logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

Състав

Ivan

Ас. д-р Иван  Алтъпармаков

Служебен Адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл.2, 1113 София, България
Позиция: Асистент
Служебен e-mail: ialt@tu-sofia.bg, ivan.altaparmakov@iict.bas.bg
Телефон: +359 2 828 93 74

Образование
1997: Специалност Приложна Математика и Информатика, Технически Университет – София, http://tu-sofia.bg
1995: Специалност Технология на Металите и Металообраб. Техника, Технически Университет – София, http://tu-sofia.bg

Интереси
МКЕ, Пластичност, Програмиране, Моделиране, Микроструктури

Езици:
Английски – добро
Руски - добро

Участие в приключили проекти

Избрани статии и публикации

 1. И. Алтъпармаков, Приложение на МКЕ за моделиране на процесите при пластична деформация на металите, Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, Юли 1999, година V!, брой 5.
 2. T. Пенчев, Ц. Пенчева, И. Алтъпармаков - Методика за моделиране на структурата на деформираните заготовки в процеса на автоматизирано горещо обемно щамповане с МКЕ , Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене, 2000
 3. И. Алтъпармаков, Числено моделиране на процеса на дълбоко изтегляне на осо-симетрични детайли от листов материал с използване на CAD система и МКЕ Научни известия на научно-техническия съюз по машиностроене 2000
 4. Т. Penchev, I. Altaparmakov, Modeling of grain shape in cold plastic deformation through the finite element method, Part I. Theoretical Model, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia 2001, Vol. 31, No 3, pp. 65-73.
 5. T. Penchev, I Altaparmakov, Modeling of grain shape in cold plastic deformation through the finite element method. Part II: Theoretical Model Application Results, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia 2001, Vol. 31, No4, pp. 46-56.
 6. T. Penchev. A. Baltov, R. Lazarova, I. Altaparmakov, Accuracy Study of the FEM Microstructure Modeling in Cold Forming Processes, Journal of Materials Science and Technology, Sofia, Vol. 9, No 4, 2001.
 7. Т.Пенчев, И.Алтъпармаков, Методика за моделиране с МКЕ на деформационния процес при горещо обемно щамповане, Международна научна конференция ,Созопол, 2002.
 8. N. Nikolov, A. Nedev, I. Altaparmakov, Blank Thickness Analysis during Deep Drawing Process for Different Metals Journal of Materials Science and Technology Vol. 12, No 2, 2004
 9. A. NEDEV, N. NIKOLOV , I. ALTAPARMAKOV, BLANK DIAMETER ANALYSIS FOR DIFFERENT METALS DURING DEEP DRAWING PROCESS Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, , No 2 vol 34, 2004 op 101-116
 10. Т. Пенчев, C. .Янев, И. Алтъпармаков, В. Диков, Моделиране изменението формата на зърната в реалната структура на металите при изпитване на опън. Научни трудове том 44, серия 2 Прогресивни машиностроителни технологии, Русенски университет 2005
 11. Т.Пенчев, С.Янев, Р.Лазарова, И.Алтъпармаков, Моделиране деформацията на зърната на реална структура при студена пластична деформация, Международна Научна Конференция на Технически университет-гр.Пловдив, октомври, 2006.
 12. D. Karastoyanov, I.Altaparmakov., System for Simulations of Mobile Robots „USARSim”., “Дни на Джон Атанасов” 2008 – Symposium Robotics Systems, София, 1-4 октомври 2008 г., стр. VI-49 – VІ-52
 13. Т.Пенчев, З.Гешев, Д. Карастоянов, И.Алтъпармаков, Методика и стенд за експериментално изследване на ефекта „комбиниран удар”, Доклад на Конференция „Дни на механиаката”, гр.Варна, 8-10 септември, 2009 .
 14. I.Altaparmakov, D. Karastoyanov., MOAST – Mobility Open Architecture Simulation and Tools., JOHN ATANASOFF CELEBRATION DAYS, International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’09, Symposium ROBOTICS AND AUTOMATION, SOFIA, BULGARIA, 29.09 – 4.10. 2009, pp II – 29 – II – 32
 15. Т.Пенчев, Д.Карастоянов, И.Алтъпармаков., АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕНОВИРАНЕ НА КАЛАНДРОВИ ВАЛОВЕ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр.62-65
 16. И. Алтъпармаков., Д. Карастоянов., MOAST – ОТВОРЕНА АРХИТЕКТУРА ЗА МОБИЛНО СИМУЛИРАНЕ., 19 Международна конференция “Роботика и мехатроника 09”,Варна, България, 7-9 октомври, 2009, стр. 206-211
 17. I.Altaparmakov, Modeling of an Elastic Sphere Hit on an Elastic-Plastic Plate Under a Continuing Action of an Outer Force, 2nd Int. Conf. ”Application of Mathematics in Technical and Natural Science” (AMiTaNS’10), Sozopol, Jun 21 – 26, 2010.
 18. S.Karapetrova, I.Altaparmakov, T.Penchev, A Hit of a Body on a Plate at Continuing Action of an Additional External Force, , 2nd Int. Conf. ”Application of Mathematics in Technical and Natural Science” (AMiTaNS’10), Sozopol, Jun 21 – 26, 2010.
 19. Т.Пенчев, И.Алтъпармаков, В.Камбуров, Й.Генов, Методика и стенд за изследване на ефекта „комбиниран удар” при пластична деформация, 26th Int.Sci.Conf., Sozopol, 13-16 September, 2010.
 20. И. Алтъпармаков , Т. Пенчев, Д. Карастоянов, МОДЕЛИРАНЕ НА УДАРНИ ПРОЦЕСИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЪНШНА СИЛА , International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’10 , 3 - 7 October, 2010, Sofia, Bulgaria
 21. И. Алтъпармаков , МОДЕЛИРАНЕ НА УДАРНИ ПРОЦЕСИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЪНШНА СИЛА. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ , International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS ’10 , 3 - 7 October, 2010, Sofia, Bulgaria
 22. Научни книги:

 23. Penchev Т., Karastoyanov D., Gyoshev S. , Altaparmakov I., Innovative Impact Processes: Machines, Theory, Experiments, Modeling, 2016, Academy Publishing House, Sofia, Bulgaria , ISBN 978-954-322-860-7