home | structure | scientific council | R & D | publishing | PhD Students | events | links & announcement | contacts |    

projects, seminars & cooperation

Operational Programme "Science and education for smart growth" 2014-2020
with participation of IICT-BASПо процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ)

Project Leader: чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов

Project duration: 3 August 2018 - 31 December 2023

Partners
 • Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН (Project Coordinator)
 • Институт по математика и информатика – БАН
 • Институт по механика – БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Медицински университет – София
 • Университет по библиотекознание и информационни технологии
 • Институтът по статистика и математически методи в икономиката - ТУ Виена (Австрия) - Associate Academic Partner
 • Фраунхоферовият Институт по индустриална математика в Кайзерслаутерн (Германия) - Associate Academic Partner
 • и шест високотехнологични български компании - асоциирани индустриални партньориПо процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)

Project Leader: проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

Project duration: 30 March 2018 - November 2023

Partners:
 • УНСС – Project Coordinator
 • ТУ Габрово - partner
 • ИУ Варна - partner
 • Русенски университет „Ангел Кънчев - partner
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - partner
 • Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – partner
 • „Ваптех“ ЕООД – associate partner
 • Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – associate partner