начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Интелигентни системи“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика”, и в секция „Йерархични системи“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/15.12.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 15.12.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Моделиране и оптимизация“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 87/31.10.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 31.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, специалност 01.01.12. „Информатика” – 1 място за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 80/06.10.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.10.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 4.5. „Математика“, специалност 01.01.13. „Математическо моделиране и приложение на математиката (приложения в изчислителната физика и биология)” – 1 място за секция „Научни пресмятания“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 57/14.07.2017 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява конкурси за академичната длъжност „главен асистент“ в секция „Вградени интелигентни технологии“ по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, специалност 02.21.07. „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 място, и специалност 02.21.10. „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 100/16.12.2016 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 09.01.2017 г.