logo_iict langflag_en

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Секция Кибер-Физични Системи

Секция
Кибер-Физични Системи

Експертизата на секция Кибер-физични системи на Институт за информационни и комуникационни технологии-БАН е изследване и разработване на иновативни интелигентни ИКТ за управление на мобилни роботи и вградени системи. Изследват се методите за телеуправление на Кибер-физичните системи чрез глас, жестове и потребителски интерфейс. Също така в секцията се провеждат изследвания в областта на Моделиране на процеси в случай на бедствена ситуация, Приложение на модели за развитие на горски пожар и Уеб-ГИС апликации свързани с процесите на вземане на решения.

В момента секция Кибер-Физични системи на ИИКТ-БАН е координатор на Европейски проект № 2020-1-BG01-KA202-079200 „Мрежа от ИКТ Клубове по Роботика“, ЕРАЗЪМ +, Ключова дейност 2, Професионално образувание и обучение http://nitroclubs.eu и на проект финансиран от ФНИ № КП-06-М27/1, "Изследване и развитие на иновативни, интелигентни информационни и комуникационни технологии за управление на сервизни роботи".

От скоро секцията е член на DIH² Network (Digital Inovation Hub for Agile Robotics)

Ръководител: Доц. д-р Найден Шиваров

Завършва докторантура в Технически Университет Виена, Австрия. Към момента той също така е ръководител на лабораторията RILab i2030, която е част от ИИКТ-БАН. Неговите изследователски интереси са в сферата на: сервизната роботика, мехатроника, взаимодествие човек-робот, Индустрия 4.0, IoT.

Доц. Шиваров е ръководител на докторанти и преподавател по Сервизни и образователни роботи, към момента е координатор на проект N: 2020-1-BG01-KA202-079200, Network of IcT Robo Clubs, ERASMUS +, Key action 2, Vocational education and training, и член на организационния комитет на COST Action CA16116 - Wearable Robots for Augmentation, Assistance or Substitution of Human Motor Functions.