начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАНАрхив на процедури по заемане на академични длъжности

2017

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Интелигентни системи“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика”, и в секция „Йерархични системи“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/15.12.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 15.12.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 87/31.10.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 31.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 80/06.10.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 57/14.07.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Вградени интелигентни технологии“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 място, и специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/16.12.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 09.01.2017 г.


2016

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)“, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Райна Спасенкова Георгиева

Научно жури:
1. проф. Стефка Димова – пенсионер, гост-професор в СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
2. проф. Снежана Гочева–Илиева – ПУ „Св. П. Хилендарски“ (рецензия)
3. проф. Марусия Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
4. проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН (становище)
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ–БАН (рецензия)
6. проф. Стефка Фиданова – ИИКТ–БАН (становище)
7. доц. Михаил Недялков – ИИКТ–БАН (становище)	 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	

Публикувано на 07.12.2016 г.

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 44/10.06.2016 г. Допуснати кандидати: д-р Светла Николова Бойчева

Научно жури:
1. проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски” - рецензия
2. проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” - рецензия
3. проф. Людмила Димитрова – ИМИ-БАН - становище
4. проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН - становище
5. доц. Геннадий Агре – ИИКТ-БАН - становище
6. доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН - рецензия
7. доц. Петя Осенова – ИИКТ-БАН и СУ „Св. Кл. Охридски” - становище 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 26.10.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 64/16.08.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 17.08.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 44/10.06.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215.
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 13.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.12. „Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Стефка Стоянова Фиданова

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев (рецензия)
2. акад. Иван Попчев (рецензия)
3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище)
4. проф. Владимир Димитров – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
5. проф. д.т.н. Иван Димов – МОН (рецензия)
6. проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ-БАН (становище)
7. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН (становище)	
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 08.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (Приложения в динамика на конструкциите)”, професионално направление 4.5. „Математика“, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Станислав Димитров Стойков

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (становище)
2. проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ – София (рецензия)
3. проф. д.м.н. Стефка Димова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
4. проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ-БАН (становище)
5. проф. д-р Емил Маноах – ИМех-БАН (становище)
6. доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН (рецензия)
7. доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ-БАН (становище)	 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	 

Публикувано на 03.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги” по спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и услуги)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Нина Христова Добринкова

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ-БАН (становище)
3. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Румен Андреев – ИИКТ-БАН (становище)
5. проф. д.м.н. Петър Бойваленков - ИМИ-БАН (рецензия)
6. доц. д-р Милена Лазарова - ТУ-София (становище)
7. проф. д-р Румен Николов – УНИБИТ-София (становище) 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 26.05.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 28/08.04.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 08.04.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за:
- академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец. 01.01.12. “Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“;
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.
- академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (Приложения в динамика на конструкцииите) – 1 място за секция „Научни пресмятания“
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.
- академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и услуги)“ – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“,
със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 9/02.02.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 02.02.2016 г.


2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Йерархични системи“ по специалност 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ – един и по специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 49/30.06.2015 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 30.06.2015 г.


Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. Информатика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 26/07.04.2015 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 08.04.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Гергана Иванова Бенчева

Научно жури:
1. проф. Светослав Марков – ИМИ-БАН (рецензия)
2. проф. Михаил Тодоров – ТУ-София (становище)
3. доц. Татяна Черногорова – ФМИ (становище)
4. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ–БАН (рецензия)
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ–БАН (становище)
6. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН - председател (становище)
7. доц. Пенчо Маринов – ИИКТ–БАН (становище)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 18.02.2015 г./p>

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (научни пресмятания)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Иван Георгиев Георгиев

Научно жури:
1. проф. Стефка Димова – ФМИ (становище)
2. чл.-кор. Стефан Радев – ИМех–БАН (становище)
3. проф. Михаил Тодоров – ТУ-София (рецензия)
4. проф. Иван Димов – ИИКТ-БАН (становище)
5. доц. Иван Лирков – ИИКТ-БАН (становище)
6. доц. Цветан Остромски – ИИКТ-БАН (становище)
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН – председател (рецензия)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: д-р Жан Мишел Селие

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ–БАН – председател (становище)
2. доц. д.м.н. Михаил Недялков – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Цветан Остромски – ИИКТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Емануил Атанасов – ИИКТ-БАН	(становище)
5. проф. д.м.н. Андрей Андреев – ТУ-Габрово (становище)
6. проф. д.ф.н. Анна Пройкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
7. проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех-БАН (рецензия)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция “Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. “Информатика (Грид технологии и приложения)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.

