начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси


Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН


ПРИЗНАВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНАНа 09.05.2017 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интегриране на данни от интелигентни сензорни системи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Александър Кирилов Александров.
Научно жури:

проф. д-р Пламен Матеев – рецензия
проф. д-р Тодор Нешков – становище
доц. д-р Румен Трифонов – становище
проф. д-р Димитър Карастоянов – рецензия
доц. д-р Владимир Монов (научен ръководител) – становище	
автореферат
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Публикувано на 25.04.2017 г.

На 30.03.2017 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията “Откриване и оценяване на параметрите на движещи се цели в условията на интензивна шумова среда” за присъждане на научната степен “доктор на науките” по “Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на доц. д-р Любка Атанасова Дуковска.
Научно жури:

акад. д.т.н. Иван Попчев – външен член (рецензия)
акад. д.т.н. Васил Сгурев – външен член (рецензия)
акад. д.т.н. Кирил Боянов – външен член (становище)
акад. д.т.н. Минчо Хаджийски – външен член (становище)
чл.-кор. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов – ИБФБМИ–БАН (становище)
проф. д.т.н. Красимира Стоилова – (председател) ИИКТ–БАН (рецензия)
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ–БАН (становище)	
автореферат, дисертация
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидатката на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Публикувано на 01.03.2017 г.

На 29.03.2017 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Приложение на законите на теорията на управлението в програмни системи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Станислав Димитров Димитров.

Научно жури:
проф. д-р Гриша Спасов – ТУ – София, филиал Пловдив (рецензия)
проф. д-р Коста Бошнаков – ХТМУ – София (рецензия)
проф. д-р Идилия Бачкова – ХТМУ – София (становище)
доц. д.т.н. Даниела Борисова – ИИКТ – БАН (становище)
проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ – БАН (научен ръководител) (становище)	
автореферат
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Публикувано на 14.03.2017 г.

На 14.03.2017 г., от 10:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за подобряване на пресмятането с висока точност на някои класове задачи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Информатика, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Величко Георгиев Джамбов.

Научно жури:
акад. Васил Сгурев (научен консултант) – становище
акад. Минчо Хаджийски – становище
акад. Иван Попчев – рецензия
акад. Петър Попиванов – становище
проф. д.т.н. Иван Димов – рецензия	  
автореферат, дисертация
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Публикувано на 22.02.2017 г.

На 14.02.2017 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Нови оптимизационни стратегии и еволюционни архитектури за обучение на невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Кристина Георгиева Капанова.

Научно жури:
проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (научен консултант) – становище
проф. д-р Стефка Фиданова – ИИКТ-БАН – рецензия
акад. Иван Попчев – пенсионер – рецензия
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН – становище
доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН – становище	
автореферат, дисертация
Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Публикувано на 01.02.2017 г.