начало | структура | НАУЧНА ДЕЙНОСТ | издания | обучение | конкурси | профил на купувача | обяви | новини | контакти |

Процедури и конкурси

конкурси за заемане на академични длъжности и
придобиване на научни степени в ИИКТ-БАНУСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И
ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В ИИКТ-БАН

При реализирането на конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени в ИИКТ-БАН се прилагат следните новмативни документи:


  1. Правилник за специфичните условия за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИИКТ-БАН
  2. Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН
  3. Устав на Българската академия на науките
  4. Закон за Българската академия на науките
  5. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в РБългария
  6. Закон за развитието на академичния състав в Република България (Обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.;... изм. и доп., бр. 30 от 03.04.2018 г., в сила от 05.05.2018 г. )
    Закон за развитието на академичния състав в Република България
  7. Етичен кодекс на учените от ИИКТ-БАН


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------