начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА


На 26.02.2019 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева.
Научно жури:

акад. Иван Попчев (рецензия, review)
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище, opinion)
проф. д.м.н. Ивет Колева – Медицински университет – София (рецензия, review)
проф. д-р Мария Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат abstract
дисертация

Публикувано на 12.02.2019