начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

Признаване на научни степени, придобите в чужбина

Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ


На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати, преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов.
Научно жури:

1. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
2. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ –БАН (становище, opinion)
3. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
4. акад. Веселин Дренски – ИМИ – БАН (рецензия, review)
5. доц. д-р Христо Ганчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
6. проф. д-р Иван Ланджев – НБУ и ИМИ – БАН (рецензия, review)
7. проф. д.м.н. Тинко Тинчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия, review)
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 1.06.2020