начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | докторанти | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси
за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН


Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ
Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (обработка на изображения) – 1 място за секция „Информационни технологии за обработка на сензорни данни“, и по професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника – 1 място за секция „Комуникационни системи и услуги“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 68/31.07.2020 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.

Публикувано на 03.08.2020

ИИКТ обявява рецензиите и становищата по конкурса за академичната длъжност “доцент” по професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика”, специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, обявен за нуждите на секция „Вградени интелигентни технологии“ в ДВ бр. 85/29.10.2019 г.
Допуснати кандидати: гл. ас. д-р Николай Иванов Стоименов
Научно жури:

1. акад. Васил Сгурев – БАН (становище, opinion)
2. акад. Иван Попчев – БАН (рецензия, review)
3. проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия, review)
4. проф. д-р Любомир Димитров – ТУ – София (становище, opinion)
5. проф. д.т.н. Иван Ячев – ТУ – София (становище, opinion)
6. проф. д.т.н. Красимира Стоилова – ИИКТ – БАН (становище, opinion)
7. проф. д-р Димитър Карастоянов – ИИКТ – БАН (становище, opinion) 
резюмета на трудовете на кандидата, представени за конкурса

Публикувано на 22.01.2020

Институтът по информационни и комуникационни технологии – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“ – 1 място за секция „Йерархични системи“.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от публикуването на обявата в “Държавен вестник” (бр. 6/21.01.2020 г.).
Документи се подават в ИИКТ-БАН на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215
тел. за справки: 02/979 32 18.

Публикувано на 21.01.2020