начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

Процедури и конкурси за
заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

Признаване на научни степени, придобите в чужбина

Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ


На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge management system in scholary publishing” („OpenBiodiv: отворена система управление на данни за биологичното разнообразие“) за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Виктор Ернестов Сендеров.

Научно жури:
1. проф. д.б.н. Георги Марков – ИБЕИ-БАН (рецензия, review)
2. доц. д-р Светла Бойчева – ИИКТ-БАН (рецензия, review)
3. проф. д-р Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
4. проф. д-р Мария Нишева-Павлова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
5. доц. д-р Геннадий Агре – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 13.06.2019

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Богомил Димитров Попов.

Научно жури:
1. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ-София (рецензия, review)
2. проф. д-р Димчо Чакърски – ТУ-София (рецензия, review)
3. проф. д-р Иво Малаков – ТУ-София (становище, opinion)
4. проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН (становище, opinion)
5. доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 11.06.2019

На 26.02.2019 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева.
Научно жури:

акад. Иван Попчев (рецензия, review)
чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище, opinion)
проф. д.м.н. Ивет Колева – Медицински университет – София (рецензия, review)
проф. д-р Мария Славова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище, opinion)
проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (становище, opinion) 
автореферат, abstract, дисертация

Публикувано на 12.02.2019