Допуснати кандидати: гл. асистент д-р София Ламброва Ивановска
Научно жури:
1. проф. Евгения Стоименова – ИМИ–БАН (становище)
2. проф. Марусия Божкова – ФМИ–БАН (рецензия)
3. проф. Николай Манев – ИМИ–БАН (рецензия)
4. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ–БАН (становище)
5. проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН (становище)
6. доц. Тодор Гюров – ИИКТ–БАН – председател (становище)
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН (становище)	 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.


2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”: спец. 01.01.12. “Информатика (грид технологии и приложения)” – 1 място за секция „Грид технологии и приложения”; по спец. 01.01.09. “Изчислителна математика (научни пресмятания)” – 1 място за секция „Научни пресмятания”; по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)” – 1 място за секция „Научни пресмятания”; по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми”, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 86/17.10.2014 г.). Документи се подават в ИИКТ – БАН на адрес: София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 17.10.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в секция „Комуникационни мрежи и услуги“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 60/22.07.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215 тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 23.07.2014 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 31/04.04.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д-р Иван Цонев Мустакеров

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев
2. акад. Иван Попчев
3. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател)
4. доц. д-р Георги Глухчев
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН
6. проф. Иванка Павлова – УниБИТ
7. доц. Славка Славова – УниБИТ
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 23.06.2014

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Йерархични системи” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявен в ДВ бр. 7/24.01.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев
2. акад. Иван Попчев
3. чл.-кор. Минчо Хаджийски – ХТМУ
4. чл.-кор. Петко Петков – ТУ-София
5. проф. д.т.н. Емил Николов – ТУ-София
6. проф. д.т.н. Стоян Стоянов – ХТМУ
7. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател)
резюмета на трудовете на кандидатката, представени за конкурса

Публикувано на 19.05.2014 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни технологии в сигурността” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявен в ДВ бр. 7/24.01.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д-р Тодор Димитров Тагарев

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев
2. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН
3. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН
4. проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров – БАН
5. проф. д.т.н. Цветан Семерджиев – УниБИТ
6. проф. д.в.н. Боян Медникаров – ВВМУ „Н.Вапцаров” – Варна
7. проф. д.т.н. Владимир Заславский – Киевски национален университет „Тарас Шевченко”
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.05.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. Информатика – един за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 31/04.04.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 07.04.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичните длъжности
- професори по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 02.21.10 Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – един за секция „Информационни технологии в сигурността“ и един за секция „Йерархични системи“;
- главни асистенти в секция „Научни пресмятания“ по професионално направление 4.5. Математика – един по специалност 01.01.09 Изчислителна математика и един по специалност 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 8/24.01.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 24.01.2014 г.


2013

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Интелигентни системи “ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 58/02.07.2013 г. Документи се подават в ИИКТ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, ст. 215, тел. 02/979 32 18.

Необходими документи за участие в конкурса.

Публикувано на 11.07.2013 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Вградени интелигентни технологии” по спец. 02.01.52. “Роботи и манипулатори (Управление на роботи и на други мехатронни системи)”, професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”, обявен в ДВ бр. 86/07.11.2012 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев
2. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ–БАН (председател)
3. доц. Михаил Михов – ИИКТ-БАН
4. проф. д.т.н. Иван Ячев – ТУ–София
5. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ–София
6. проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех–БАН
7. доц. д-р Любен Клочков – ТУ-София

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 07.02.2013 г.


2012

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Комуникационни системи и услуги“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 51/06.07.2012 г.
Документи се подават в ИИКТ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, ст. 215, тел. 02/979 32 18.

Необходими документи за участие в конкурса.

Публикувано на 12.07.2012


2011

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Лингвистично моделиране” по спец. 01.01.12. “Информатика (Езикови и семантични технологии)” професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2011 г.
допуснати кандидати: доц. д.м.н. Галя Младенова Ангелова

Научно жури:
Вътрешни членове:
1. проф. д.т.н. Иван Димов - становище; 
2. проф. д.т.н. Тодор Стоилов - становище; 
3. доц. д.т.н. Красимира Стоилова - становище; 
4. доц. д-р Кирил Симов - рецензия
5. акад. Иван Попчев - рецензия; 
6. проф. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов - рецензия; 
7. проф. д.м.н. Георги Тотков - становище
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.12.2011 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. “Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми)” професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2011 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Анета Недева Караиванова

Научно жури:
1. проф. д.м.н. Светозар Маргенов - рецензия; 
2. проф. д.т.н. Иван Димов - рецензия; 
3. доц. д-р Красимир Георгиев - становище; 
4. доц. д-р Емануил Атанасов - становище
5. проф. Андрей Андреев - становище;
6. проф. Димитър Сираков - становище; 
7. доц. д-р Марусия Божкова – рецензия
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.12.2011 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност професор:
- за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика (Езикови и семантични технологии) – един;
- за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (19 юли 2011 г.)

Документи – на ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 20.07.2011 г.