начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН


Архив на процедури по заемане на академични длъжности

2018

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Любка Атанасова Дуковска
Научно жури:

1. акад. Иван Попчев (рецензия)
2. акад. Васил Сгурев (рецензия)
3. акад. Януш Кацпржик – ИСИ-ПАН (рецензия)
4. акад. Кирил Боянов (становище)
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище)
6. проф. д.т.н. Стоян Стоянов – ХТМУ-София (становище)
7. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ (становище)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 12.06.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни системи и процеси за вземане на решения” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 26/23.03.2018 г.
Допуснати кандидати: доц. д.н. Даниела Иванова Борисова
Научно жури:

1. акад. Иван Попчев (рецензия)
2. акад. Васил Сгурев (рецензия)
3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (рецензия)
4. проф. д.н. Иван Гарванов – УниБИТ (становище)
5. проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
6. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ (становище)
7. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ (становище)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	

Публикувано на 12.06.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за обработка на изображения), професионално направление 4.5. Математика, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.
Допуснати кандидати: д-р Станислав Николаев Харизанов
Научно жури:

1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (становище)
2. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Пенчо Маринов – ИИКТ-БАН (становище)
5. проф. д-р Нели Димитрова – ИМИ-БАН (становище)
6. проф. д-р Румен Янков – ИМех-БАН (становище)
7. доц. д-р Румен Улучев – СУ “Св. Кл. Охридски” (рецензия)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	

Публикувано на 04.05.2018 г.

ИИКТ – БАН обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Интелигентни системи” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/26.01.2018 г.
Допуснати кандидати: д-р Ирина Александровна Радева
Научно жури:

1. акад. Иван Попчев (рецензия)
2. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище)
3. проф. д-р Станимир Стоянов – ПУ „Св. П. Хилендарски“ (рецензия)
4. проф. д-р Сотир Сотиров – БУ „Асен Златаров“ (становище)
5. проф. д-р Даниела Орозова – БСУ (становище)
6. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ-БАН (становище)
7. доц. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ-БАН (становище)
Резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 02.05.2018 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – един за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ и един за секция „Интелигентни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 26/23.03.2018 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 23.03.2018 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „доцент“ по: професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (числени методи и алгоритми за обработка на изображения)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“; професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Интелигентни системи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 9/26.01.2018 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 26.01.2018 г.

2017

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Интелигентни системи“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика”, и в секция „Йерархични системи“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/15.12.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 15.12.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 87/31.10.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 31.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 80/06.10.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 57/14.07.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Вградени интелигентни технологии“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 място, и специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/16.12.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 09.01.2017 г.


2016

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)“, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Райна Спасенкова Георгиева

Научно жури:
1. проф. Стефка Димова – пенсионер, гост-професор в СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
2. проф. Снежана Гочева–Илиева – ПУ „Св. П. Хилендарски“ (рецензия)
3. проф. Марусия Божкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
4. проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН (становище)
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ–БАН (рецензия)
6. проф. Стефка Фиданова – ИИКТ–БАН (становище)
7. доц. Михаил Недялков – ИИКТ–БАН (становище)	 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	

Публикувано на 07.12.2016 г.

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 44/10.06.2016 г. Допуснати кандидати: д-р Светла Николова Бойчева

Научно жури:
1. проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски” - рецензия
2. проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски” - рецензия
3. проф. Людмила Димитрова – ИМИ-БАН - становище
4. проф. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН - становище
5. доц. Геннадий Агре – ИИКТ-БАН - становище
6. доц. Кирил Симов – ИИКТ-БАН - рецензия
7. доц. Петя Осенова – ИИКТ-БАН и СУ „Св. Кл. Охридски” - становище 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 26.10.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността и решаване на интегрални уравнения)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 64/16.08.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215,
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 17.08.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 44/10.06.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215.
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 13.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.12. „Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: доц. д-р Стефка Стоянова Фиданова

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев (рецензия)
2. акад. Иван Попчев (рецензия)
3. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН (становище)
4. проф. Владимир Димитров – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
5. проф. д.т.н. Иван Димов – МОН (рецензия)
6. проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ-БАН (становище)
7. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ-БАН (становище)	
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 08.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (Приложения в динамика на конструкциите)”, професионално направление 4.5. „Математика“, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Станислав Димитров Стойков

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (становище)
2. проф. д-р Михаил Тодоров – ТУ – София (рецензия)
3. проф. д.м.н. Стефка Димова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
4. проф. д-р Анета Караиванова – ИИКТ-БАН (становище)
5. проф. д-р Емил Маноах – ИМех-БАН (становище)
6. доц. д-р Красимир Георгиев – ИИКТ-БАН (рецензия)
7. доц. д-р Иван Лирков – ИИКТ-БАН (становище)	 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса	 

Публикувано на 03.06.2016 г.

