 2014, Print ISBN: 978-1-4799-6797-1. p. 343-348.
 20. D. Chikurtev, Nayden Chivarov, Stefan Shivarov, Nedko Shivarov – Controlling Chain Robot with Wireless Communication, ADP 2014, 19-22 June, Sozopol, Bulgaria; p. 325-329, ISSN 1310-3946.
 21. D. Chikurtev, Nayden Chivarov, Daniel Radev and Nedko Shivarov – Application of Arduino for Control of Mobile Mini-Robot with DC Motors, ADP 2013, 01-03 June, Sozopol, Bulgaria; p.392-397, ISSN 1314-4634.