начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

Признаване на научни степени, придобите в чужбина

Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ


На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите пазари с невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Веселин Лазаров Шахпазов
Научно жури:

проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище, opinion)
проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив (рецензия, review)
доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН (становище, opinion)
проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН (рецензия, review)
доц. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ – БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract,  дисертация

Публикувано на 4.12.2019

На 19.12.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни техники за анализ на процесите на финансиране на малкия и среден бизнес“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Георги Лазаров Шахпазов
Научно жури:

акад. Васил Стоянов Сгурев – БАН (рецензия, review)
чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – ИБФБМИ – БАН (рецензия, review)
проф. д-р Сотир Николов Сотиров – БУ „Асен Златаров“ (становище, opinion)
проф. д-р Таня Колева Пенчева – ИБФБМИ – БАН (становище, opinion)
проф. д-р Димитър Неделчев Карастоянов – ИИКТ – БАН (становище, opinion)	
автореферат, abstract, дисертация	

Публикувано на 4.12.2019

На 13.11.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Реинженеринг на индустриални роботи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Стефан Борисов Карастанев.

Научно жури:
проф. д-р Ташо Ташев – ТУ – София (рецензия, review)
проф. д-р Жулиета Калейчева – ТУ – София (рецензия, review)
доц. д-р Кръстьо Хинов – ТУ – София (становище, opinion)
доц. д-р Велизар Шаламанов – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
доц. д-р Вера Ангелова – ИИКТ-БАН (становище, opinion)	
автореферат, дисертация

Публикувано на 28.10.2019

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов.

Научно жури:
проф. д.т.н. Тодор Атанасов Стоилов – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
проф. д.н. Иван Ганчев Гарванов – УниБИТ (рецензия, review)
доц. д-р Васил Георгиев Гуляшки – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИБФБМИ-БАН в (становище, opinion)
доц. д-р Олимпия Николаева Роева – ИБФБМИ-БАН (становище, opinion)	  
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 10.09.2019

На 16.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на защитни системи в подземния транспорт” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Никола Николаев Съботинков.

Научно жури:
проф. д-р Румен Иванов Трифонов (рецензия, review)
проф. д-р Любомир Ванков Димитров (рецензия, review)
проф. д.т.н. Тихомир Борисов Таков (становище, opinion)
доц. д-р Тони Венциславов Бояджиев (становище, opinion)
проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска (становище, opinion)
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 02.09.2019

На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge management system in scholary publishing” („OpenBiodiv: отворена система управление на данни за биологичното разнообразие“) за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Виктор Ернестов Сендеров.

Научно жури:
проф. д.б.н. Георги Марков – ИБЕИ-БАН (рецензия, review)
доц. д-р Светла Бойчева – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
проф. д-р Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
проф. д-р Мария Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
доц. д-р Геннадий Агре – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 13.06.2019

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Богомил Димитров Попов.

Научно жури:
проф. д-р Тодор Нешков – ТУ-София (рецензия, review)
проф. д-р Димчо Чакърски – ТУ-София (рецензия, review)
проф. д-р Иво Малаков – ТУ-София (становище, opinion)
проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 11.06.2019

На 26.02.2019 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева.
Научно жури:

акад. Иван Попчев (рецензия, review)
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище, opinion)
проф. д.м.н. Ивет Колева – Медицински университет – София (рецензия, review)
проф. д-р Мария Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 12.02.2019