ИИКТ-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги” по спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и услуги)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Нина Христова Добринкова

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (рецензия)
2. проф. д-р Иван Мустакеров – ИИКТ-БАН (становище)
3. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Румен Андреев – ИИКТ-БАН (становище)
5. проф. д.м.н. Петър Бойваленков - ИМИ-БАН (рецензия)
6. доц. д-р Милена Лазарова - ТУ-София (становище)
7. проф. д-р Румен Николов – УНИБИТ-София (становище) 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 26.05.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.09. „Изчислителна математика” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 28/08.04.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 08.04.2016 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за:
- академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, спец. 01.01.12. “Информатика (Стохастични методи за оптимизационни задачи)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“;
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.
- академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (Приложения в динамика на конструкцииите) – 1 място за секция „Научни пресмятания“
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.
- академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, спец. 01.01.12. „Информатика (Комуникационни системи и услуги)“ – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“,
със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр. 9/02.02.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 02.02.2016 г.


2015

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Йерархични системи“ по специалност 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ – един и по специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 49/30.06.2015 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 30.06.2015 г.


Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в секция „Лингвистично моделиране и обработка на знания“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. Информатика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 26/07.04.2015 г.).

Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 08.04.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Гергана Иванова Бенчева

Научно жури:
1. проф. Светослав Марков – ИМИ-БАН (рецензия)
2. проф. Михаил Тодоров – ТУ-София (становище)
3. доц. Татяна Черногорова – ФМИ (становище)
4. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ–БАН (рецензия)
5. проф. Анета Караиванова – ИИКТ–БАН (становище)
6. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН - председател (становище)
7. доц. Пенчо Маринов – ИИКТ–БАН (становище)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 18.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Научни пресмятания” по спец. 01.01.09. „Изчислителна математика (научни пресмятания)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: гл. асистент д-р Иван Георгиев Георгиев

Научно жури:
1. проф. Стефка Димова – ФМИ (становище)
2. чл.-кор. Стефан Радев – ИМех–БАН (становище)
3. проф. Михаил Тодоров – ТУ-София (рецензия)
4. проф. Иван Димов – ИИКТ-БАН (становище)
5. доц. Иван Лирков – ИИКТ-БАН (становище)
6. доц. Цветан Остромски – ИИКТ-БАН (становище)
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН – председател (рецензия)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Паралелни алгоритми” по спец. 01.01.13. „Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)”, професионално направление 4.5. “Математика”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.
Допуснати кандидати: д-р Жан Мишел Селие

Научно жури:
1. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ–БАН – председател (становище)
2. доц. д.м.н. Михаил Недялков – ИИКТ-БАН (рецензия)
3. доц. д-р Цветан Остромски – ИИКТ-БАН (становище)
4. доц. д-р Емануил Атанасов – ИИКТ-БАН	(становище)
5. проф. д.м.н. Андрей Андреев – ТУ-Габрово (становище)
6. проф. д.ф.н. Анна Пройкова – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
7. проф. д.м.н. Стефан Стефанов – ИМех-БАН (рецензия)
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.

Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция “Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. “Информатика (Грид технологии и приложения)”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 86/17.10.2014 г.

Допуснати кандидати: гл. асистент д-р София Ламброва Ивановска
Научно жури:
1. проф. Евгения Стоименова – ИМИ–БАН (становище)
2. проф. Марусия Божкова – ФМИ–БАН (рецензия)
3. проф. Николай Манев – ИМИ–БАН (рецензия)
4. чл.-кор. Светозар Маргенов – ИИКТ–БАН (становище)
5. проф. Иван Димов – ИИКТ–БАН (становище)
6. доц. Тодор Гюров – ИИКТ–БАН – председател (становище)
7. доц. Красимир Георгиев – ИИКТ–БАН (становище)	 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 16.02.2015 г.


2014

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки”: спец. 01.01.12. “Информатика (грид технологии и приложения)” – 1 място за секция „Грид технологии и приложения”; по спец. 01.01.09. “Изчислителна математика (научни пресмятания)” – 1 място за секция „Научни пресмятания”; по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в биологията и медицината)” – 1 място за секция „Научни пресмятания”; по спец. 01.01.13. “Математическо моделиране и приложения на математиката (приложения в микроелектрониката)” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми”, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 86/17.10.2014 г.). Документи се подават в ИИКТ – БАН на адрес: София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 17.10.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в секция „Комуникационни мрежи и услуги“ по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 60/22.07.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215 тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 23.07.2014 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения” по спец. 01.01.12. „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 31/04.04.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д-р Иван Цонев Мустакеров

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев
2. акад. Иван Попчев
3. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател)
4. доц. д-р Георги Глухчев
5. чл.-кор. Красимир Атанасов – ИБФБМИ-БАН
6. проф. Иванка Павлова – УниБИТ
7. доц. Славка Славова – УниБИТ
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 23.06.2014

