начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси
за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН


Регистър на утвърдените от Научния съвет на ИИКТ-БАН научни журита за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ

Условия и ред за придобиване на научни степени и за заемане на акадимични длъжности в ИИКТ-БАН

При реализирането на конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН се прилагат следните новмативни документи:

 1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
 2. Правилник на БАН за прилагане на ЗРАСРБ (изм. и доп. 29.10.2018, кор. 10.12.2018)
  и Протокол от 48-то заседание на Седмото ОС на БАН (20.05.2019)
 3. Устав на Българската академия на науките
 4. Закон за Българската академия на науките
 5. * Постановление № 26 от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ, касаещо Област 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направления 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6.
  * Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.;... изм. и доп., бр. 56 от 06.07.2018 г.) в сила от 06.07.2018 г.
  * Правилник за прилагане на ЗРАС в РБългария (в сила от 28.07.2015 г.)
 6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г.) в сила от 05.05.2018 г. изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.
  ЗРАС в РБългария (Обн. ДВ. бр.38 от 21.05.2010 г., ...., изм. ДВ. бр.68 от 2.08.2013 г.)
 7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------