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Йерархични системи” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявен в ДВ бр. 7/24.01.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д.т.н. Красимира Петрова Стоилова

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев
2. акад. Иван Попчев
3. чл.-кор. Минчо Хаджийски – ХТМУ
4. чл.-кор. Петко Петков – ТУ-София
5. проф. д.т.н. Емил Николов – ТУ-София
6. проф. д.т.н. Стоян Стоянов – ХТМУ
7. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН (председател)
резюмета на трудовете на кандидатката, представени за конкурса

Публикувано на 19.05.2014 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция „Информационни технологии в сигурността” по спец. 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, обявен в ДВ бр. 7/24.01.2014 г.
допуснати кандидати: доц. д-р Тодор Димитров Тагарев

Научно жури:
1. акад. Иван Попчев
2. проф. д.т.н. Иван Димов – ИИКТ-БАН
3. проф. д.т.н. Тодор Стоилов – ИИКТ-БАН
4. проф. д.т.н. Стефан Хаджитодоров – БАН
5. проф. д.т.н. Цветан Семерджиев – УниБИТ
6. проф. д.в.н. Боян Медникаров – ВВМУ „Н.Вапцаров” – Варна
7. проф. д.т.н. Владимир Заславский – Киевски национален университет „Тарас Шевченко”
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 19.05.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12. Информатика – един за секция „Информационни процеси и системи за вземане на решения“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 31/04.04.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 07.04.2014 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН – София, обявява конкурси за академичните длъжности
- професори по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност 02.21.10 Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката – един за секция „Информационни технологии в сигурността“ и един за секция „Йерархични системи“;
- главни асистенти в секция „Научни пресмятания“ по професионално направление 4.5. Математика – един по специалност 01.01.09 Изчислителна математика и един по специалност 01.01.13. Математическо моделиране и приложение на математиката, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 8/24.01.2014 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 24.01.2014 г.


2013

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Интелигентни системи “ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 58/02.07.2013 г. Документи се подават в ИИКТ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, ст. 215, тел. 02/979 32 18.

Необходими документи за участие в конкурса.

Публикувано на 11.07.2013 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Вградени интелигентни технологии” по спец. 02.01.52. “Роботи и манипулатори (Управление на роботи и на други мехатронни системи)”, професионално направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”, обявен в ДВ бр. 86/07.11.2012 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Димитър Неделчев Карастоянов

Научно жури:
1. акад. Васил Сгурев
2. проф. д.м.н. Галя Ангелова – ИИКТ–БАН (председател)
3. доц. Михаил Михов – ИИКТ-БАН
4. проф. д.т.н. Иван Ячев – ТУ–София
5. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ–София
6. проф. д-р Костадин Костадинов – ИМех–БАН
7. доц. д-р Любен Клочков – ТУ-София

резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 07.02.2013 г.


2012

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Комуникационни системи и услуги“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 51/06.07.2012 г.
Документи се подават в ИИКТ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, ст. 215, тел. 02/979 32 18.

Необходими документи за участие в конкурса.

Публикувано на 12.07.2012


2011

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Лингвистично моделиране” по спец. 01.01.12. “Информатика (Езикови и семантични технологии)” професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2011 г.
допуснати кандидати: доц. д.м.н. Галя Младенова Ангелова

Научно жури:
Вътрешни членове:
1. проф. д.т.н. Иван Димов - становище; 
2. проф. д.т.н. Тодор Стоилов - становище; 
3. доц. д.т.н. Красимира Стоилова - становище; 
4. доц. д-р Кирил Симов - рецензия
5. акад. Иван Попчев - рецензия; 
6. проф. д.т.н. д.м.н. Красимир Атанасов - рецензия; 
7. проф. д.м.н. Георги Тотков - становище
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.12.2011 г.

Конкурс за академичната длъжност “професор” за нуждите на секция “Грид технологии и приложения” по спец. 01.01.12. “Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми)” професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки”, обявен в ДВ бр. 55/19.07.2011 г. Допуснати кандидати: доц. д-р Анета Недева Караиванова

Научно жури:
1. проф. д.м.н. Светозар Маргенов - рецензия; 
2. проф. д.т.н. Иван Димов - рецензия; 
3. доц. д-р Красимир Георгиев - становище; 
4. доц. д-р Емануил Атанасов - становище
5. проф. Андрей Андреев - становище;
6. проф. Димитър Сираков - становище; 
7. доц. д-р Марусия Божкова – рецензия
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 06.12.2011 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност професор:
- за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика (Езикови и семантични технологии) – един;
- за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика (Квази-Монте Карло методи и алгоритми) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (19 юли 2011 г.)

Документи – на ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 20.07.2011 г.